ນິຍາມສະຖິຕິ

ສະຖິຕິ ແມ່ນຂໍ້ມູນ ແລະ ຕົວເລກ ທີ່ສ່ອງແສງເຖິງສະພາບຄວາມເປັນຈິງ ຂອງເຫດການທີ່ເກີດຂື້ນໃນສັງຄົມ, ສະພາບແວດລ້ອມ ຂອງການດຳເນີນງານ ແລະ ການດຳລົງຊີວິດ ໃນໄລຍະເວລາໃດໜື່ງ ຊື່ງໄດ້ມາຈາກການສຳຫຼວດ ແລະ ການລາຍງານບໍລິຫານ ໂດຍຜ່ານຂະບວນການ ສຳພາດ, ເກັບກຳ, ສັງລວມ, ປຸງແຕ່ງ, ວິໄຈ ແລະ ຂະບວນການວິເຄາະ ຕາມວິທະຍາສາດດ້ານສະຖິຕິ.ອ້າງອິງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍສະຖິຕິ (ສະບັບປັບປຸງ) 2017, ພາກທີ I ມາດຕາ 2″.