ເມືອງລອງ

ຈຳນວນບ້ານທັງໝົດ ຂອງເມືອງລອງ ປີ 2020

ລໍາດັບ/No:ຊື່ບ້ານ/Village's nameລະຫັດບ້ານ/Village_IDລະຫັດກຸ່ມບ້ານຊື່ກຸ່ມບ້ານ
1ຫຼວງຜາຄຳ03030011ກຸ່ມ​ຈອມ​ແຈ້ງ
2ຫົວຂົວ03030021ກຸ່ມ​ຈອມ​ແຈ້ງ
3ຈອມແຈ້ງ03030031ກຸ່ມ​ຈອມ​ແຈ້ງ
4ດອນສະຫວ່າງ03030041ກຸ່ມ​ຈອມ​ແຈ້ງ
5ໜອງຄຳ03030081ກຸ່ມ​ຈອມ​ແຈ້ງ
6ຫ້ວຍຖຸໃໝ່03030121ກຸ່ມ​ຈອມ​ແຈ້ງ
7ຫຼັງຜາໃໝ່03030191ກຸ່ມ​ຈອມ​ແຈ້ງ
8ດອນແຍງ03031361ກຸ່ມ​ຈອມ​ແຈ້ງ
9ພໍ່ທຳ03031581ກຸ່ມ​ຈອມ​ແຈ້ງ
10ປາງອານ03030072ກຸ່ມ​ຈະ​ເລີນ​ໄຊ
11ໂພນສະຫວ່າງ03030092ກຸ່ມ​ຈະ​ເລີນ​ໄຊ
12ປ່າຄາ03030112ກຸ່ມ​ຈະ​ເລີນ​ໄຊ
13ເຕົ້າໂຮມ03030242ກຸ່ມ​ຈະ​ເລີນ​ໄຊ
14ໂພນສຳພັນ03031342ກຸ່ມ​ຈະ​ເລີນ​ໄຊ
15ຈະເລີນໄຊ03031372ກຸ່ມ​ຈະ​ເລີນ​ໄຊ
16ຊຽງກົກເກົ່າ03030203ກຸ່ມ​ຊຽງ​ກົກ
17ຕາຊຸມໃໝ່03030223ກຸ່ມ​ຊຽງ​ກົກ
18ສຸກສາລາ03030233ກຸ່ມ​ຊຽງ​ກົກ
19ສົມປານໃຕ້03030253ກຸ່ມ​ຊຽງ​ກົກ
20ເມືອງຂັນ03030283ກຸ່ມ​ຊຽງ​ກົກ
21ຈ່າແກ້ວ03030793ກຸ່ມ​ຊຽງ​ກົກ
22ຈ່າຍີ່ + ຂາຫຼັງ03030883ກຸ່ມ​ຊຽງ​ກົກ
23ກົກມ່ວງ03031153ກຸ່ມ​ຊຽງ​ກົກ
24ຫ້ວຍກຸ້ມ03031423ກຸ່ມ​ຊຽງ​ກົກ
25ປຸງຊາຍ03031433ກຸ່ມ​ຊຽງ​ກົກ
26ຊຽງກົກໃໝ່03031443ກຸ່ມ​ຊຽງ​ກົກ
27ຈ່າວາດ03030344ກຸ່ມ​ຜາ​ງົວ
28ສົມປານເກົ່າ03030354ກຸ່ມ​ຜາ​ງົວ
29ສົມປານໃໝ່ (ສົບໂຫຼຍ)03030364ກຸ່ມ​ຜາ​ງົວ
30ແມ່ໂຂງ03030374ກຸ່ມ​ຜາ​ງົວ
31ພະຍາຫຼວງຄຳປີງ03030424ກຸ່ມ​ຜາ​ງົວ
32ຈ່າຄຳລື03030434ກຸ່ມ​ຜາ​ງົວ
33ຜາງົວ03030454ກຸ່ມ​ຜາ​ງົວ
34ຜາຄຳ03030464ກຸ່ມ​ຜາ​ງົວ
35ຫ້ວຍຫຼວງ03030495ກຸ່ມສີ​ວິ​ໄລ
36ຜາແຕ03030525ກຸ່ມສີ​ວິ​ໄລ
37ພໍ່ຈັນ03030535ກຸ່ມສີ​ວິ​ໄລ
38ຈ່າຄຳປີງ03030565ກຸ່ມສີ​ວິ​ໄລ
39ສີວິໄລ03030575ກຸ່ມສີ​ວິ​ໄລ
40ແດນກາງ03030605ກຸ່ມສີ​ວິ​ໄລ
41ຫ້ວຍໝໍ້03031475ກຸ່ມສີ​ວິ​ໄລ
42ຈ່າຄຳຕັນກາງ03031485ກຸ່ມສີ​ວິ​ໄລ
43ນ້ຳຮີ03030656ກຸ່ມ​ຈົງ​ກາ(ນ້ຳ​ໂບ)
44ນ້ຳໂບ + ອ້າຍຕອງ03030676ກຸ່ມ​ຈົງ​ກາ(ນ້ຳ​ໂບ)
45ພີນຫໍ້03030706ກຸ່ມ​ຈົງ​ກາ(ນ້ຳ​ໂບ)
46ຈ່າເຂີນ + ຈົງກາ03031336ກຸ່ມ​ຈົງ​ກາ(ນ້ຳ​ໂບ)
47ປ່າກ້ວຍໃໝ່03031566ກຸ່ມ​ຈົງ​ກາ(ນ້ຳ​ໂບ)
48ສະ03030767ກຸ່ມ​ບ້ານສະ
49ຫ້ວຍຄະ + ຫ້ວຍສີງ03030787ກຸ່ມ​ບ້ານສະ
50ຕາບໄຮ່03031407ກຸ່ມ​ບ້ານສະ
51ຕີນດອຍ03031417ກຸ່ມ​ບ້ານສະ
52ທາດ03030928ກຸ່ມ​ບ້ານທາດ
53ສີລິມູນ03030938ກຸ່ມ​ບ້ານທາດ
54ສົບອີໃໝ່03030988ກຸ່ມ​ບ້ານທາດ
55ແພວແຢະ03030998ກຸ່ມ​ບ້ານທາດ
56ສົບມະ03031008ກຸ່ມ​ບ້ານທາດ
57ພະຍາຫຼວງ ( ເມືອງນັງ )03031038ກຸ່ມ​ບ້ານທາດ
58ນ້ຳມະ03031058ກຸ່ມ​ບ້ານທາດ
59ຫົວນ້ຳບັກ03031068ກຸ່ມ​ບ້ານທາດ
60ຫົວນາ03031078ກຸ່ມ​ບ້ານທາດ
61ຫຼວງໂພຄຳ03031358ກຸ່ມ​ບ້ານທາດ
62ແສນເຖົ້າ03031398ກຸ່ມ​ບ້ານທາດ
63ຄົກຫີນ03031468ກຸ່ມ​ບ້ານທາດ
64ນ້ຳບັກ03031498ກຸ່ມ​ບ້ານທາດ
65ຈ່າປີ + ແສນນຈອມພູ03031129​ກຸ່ມ​ຈ່າ​ໃໝ່
66ຫ້ວຍຖຸເກົ່າ03031199​ກຸ່ມ​ຈ່າ​ໃໝ່
67ຜາແຕ + ບໍ່ໃໝ່03031219​ກຸ່ມ​ຈ່າ​ໃໝ່
68ຈ່າໃໝ່03031229​ກຸ່ມ​ຈ່າ​ໃໝ່
69ປ່າຊອດ03031239​ກຸ່ມ​ຈ່າ​ໃໝ່
70ສາມເມືອງໃໝ່03031249​ກຸ່ມ​ຈ່າ​ໃໝ່
71ບໍ່03031579​ກຸ່ມ​ຈ່າ​ໃໝ່
72ຈອມໜອກ030301610ກຸ່ມ​ຈອມໝອກ
73ຈ່າຄຳຕັນ030301710ກຸ່ມ​ຈອມໝອກ
74ແສນຂັນຄຳ030307710ກຸ່ມ​ຈອມໝອກ
75ຈ່າຈະນາມ030311110ກຸ່ມ​ຈອມໝອກ
76ພະຍາຫຼວງ ( ບວກບໍ )030311310ກຸ່ມ​ຈອມໝອກ
77ແສນຂັນຄຳໃໝ່030312510ກຸ່ມ​ຈອມໝອກ
78ປ່າອໍ້030315310ກຸ່ມ​ຈອມໝອກ
79ອ້າຍຍາງ030315910ກຸ່ມ​ຈອມໝອກ