ເມືອງສິງ

ຈຳນວນບ້ານທັງໝົດ ຂອງເມືອງສິງ ປີ 2020

ລໍາດັບ/No:ຊື່ບ້ານ/Village's nameລະຫັດບ້ານ/Village_IDລະຫັດກຸ່ມບ້ານຊື່ກຸ່ມບ້ານ
1ຈຽງໃຈ03020011ກຸ່ມ ບ້ານຈຽງໃຈ
2ຈຽງອິນ03020021ກຸ່ມ ບ້ານຈຽງໃຈ
3ຈຽງແລ03020031ກຸ່ມ ບ້ານຈຽງໃຈ
4ຈຽງຢືນ03020041ກຸ່ມ ບ້ານຈຽງໃຈ
5ຊຽງມູນ03020051ກຸ່ມ ບ້ານຈຽງໃຈ
6ຫົວຂົວ03020061ກຸ່ມ ບ້ານຈຽງໃຈ
7ນາໃໝ່03020071ກຸ່ມ ບ້ານຈຽງໃຈ
8ຈອມ03020081ກຸ່ມ ບ້ານຈຽງໃຈ
9ຫ້ວຍລອງໃໝ່03020161ກຸ່ມ ບ້ານຈຽງໃຈ
10ຫ້ວຍລອງເກົ່າ03020211ກຸ່ມ ບ້ານຈຽງໃຈ
11ສີງຈະເລີນ03021211ກຸ່ມ ບ້ານຈຽງໃຈ
12ຫ້ວຍຫຼວງ03021231ກຸ່ມ ບ້ານຈຽງໃຈ
13ຕາປ້າວ+ດອນປອຍ03020092ກຸ່ມ ບ້ານຕາປ່າວ
14ດອນໃໝ່03020112ກຸ່ມ ບ້ານຕາປ່າວ
15ຫົວນາໃໝ່03020142ກຸ່ມ ບ້ານຕາປ່າວ
16ຫ້ວຍແຂມ03020152ກຸ່ມ ບ້ານຕາປ່າວ
17ຫ້ວຍລະ03020182ກຸ່ມ ບ້ານຕາປ່າວ
18ສົບອິເກົ່າ03020192ກຸ່ມ ບ້ານຕາປ່າວ
19ເສື້ອແດງ03020862ກຸ່ມ ບ້ານຕາປ່າວ
20ກົກມ່ວງ03021142ກຸ່ມ ບ້ານຕາປ່າວ
21ຫ້ວຍຫອຍ03021152ກຸ່ມ ບ້ານຕາປ່າວ
22ນາໄຊ03021292ກຸ່ມ ບ້ານຕາປ່າວ
23ຊໍ້03020223ກຸ່ມ ບ້ານນາຄຳ
24ໜອງຄຳ03020233ກຸ່ມ ບ້ານນາຄຳ
25ສີລີມູນ03020243ກຸ່ມ ບ້ານນາຄຳ
26ນາຄຳ03020253ກຸ່ມ ບ້ານນາຄຳ
27ດອນໃຈ03020263ກຸ່ມ ບ້ານນາຄຳ
28ພະບາດນ້ອຍ03020273ກຸ່ມ ບ້ານນາຄຳ
29ປຸ່ງສຽ້ວ03021223ກຸ່ມ ບ້ານນາຄຳ
30ສົບອິນ້ຳຢວນ03021303ກຸ່ມ ບ້ານຕາປ່າວ
31ພະບາດໃຫ່ຍ03020284ກຸ່ມ ບ້ານອຸດົມສິນ
32ພະຍາຫຼວງ03020294ກຸ່ມ ບ້ານອຸດົມສິນ
33ອຸດົມສີນ03020304ກຸ່ມ ບ້ານອຸດົມສິນ
34ນ້ຳແດດໃໝ່03020314ກຸ່ມ ບ້ານອຸດົມສິນ
35ນ້ຳມາຍ03020344ກຸ່ມ ບ້ານອຸດົມສິນ
36ຫຼັກຄຳ03020374ກຸ່ມ ບ້ານອຸດົມສິນ
37ປຸ່ງກອກ03020384ກຸ່ມ ບ້ານອຸດົມສິນ
38ປ່າຄາ03020394ກຸ່ມ ບ້ານອຸດົມສິນ
39ນ້ຳແດດສົມບຸນ03021244ກຸ່ມ ບ້ານອຸດົມສິນ
40ພູດອນທັນ03021284ກຸ່ມ ບ້ານອຸດົມສິນ
41ນ້ຳແກ້ວຫຼວງ03020405ກຸ່ມ ບ້ານນ້ຳແກ້ວຫຼວງ
42ໜອງບົວ03020415ກຸ່ມ ບ້ານນ້ຳແກ້ວຫຼວງ
43ນ້ຳແກ້ວນ້ອຍ03020425ກຸ່ມ ບ້ານນ້ຳແກ້ວຫຼວງ
44ປ່າຕ່ອຍ03020435ກຸ່ມ ບ້ານນ້ຳແກ້ວຫຼວງ
45ກຸ່ມ03020445ກຸ່ມ ບ້ານນ້ຳແກ້ວຫຼວງ
46ຕີນທາດ03020455ກຸ່ມ ບ້ານນ້ຳແກ້ວຫຼວງ
47ສົບອິໃໝ່03020465ກຸ່ມ ບ້ານນ້ຳແກ້ວຫຼວງ
48ຢາງຫຼວງ03020475ກຸ່ມ ບ້ານນ້ຳແກ້ວຫຼວງ
49ເລົ່າເຂົ້າ03020485ກຸ່ມ ບ້ານນ້ຳແກ້ວຫຼວງ
50ນ້ຳເຫຼັກ03020495ກຸ່ມ ບ້ານນ້ຳແກ້ວຫຼວງ
51ນ້ຳມະອຸ່ນ03021205ກຸ່ມ ບ້ານນ້ຳແກ້ວຫຼວງ
52ສີລິເຮືອງ03020506ກຸ່ມ ບ້ານທົ່ງໃໝ່
53ກາງໂພນສີ03020516ກຸ່ມ ບ້ານທົ່ງໃໝ່
54ຢາງພຽງ03020536ກຸ່ມ ບ້ານທົ່ງໃໝ່
55ທົ່ງໃໝ່03020546ກຸ່ມ ບ້ານທົ່ງໃໝ່
56ນ້ຳດ້າຍ03020556ກຸ່ມ ບ້ານທົ່ງໃໝ່
57ຫ້ວຍກົດ03020626ກຸ່ມ ບ້ານທົ່ງໃໝ່
58ຜີເຍີ03020636ກຸ່ມ ບ້ານທົ່ງໃໝ່
59ມໍນະ03020656ກຸ່ມ ບ້ານທົ່ງໃໝ່
60ຫ້ວຍນ້ຳແດງ03021186ກຸ່ມ ບ້ານທົ່ງໃໝ່
61ປ່າຫວາຍ03021266ກຸ່ມ ບ້ານທົ່ງໃໝ່
62ໂຮມໄຊ03020357ກຸ່ມ ບ້ານຂວາງ
63ຂວາງ03020567ກຸ່ມ ບ້ານຂວາງ
64ຫ້ວຍນາກາງ03020577ກຸ່ມ ບ້ານຂວາງ
65ເອີຫຼ້າໃໝ່03020607ກຸ່ມ ບ້ານຂວາງ
66ຕາໝີ03020617ກຸ່ມ ບ້ານຂວາງ
67ນ້ຳຫູ03020647ກຸ່ມ ບ້ານຂວາງ
68ຈາອູບ + ປາງທອງ03021137ກຸ່ມ ບ້ານຂວາງ
69ຫ້ວຍນາໃຕ້03021167ກຸ່ມ ບ້ານຂວາງ
70ສິງພັດທະນາ03021257ກຸ່ມ ບ້ານຂວາງ
71ລໍມື03020698ກຸ່ມ ບ້ານມອມ
72ມອມ03020718ກຸ່ມ ບ້ານມອມ
73ແສນແອນ03020728ກຸ່ມ ບ້ານມອມ
74ນານ້ອຍ03020738ກຸ່ມ ບ້ານມອມ
75ເລົາເມີຍ03020748ກຸ່ມ ບ້ານມອມ
76ຈາພູກືນ03020758ກຸ່ມ ບ້ານມອມ
77ຈາວັງໃໝ່03020768ກຸ່ມ ບ້ານມອມ
78ພະບາດມອມ03020778ກຸ່ມ ບ້ານມອມ
79ບວກຍະໄຊໃໝ່03020788ກຸ່ມ ບ້ານມອມ
80ບວກຍະໄຊເກົ່າ03020798ກຸ່ມ ບ້ານມອມ
81ປ່າພຸກ03020818ກຸ່ມ ບ້ານມອມ
82ຫ້ວຍຕາດ03020828ກຸ່ມ ບ້ານມອມ
83ບວກຄຸ03020838ກຸ່ມ ບ້ານມອມ
84ຊາຍ+ຫຼັງຜາ03020928ກຸ່ມ ບ້ານມອມ
85ສົບຫຼ້າ03021278ກຸ່ມ ບ້ານມອມ
86ຊຽງແຂງ03020979ກຸ່ມ ບ້ານຊຽງແຂງ
87ຈາພູູທອນ03020999ກຸ່ມ ບ້ານຊຽງແຂງ
88ມືຕໍເກົາ03021009ກຸ່ມ ບ້ານຊຽງແຂງ
89ຜາແດງ03021029ກຸ່ມ ບ້ານຊຽງແຂງ
90ຈາເຂີນ03021039ກຸ່ມ ບ້ານຊຽງແຂງ
91ກໍເພນ03021069ກຸ່ມ ບ້ານຊຽງແຂງ
92ໂລກູ03021079ກຸ່ມ ບ້ານຊຽງແຂງ
93ເອີຫຼ້າເກົ່າ03021089ກຸ່ມ ບ້ານຊຽງແຂງ