ການສໍາຫຼວດພົນລະເມືອງ

ການສຳຫຼວດພົນລະເມືອງ ແລະ ທີ່ຢູ່ອາໃສ ຈະດຳເນີນການສຳຫຼວດໄປໃນທຸກ 10 ປີ ເຊິງການສຳຫຼວດຄັ້ງທຳອິດແມ່ນໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຕ່ປີ 1985 ເປັນຕົ້ນມາ. ການສຳຫຼວດແມ່ນໄດ້ເກັບຂໍ້ມູນຂ່າວສານກ່ຽວກັບພົນລະເມືອງທຸກຄົນໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.

ສຳລັບບົດລາຍງານການສຳຫຼວດຈະປະກອບມີ ບົດລາຍງານການສຳຫຼວດທົ່ວປະເທດ ແລະ ບົດລາຍງານຂອງແຕ່ລະແຂວງ. ພາຍຫຼັງທີ່ມິການປະກາດຜົນການສຳຫຼວດ ກໍ່ມີການຄາດຄະເນພົນລະເມືອງໃນຕໍ່ໜ້າ ຫຼັງຈາກປີການສຳຫຼວດ.

ສຳຫຼວດພົນລະເມືອງ ແລະ
ທີ່ຢູ່ອາໄສ ຄັ້ງທີ IV ປີ 2015
ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ
ສຳຫຼວດພົນລະເມືອງ ແລະ
ທີ່່ຢູ່ອາໄສ ຄັ້ງທີ IV ປີ 2015
ທົ່ວປະເທດ
ຄາດຄະເນພົນລະເມືອງ
ລາວ 2015-2045
ທົ່ວປະເທດ