ເມືອງຫຼວງນໍ້າທາ

ຈຳນວນບ້ານທັງໝົດ ຂອງເມືອງຫຼວງນ້ຳທາ ປີ 2020

ລໍາດັບ/No:ຊື່ບ້ານ/Village's nameລະຫັດບ້ານ/Village_IDລະຫັດກຸ່ມບ້ານຊື່ກຸ່ມບ້ານ
1ນ້ຳມັດໃໝ່03010011ກຸ່ມເມືອງຫຼວງນ້ຳທາ
2ນ້ຳຍາງ03010031ກຸ່ມເມືອງຫຼວງນ້ຳທາ
3ນ້ຳຈ້າງ03010051ກຸ່ມເມືອງຫຼວງນ້ຳທາ
4ນາຫ້ອມ03010061ກຸ່ມເມືອງຫຼວງນ້ຳທາ
5ໄຊສົມບຸນ03010071ກຸ່ມເມືອງຫຼວງນ້ຳທາ
6ໂພນໄຊ03010081ກຸ່ມເມືອງຫຼວງນ້ຳທາ
7ອຸດົມສິນ03010091ກຸ່ມເມືອງຫຼວງນ້ຳທາ
8ໜອງບົວວຽງ03010101ກຸ່ມເມືອງຫຼວງນ້ຳທາ
9ຫົວຂົວ03010111ກຸ່ມເມືອງຫຼວງນ້ຳທາ
10ທົ່ງອົ້ມ03010121ກຸ່ມເມືອງຫຼວງນ້ຳທາ
11ວຽງເໜືອ03010131ກຸ່ມເມືອງຫຼວງນ້ຳທາ
12ວຽງໃຕ້03010141ກຸ່ມເມືອງຫຼວງນ້ຳທາ
13ຫຼວງ03010151ກຸ່ມເມືອງຫຼວງນ້ຳທາ
14ຂອນ03010161ກຸ່ມເມືອງຫຼວງນ້ຳທາ
15ດອນຄູນ03010171ກຸ່ມເມືອງຫຼວງນ້ຳທາ
16ນ້ຳແງ້ນ03010181ກຸ່ມເມືອງຫຼວງນ້ຳທາ
17ພຽງງາມ03010191ກຸ່ມເມືອງຫຼວງນ້ຳທາ
18ດອນມູນ03010201ກຸ່ມເມືອງຫຼວງນ້ຳທາ
19ໂພນໄຊສະຫວ່າງ03010261ກຸ່ມເມືອງຫຼວງນ້ຳທາ
20ທ່າອໍ້03010271ກຸ່ມເມືອງຫຼວງນ້ຳທາ
21ນາລື03010281ກຸ່ມເມືອງຫຼວງນ້ຳທາ
22ດອນສຳພັນ03010331ກຸ່ມເມືອງຫຼວງນ້ຳທາ
23ວຽງຄຳ03010811ກຸ່ມເມືອງຫຼວງນ້ຳທາ
24ວຽງທອງ03010851ກຸ່ມເມືອງຫຼວງນ້ຳທາ
25ນ້ຳມັດເກົ່າ03010022ກຸ່ມຫຼັກຄຳ
26ໂຮງເລື່ອຍ03010742ກຸ່ມຫຼັກຄຳ
27ພິນຫໍ້03010752ກຸ່ມຫຼັກຄຳ
28ນ້ຳເຫຼືອງ03010782ກຸ່ມຫຼັກຄຳ
29ຫຼັກຄຳໃໝ່03010792ກຸ່ມຫຼັກຄຳ
30ຫຼັກຄຳເກົ່າ03010802ກຸ່ມຫຼັກຄຳ
31ນ້ຳກົງ03010832ກຸ່ມຫຼັກຄຳ
32ດອນໄຊ03010872ກຸ່ມຫຼັກຄຳ
33ປ່າສັກ03010343ກຸ່ມທົ່ງປຸ່ງ
34ປຸງ03010353ກຸ່ມທົ່ງປຸ່ງ
35ນານ້ອຍ03010363ກຸ່ມທົ່ງປຸ່ງ
36ນ້ຳທຸງ03010373ກຸ່ມທົ່ງປຸ່ງ
37ບວມພຽງ03010383ກຸ່ມທົ່ງປຸ່ງ
38ຫ້ວຍຫົກ03010393ກຸ່ມທົ່ງປຸ່ງ
39ໃໝ່03010403ກຸ່ມທົ່ງປຸ່ງ
40ນ້ຳຂອນ03010413ກຸ່ມທົ່ງປຸ່ງ
41ຕາຫວ່ານ03010483ກຸ່ມທົ່ງປຸ່ງ
42ສົບຕຸດ03010843ກຸ່ມທົ່ງປຸ່ງ
43ວຽງເງິນ03010294ກຸ່ມທົ່ງໄຈ້
44ທົ່ງໃຈ້ເໜືອ03010304ກຸ່ມທົ່ງໄຈ້
45ທົ່ງໃຈ້ໃຕ້03010314ກຸ່ມທົ່ງໄຈ້
46ປ່າປົວະ03010324ກຸ່ມທົ່ງໄຈ້
47ສີດາ03010704ກຸ່ມທົ່ງໄຈ້
48ທົ່ງດີ03010714ກຸ່ມທົ່ງໄຈ້
49ນ້ຳດີ03010724ກຸ່ມທົ່ງໄຈ້
50ຫາດຍາວ03010734ກຸ່ມທົ່ງໄຈ້
51ຫົວນາ03010864ກຸ່ມທົ່ງໄຈ້
52ສາມຍອດ03010475ກຸ່ມຫ້ວຍດຳ
53ນ້ຳແດງ03010495ກຸ່ມຫ້ວຍດຳ
54ຫ້ວຍດຳ03010505ກຸ່ມຫ້ວຍດຳ
55ນ້ຳແກນ້ອຍ03010515ກຸ່ມຫ້ວຍດຳ
56ກຸຍສູງ03010625ກຸ່ມຫ້ວຍດຳ
57ປ່າຄ່າ03010635ກຸ່ມຫ້ວຍດຳ
58ສວນຢາ03010665ກຸ່ມຫ້ວຍດຳ
59ຫ້ວຍຫ້ອມ03010695ກຸ່ມຫ້ວຍດຳ
60ນ້ຳຂຸ່ນ03010915ກຸ່ມຫ້ວຍດຳ
61ນາເຕີຍ03010536ກຸ່ມນາເຕີຍ
62ຕີນຕົກ03010556ກຸ່ມນາເຕີຍ
63ບໍ່ປຽດ03010576ກຸ່ມນາເຕີຍ
64ບໍ່ເຕ່ນ03010596ກຸ່ມນາເຕີຍ
65ຕີນສານ03010886ກຸ່ມນາເຕີຍ
66ນ້ຳຕະລານ03010427ກຸ່ມສົບຊີມ
67ນ້ຳປີກ03010437ກຸ່ມສົບຊີມ
68ສົບຊີມ03010447ກຸ່ມສົບຊີມ
69ຫາດຢອງ03010457ກຸ່ມສົບຊີມ
70ສິນອຸດົມ03010467ກຸ່ມສົບຊີມ
71ນ້ຳສາ03010048ກຸ່ມຈະເລີນສຸກ
72ທ່າແສ03010218ກຸ່ມຈະເລີນສຸກ
73ຈະເລີນສຸກ03010238ກຸ່ມຈະເລີນສຸກ
74ນາລັນເໜືອ03010248ກຸ່ມຈະເລີນສຸກ
75ນ້ຳລື03010258ກຸ່ມຈະເລີນສຸກ
76ນ້ຳກອຍ03010828ກຸ່ມຈະເລີນສຸກ
77ຂົວສູງ03010898ກຸ່ມຈະເລີນສຸກ
78ພູຫວານ03010928ກຸ່ມຈະເລີນສຸກ