ສະຖິຕິປະຈຳປີ

ສະຖິຕິ ທົ່ວປະເທດ 40 ປີ 1975-2015
ສະຖິຕິ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2018
ສະຖິຕິປະຈຳປີ 2018

ສະຫຼຸບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ປີ 2019
ແລະ ແຜນ ປີ 2020 (ສະຖິຕິ
ປະຈຳປີ 2019)
ສະຖິຕິ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2019