ການສໍາຫຼວດເສດຖະກິດ

ຂອບເຂດໃນການສຳຫຼວດ ແມ່ນເລັ່ງໃສ່ບັນດາຫົວໜ່ວຍພື້ນຖານເສດຖະກິດທີ່ລວມບັນດາວິສາຫະກິດ ແລະ ຫ້າງຮ້ານ, ສະຖາບັນທີ່ບໍ່ຫວັງຜົນກຳໄລ, ອົງການຕ່າງໜ້າປະເທດຕ່າງໆ ແລະ ບັນດາອົງກາານຈັດຕັ້ງສາກົນປະຈຳຢູ່ ສປປ ລາວ ທີ່ພວມດຳເນີນກິດຈະກຳໃດໜຶ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ໂດຍບໍ່ຈຳແນກຫົວໜ່ວຍໄດ້ຂື້ນທະບຽນ ແລະ ບໍ່ທັນໄດ້ຂື້ນທະບຽນ.

ສຳຫຼວດເສດຖະກິດ ທົ່ວປະເທດ
ຄັ້ງທີ I ປີ 2006
ສຳຫຼວດເສດຖະກິດ ທົ່ວປະເທດ
ຄັ້ງທີ II ປີ 2013