ກົດໝາຍ

ກົດໝາຍສະຖິຕິໄດ້ກຳນົດ ຫຼັກການ, ລະບຽບການ ແລະ ມາດຕະການ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງ, ການຄຸ້ມຄອງ, ການຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາວຽກງານສະຖິຕິ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ວຽກງານດັ່ງກວ່າ ໄດ້ຮັບການສ້າງ ແລະ ພັດທະນາຢ່າງເປັນລະບົບ, ທັນສຳໄໝ, ໜັກແໜ້ນ ແລະ ມີປະສິດທິພາບແນ່ໃສ່ຮັບປະກັນຂໍ້ມູນສະຖິຕິ ຄົບຖ້ວນ, ຊັດເຈັນ, ທັນເວລາ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບຄວາມເປັນຈິງ.

ກົດໝາຍສະຖິຕິ ນຳໃຊ້ສຳລັບ ບຸກຄົນ, ຄົວເຮືອນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດທີ່ດຳລົງຊີວິດ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວກິດຈະກຳທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຜະລິດ, ການສະໜອງ ແລະ ການນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນສະຖິຕິໃນ ສປປ ລາວ ຍົກເວັ້ນການເຜີຍແຜ່, ການສະໜອງຂໍ້ມູນສະຖິຕິ ທີ່ແຕະຕ້ອງເຖິງຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງຊາດ.

ກົດໝາຍສະຖິຕິ(ປັບປຸງ) ປີ 2017