ການຈັດຕັ້ງ

ໂຄງປະກອບບຸກຄະລາກອນ

        ບຸກຄະລາກອນຂອງສູນສະຖິຕິປະຈໍາແຂວງ, ເທດສະບານ, ນະຄອນ ປະກອບມີ:

 1. ສູນສະຖິຕິປະຈໍາແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ມີ ຫົວໜ້າສູນ 01 ທ່ານ ຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນ ດໍາລັດ ສະບັບເລກທີ 561/ນຍ, ລົງວັນທີ 31 ທັນວາ 2018 ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ;
 2. ສູນສະຖິຕິປະຈໍາແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ມີ ຮອງຫົວໜ້າສູນຈໍານວນໜຶ່ງ ຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນ ດໍາລັດ ສະບັບເລກທີ 561/ນຍ, ລົງວັນທີ 31 ທັນວາ 2018 ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ;
 3. ໃນ​ກໍລະນີ​ຫົວໜ້າສູນ​ບໍ່​ຢູ່, ຮອງ​ຫົວໜ້າສູນ ​ເປັນ​ຜູ້​ຮັກສາ​ການ​ແທນ ຕາມ​ການ​ມອບ​ໝາຍຢ່າງເປັນ​ລາຍ​ລັກ​ອັກສອນ;
 4. ສູນສະຖິຕິປະຈໍາແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ມີ ຫົວໜ້າ ແລະ ຮອງຫົວໜ້າຂະແໜງ ຈໍານວນໜຶ່ງ ຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນ ດໍາລັດ ສະບັບເລກທີ 561/ນຍ, ລົງວັນທີ 31 ທັນວາ 2018 ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ;
 5. ນອກນັ້ນຍັງປະກອບມີພະນັກງານວິຊາການ ແລະ ພະນັກງານບໍລິຫານຮັບໃຊ້ຈໍານວນໜຶ່ງ ເພື່ອປະກອບ ເຂົ້າຕໍາແໜ່ງງານຕ່າງໆຕາມຄວາມເໝາະສົມ.

ໜ້າທີ່

 1. ປະຕິບັດລັດຖະທຳມະນູນ, ກົດໝາຍ ແລະ ມະຕິຂອງສະພາແຂວງ, ຂ້ໍຕົກລົງ, ຄຳແນະນຳຂອງເຈົ້າແຂວງ, ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແລະ ຫົວໜ້າສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ;
 2. ຄົ້ນຄວ້າ, ຫັນເອົາແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກເປັນແຜນຍຸດທະສາດ, ແຜນພັດທະນາວຽກງານສະຖິຕິໄລຍະຍາວ, ໄລຍະກາງ ແລະ ໄລຍະສັ້ນ ພ້ອມທັງຫັນເປັນແຜນງານ ແລະ ໂຄງການອັນລະອຽດໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂດຍໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຍຸດທະສາດພັດທະນາລະບົບສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ;
 3. ຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍ, ໂຄສະນາ ແລະ ເຜີຍແຜ່ ນະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດການພັດທະນາລະບົບສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ, ກົດໝາຍ, ລະບຽບການ ແລະ ແຜນດໍາເນີນງານ ກ່ຽວກັບວຽກງານສະຖິຕິ;
 4. ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ສ້າງແຜນດໍາເນີນງານ, ການສໍາຫຼວດລະດັບແຂວງ ແລະ ແຜນງົບປະມານ ກ່ຽວກັບວຽກງານສະຖິຕິ ເພື່ອສະເໜີ ຕໍ່ ພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນແຂວງ;
 5. ສ້າງ ແຜນການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ພັດທະນາ, ຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມຊໍານານງານດ້ານສະຖິຕິ ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນຂອງຕົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງສະຖິຕິລະບົບສາຍຕັ້ງ ແລະ ສາຍຂວາງ ພາຍໃນ ແຂວງ;
 6. ຄົ້ນຄວ້າ, ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາ ຖານຂໍ້ມູນສະຖິຕິທາງການ ແລະ ສໍາເນົາຖານຂໍ້ມູນສະຖິຕິຂອງແຂວງ ທີ່ສັງລວມຈາກການຈັດຕັ້ງສະຖິຕິລະບົບສາຍຕັ້ງ,​ ສາຍຂວາງ ແລະ ຫົວໜ່ວຍພື້ນຖານພາຍໃນແຂວງ;
 7. ອອກແບບ ການສໍາຫຼວດ ແລະ ການເກັບກໍາຂໍ້ມູນຈາກການລາຍງານບໍລິຫານ, ກໍານົດຕົວຊີ້ບອກລະດັບແຂວງໃນແຕ່ລະໄລຍະ ບົນພື້ນຖານຫຼັກການເກັບກໍາຂໍ້ມູນ ຂອງສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ໂດຍປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
 8. ປະສານສົມທົບກັບ ບັນດາພະແນກ, ອົງການລັດທຽບເທົ່າ ຂອງແຂວງ ແລະ ພາກສ່ວນອື່ນ ກ່ຽວກັບວຽກງານສະຖິຕິ;
 9. ເກັບກໍາ, ສັງລວມ ແລະ ທວງເອົາຂໍ້ມູນສະຖິຕິ ຈາກການຈັດຕັ້ງສະຖິຕິລະບົບ ສາຍຕັ້ງ ແລະ ສາຍຂວາງ ແລະ ຫົວໜ່ວຍພື້ນຖານ; ຜະລິດ, ຈັດພິມ ແລະ ເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນສະຖິຕິທາງການ;
 10. ຂຶ້ນແຜນຄວາມຕ້ອງການບຸກຄະລາກອນປະຈຳປີ, ເກັບກຳ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຊີວະປະຫວັດ; ນໍາໃຊ້, ບຳລຸງ, ກໍ່ສ້າງລັດຖະກອນດ້ານວິຊາສະເພາະ, ສຶກສາອົບຮົມດ້ານການເມືອງແນວຄິດ ແລະ ປະຕິບັດນະໂຍບາຍຕໍ່ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນທີ່ຂຶ້ນກັບຄວມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນຕາມລະບຽບການ ແລະ ກົດໝາຍ;
 11. ຂຶ້ນແຜນງົບປະມານລາຍຈ່າຍປະຈຳປີ, ຄຸ້ມຄອງພາຫະນະ ແລະ ວັດຖຸອຸປະກອນຕ່າງໆ ເພື່ອຮັບໃຊ້ວຽກງານການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕົນໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມເປົ້າໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ;
 12. ສະຫຼຸບ ແລະ ລາຍງານ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ວຽກງານສະຖິຕິຕໍ່ ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ, ພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນແຂວງ ແລະ ອົງການປົກຄອງຂັ້ນແຂວງ ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ;
 13. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆ ຕາມກົດໝາຍ, ລະບຽບການ ແລະ ການມອບໝາຍ ຂອງຂັ້ນເທິງ.

ຂອບເຂດສິດ

 1. ອອກຄໍາແນະນໍາ ແລະ ແຈ້ງການໃຫ້ທຸກພາກສ່ວນພາຍໃນແຂວງ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ, ດໍາລັດ, ຂໍ້ຕົກລົງ, ຄໍາສັ່ງ, ຄໍາແນະນໍາ ທີ່ລັດຖະບານ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ, ແຂວງ ໄດ້ປະກາດໃຊ້ຕາມພາລະບົດບາດຂອງຕົນ;
 2. ຊີ້ນໍາ, ຄຸ້ມຄອງ, ຊຸກຍູ້, ຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດທາງດ້ານວິຊາການຕາມວິທະຍາສາດດ້ານສະຖິຕິ, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຍຸດທະສາດການພັດທະນາລະບົບສະຖິຕິ​ແຫ່ງ​ຊາດ ແລະ ແຜນດຳເນີນງານທາງດ້ານສະຖິຕິໃນຂັ້ນຂອງຕົນ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ;
 3. ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຂໍ້ຕົກລົງ,​ ຄໍາ​ສັ່ງ, ຄໍາແນະນໍາ, ແຈ້ງການ ແລະ ແຜນດໍາເນີນງານຂອງສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ;
 4. ເຂົ້າເຖິງ, ນໍາໃຊ້ ຖານຂໍ້ມູນທຸກປະເພດ ຂອງຫົວໜ່ວຍພື້ນຖານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໂດຍປະສານສົມທົບກັບພະແນກ, ອົງການລັດທຽບເທົ່າ ຂອງແຂວງ;
 5. ພົວພັນ, ຮ່ວມມື ກັບ ອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ, ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ຢູ່ ສປປ ລາວ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ກ່ຽວກັບວຽກງານສະຖິຕິ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຂັ້ນເທິງ;
 6. ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ສະເໜີ ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ແຕ່ງຕັ້ງ, ຍົກຍ້າຍ ຫຼື ປົດຕໍາແໜ່ງ ຫົວໜ້າ ແລະ ຮອງຫົວໜ້າສູນສະຖິຕິປະຈໍາເມືອງ, ເທດສະບານ, ນະຄອນ; ຫົວໜ້າ ແລະ ຮອງຫົວໜ້າຂະແໜງ ພາຍໃນສູນສະຖິຕິປະຈໍາແຂວງ ບົນພື້ນຖານຄວາມເຫັນດີເປັນເອກະພາບກັບ ພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນແຂວງ ແລະ ຄະນະຈັດຕັ້ງຂອງແຂວງ;
 7. ສະເໜີແຕ່ງຕັ້ງ, ເລື່ອນຊັ້ນ-ຂັ້ນເງິນເດືອນ, ຮັບ, ຍົກຍ້າຍ, ປົດຕໍາແໜ່ງ ແລະ ປະຕິບັດວິໄນຕໍ່ພະນັກງານລັດຖະກອນທີ່ຂຶ້ນກັບຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ຕາມການແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງບົນພື້ນຖານຄວາມຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບກົດໝາຍ;
 8. ປະກອບຄຳເຫັນຕໍ່ການສະເໜີແຕ່ງຕັ້ງ, ຮັບ, ຍົກຍ້າຍ, ປົດຕຳແໜ່ງ ແລະ ປະຕິບັດວິໄນຕໍ່ພະນັກງານລັດຖະກອນຂອງສູນສະຖິຕິປະຈໍາເມືອງ;
 9. ທວງເອົາບົດສະຫຼຸບລາຍງານສັງລວມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານສະຖິຕິ ຂອງບັນດາພະແນກການ, ຫ້ອງການທຽບເທົ່າ ແລະ ຫົວໜ່ວຍພື້ນຖານ ທີ່ຂຶ້ນກັບການຄຸ້ມຄອງຂອງແຂວງ;
 10. ຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມ, ສຳມະນາ, ຝຶກອົບຮົມດ້ານວິຊາການຕ່າງໆກ່ຽວກັບວຽກງານສະຖິຕິ ໂດຍມີການປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
 11. ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ທີ່ສູນກາງ, ພະແນກການທ້ອງຖິ່ນຈັດຂຶ້ນ ພ້ອມທັງເຂົ້າເປັນກຳມະການວຽກງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງພາຍໃນແຂວງ, ເມືອງ, ບ້ານ ແລະ ກຸ່ມບ້ານ ຕາມການມອບໝາຍ;
 12. ຄຸ້ມຄອງ, ນຳໃຊ້ພາຫະນະ, ຊັບສົມບັດລວມ, ວັດຖຸ-ອຸປະກອນ ແລະ ງົບປະມານຂອງຕົນ ທີ່ລັດເບີກຈ່າຍໃຫ້ຕາມລະບຽບຫຼັກການທີ່ກຳນົດໄວ້;
 13. ປະຕິບັດສິດອື່ນໆ ຕາມກົດໝາຍ, ລະບຽບການ ແລະ ການມອບໝາຍ ຂອງຂັ້ນເທິງ.

ໜ້າທີ່ຂອງແຕ່ລະຂະແໜງ

ໜ້າທີ່ຂອງຂະແໜງບໍລິຫານ-ສັງລວມ

 1. ຜັນຂະຫາຍ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແນວທາງນະໂຍບາຍ, ກົດລະບຽບຂອງລັດກົດໝາຍສະຖິຕິ, ແຜນຍຸດທະສາດ, ສ້າງແຜນດໍາເນີນງານ ແລະ ແຜນງົບປະມານເພື່ອພັດທະນາວຽກງານສະຖິຕິ ໃນຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ;
 2. ພັດທະນາ ກົນໄກການປະສານງານ ລະຫວ່າງ ສາຍຕັ້ງ ແລະ ສາຍຂວາງ, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາຫຼັກມູນສະຖິຕິ ແລະ ລະບອບວິທີສະຖິຕິ;
 3. ບໍລິຫານ, ຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນຍຸດທະສາດ, ແຜນງານ, ໂຄງການ ແລະ ກົດໝາຍທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ;
 4. ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຮັບຜິດຊອບການນໍາໃຊ້ງົບປະມານ ຂອງສູນສະຖິຕິປະຈໍາແຂວງ, ເມືອງເທດສະບານ ແລະ ບ້ານ ພ້ອມທັງຈັດສັນງົບປະມານຕາມແຜນ, ຄຸ້ມຄອງຄັງເງິນສົດ, ເງິນໂອນ ແລະ ການລົງຕິດຕາມ ເມື່ອມີການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຢູ່ເມືອງ ແລະ ບ້ານ;
 5. ຮັບຜິດຊອບຄິດໄລ່ ແລະ ເບີກຈ່າຍເງິນເດືອນ,​ ເງິນອຸດໜູນ,​ ເງິນນະໂຍບາຍ ແລະ ເງິນຮ່ວງອື່ນໆ ສໍາລັບ ຂັ້ນແຂວງ, ຂັ້ນເມືອງ ແລະ ຂັ້ນບ້ານ ຕາມລະບຽບການຂອງກະຊວງການເງິນ ແລະ ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ໄດ້ກໍານົດໄວ້;
 6. ຈັດຊື້ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຊັບສິນ ລວມທັງ ວັດຖຸອຸປະກອນ ທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຊີ ເຂົ້າຊ່ວຍໃນການຜະລິດ ແລະ ການເຜີຍແຜ່ສະຖິຕິ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ເຮັດໃຫ້ການຜະລິດສະຖິຕິທາງການໃນຂົງເຂດດັ່ງກ່າວບັນລຸຜົນສໍາເລັດຕາມວັດຖຸປະສົງ ແລະ ຄາດໝາຍທີ່ວາງໄວ້;
 7. ບໍລິຫານ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການຈັດພິມ ແລະ ເຜີຍແຜ່ ຂໍ້ມູນສະຖິຕິທາງການ ໃນຂົງເຂດສະຖິຕິ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງແຂວງ;
 8. ສັງລວມການວາງແຜນ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນກໍ່ສ້າງ,​ ບໍາລຸງ ແລະ ຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ ຄວາມສາມາດ ກ່ຽວກັບວຽກງານ ການບໍລິການສະຖິຕິ ແລະ ທາງດ້ານການສ້າງ, ປັບປຸງ ລະບົບການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນຂ່າວສານເຕັກໂນໂລຊີ;
 9. ສະເໜີ ການກໍານົດຕໍາແໜ່ງງານ, ບັນຈຸ, ຊັບຊ້ອນ,​ ຍົກຍ້າຍ,​ ສຶກສາອົບຮົມ ແລະ ປະຕິບັດນະໂຍບາຍ ຕໍ່ພະນັກງານ ຂອງສູນສະຖິຕິປະຈໍາແຂວງ ແລະ ສູນສະຖິຕິປະຈໍາເມືອງ ຕໍ່ຂັ້ນເທິງໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບຫຼັກການຂອງສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແລະ ໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມ ກົດໝາຍ ລະບຽບຂອງລັດ;
 10. ສັງລວມຜົນຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ສະເໜີ ການປັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ, ບຸກຄະລາກອນສະຖິຕິ ພາຍໃນສູນສະຖິຕິປະຈໍາແຂວງ, ເມືອງ;
 11. ຄົ້ນຄວ້າສະເໜີ ປະຕິບັດນະໂຍບາຍຍ້ອງຍໍ ແລະ ລົງວິໄນຕໍ່ພະນັກງານສະຖິຕິ ສູນສະຖິຕິປະຈໍາແຂວງ,​ ສູນສະຖິຕິປະຈໍາເມືອງ ແລະ ຈຸງານສະຖິຕິປະຈໍາບ້ານ;
 12. ສັງລວມ ຜົນການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ສະເໜີປະຕິບັດນະໂຍບາຍ ຕໍ່ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງ ທີ່ມີຜົນງານໃນການປະກອບສ່ວນການຜະລິດສະຖິຕິທາງການ, ປະຕິບັດວິໄນຕໍ່ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງ ທີ່ບໍ່ປະຕິບັດ ຕາມລະບອບການລາຍງານ ແລະ ພັນທະໃນການລາຍງານ ສະຖິຕິ ຊຶ່ງໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນມາດຕາ 23 ແລະ 29 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສະຖິຕິ (ສະບັບປັບປຸງ) ປີ 2017;
 13. ສັງລວມ, ສະຫຼຸບ, ລາຍງານຜົນ ຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານສະຖິຕິຂອງບັນດາຂະແໜງການ ໃຫ້ຂັ້ນເທິງຢ່າງເປັນປົກກະຕິ;
 14. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆ ຕາມກົດໝາຍ, ລະບຽບການ ແລະ ການມອບໝາຍ ຂອງຂັ້ນເທິງ;
 15. ຄຸ້ມຄອງເອກະສານຂາເຂົ້າ-ຂາອອກ, ຕາປະທັບ ແລະ ຮັກສາຄວາມລັບທາງລັດຖະກອນ, ຮັບຜິດຊອບວຽກງານພິທີການ, ເລຂານຸການ, ຮັບແຂກ, ສ້າງການເຄື່ອນໄຫວຂອງຄະນະສູນ, ກວດກາເອກະສານຕ່າງໆກ່ອນນຳສະເໜີຕໍ່ຫົວໜ້າສູນສະຖິຕິປະຈຳແຂວງເພື່ອພິຈາລະນາຫຼື່ລົງລາເຊັນ.

ໜ້າທີ່ຂອງຂະແໜງສະຖິຕິເສດຖະກິດ

 1. ຜັນຂະຫຍາຍບັນດານິຕິກໍາຕ່າງໆກ່ຽວກັບ ການຄຸ້ມຄອງສະຖິຕິເວົ້າລວມ, ເວົ້າສະເພາະ ແມ່ນສະຖິຕິເສດຖະກິດໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບສະພາບຕົວຈິງໃນແຕ່ລະໄລຍະ;
 2. ຊີ້ນໍາ, ຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນຍຸດທະສາດ, ແຜນງານ, ໂຄງການ ແລະ ກົດໝາຍທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸຍາດ ແລະ ການພັດທະນາສະຖິຕິເສດຖະກິດ ເຮັດໃຫ້ການຜະລິດສະຖິຕິທາງການ ໃນຂົງເຂດດັ່ງກ່າວ ບັນລຸຜົນສໍາເລັດຕາມວັດຖຸປະສົງ ແລະ ຄາດໝາຍທີ່ວາງໄວ້;
 3. ໂຄສະນາ, ເຜີຍແຜ່ນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍລະບຽບການ, ແຜນຍຸດທະສາດ,​ ແຜນດໍາເນີນງານ, ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານການຜະລິດ, ການເຜີຍແຜ່ສະຖິຕິທາງການ ໃນຂົງເຂດສະຖິຕິເສດຖະກິດ;
 4. ສ້າງຕາຕະລາງເກັບກໍາ,​ ປຶ້ມຄູ່ມື ການເກັບກໍາ ແລະ ທວງເອົາຂໍ້ມູນສະຖິຕິ ສັງລວມ,​ ປຸງແຕ່ງ,​ ວິໄຈ, ເພື່ອການຜະລິດ, ການຈັດພິມ ແລະ ການເຜີຍແຜ່ ຂໍ້ມູນສະຖິຕິທາງການ ໃນຂົງເຂດສະຖິຕິເສດຖະກິດ;
 5. ວາງແຜນ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນກໍ່ສ້າງ, ບໍາລຸງ ແລະ ຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ ກ່ຽວກັບວຽກງານສະຖິຕິເສດຖະກິດ;
 6. ສະຫຼຸບ, ລາຍງານຜົນຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານສະຖິຕິເສດຖະກິດ ໃຫ້ຂັ້ນເທິງຢ່າງເປັນປົກກະຕິ;
 7. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆ ຕາມກົດໝາຍ, ລະບຽບການ ແລະ ການມອບໝາຍ ຂອງຂັ້ນເທິງ.

ໜ້າທີ່ຂອງຂະແໜງສະຖິຕິສັງຄົມ

 1. ຜັນຂະຫຍາຍບັນດານິຕິກໍາຕ່າງໆກ່ຽວກັບ ການຄຸ້ມຄອງສະຖິຕິເວົ້າລວມ, ເວົ້າສະເພາະ ແມ່ນສະຖິຕິສັງຄົມ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບສະພາບຕົວຈິງໃນແຕ່ລະໄລຍະ;
 2. ຊີ້ນໍາ, ຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນຍຸດທະສາດ, ແຜນງານ, ໂຄງການ ແລະ ກົດໝາຍທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸຍາດ ແລະ ການພັດທະນາສະຖິຕິສັງຄົມ ເຮັດໃຫ້ການຜະລິດສະຖິຕິທາງການ ໃນຂົງເຂດດັ່ງກ່າວ ບັນລຸຜົນສໍາເລັດຕາມວັດຖຸປະສົງ ແລະ ຄາດໝາຍທີ່ວາງໄວ້;
 3. ໂຄສະນາ, ເຜີຍແຜ່ນະໂຍບາຍ, ລະບຽບກົດໝາຍ, ແຜນຍຸດທະສາດ,​ ແຜນດໍາເນີນງານ, ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານການຜະລິດ, ການເຜີຍແຜ່ສະຖິຕິທາງການ ໃນຂົງເຂດສະຖິຕິສັງຄົມ;
 4. ສ້າງຕາຕະລາງເກັບກໍາ,​ ປຶ້ມຄູ່ມື ການເກັບກໍາ ແລະ ທວງເອົາຂໍ້ມູນສະຖິຕິ ສັງລວມ,​ ປຸງແຕ່ງ,​ ວິໄຈ, ເພື່ອການຜະລິດ, ການຈັດພິມ ແລະ ການເຜີຍແຜ່ ຂໍ້ມູນສະຖິຕິທາງການ ໃນຂົງເຂດສະຖິຕິສັງຄົມ;
 5. ວາງແຜນ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນກໍ່ສ້າງ, ບໍາລຸງ ແລະ ຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ ກ່ຽວກັບວຽກງານສະຖິຕິສັງຄົມ;
 6. ສະຫຼຸບ, ລາຍງານຜົນຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານສະຖິຕິສັງຄົມໃຫ້ຂັ້ນເທິງຢ່າງເປັນປົກກະຕິ;
 7. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆ ຕາມກົດໝາຍ, ລະບຽບການ ແລະ ການມອບໝາຍ ຂອງຂັ້ນເທິງ.

ຫຼັກການ ແລະ ແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກ

ຫຼັກການ

 1. ​ປະຕິບັດຕາມຫຼັກການລວມສູນປະຊາທິປະໄຕ, ຕົກລົງເປັນໝູ່ຄະນະກ່ຽວກັບບັນຫາລວມຂອງສູນສະຖິ ຕິປະຈໍາແຂວງ ແລະ ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຊີ້ນຳຂອງ​ເຈົ້າ​ແຂວງ, ຫົວໜ້າສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ແລະ ຫົວໜ້າພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນແຂວງ.
 2. ປະຕິບັດ​ລະບອບ​ຫົວໜ້າ​ດຽວ​ຢ່າງ​ເຂັ້ມ​ງວດ, ແບ່ງງານໃຫ້ບຸກຄົນຮັບຜິດຊອບຢ່າງຈະແຈ້ງ, ເສີມ​ຂະຫຍາຍ ​ຫົວຄິດ​ປະດິດ​ສ້າງ ​ແລະ ຍົກ​ສູງ​ຄວາມ​ຮັບຜິດຊອບ​ຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ.
 3. ທຸກການເຄື່ອນໄຫວຂອງສູນສະຖິຕິປະຈໍາແຂວງ ແລະ ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນແມ່ນອີງໃສ່ກົດໝາຍ, ລະບຽບການ ແລະ ຫຼັກການລວມຂອງແຂວງ, ພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແລະ ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ; ນຳເອົາແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ-ລັດຖະບານ, ມະຕິ, ຄຳສັ່ງ, ຄຳແນະນຳ, ແຈ້ງການມາຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນດີ.

ແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກ

 1. ເຮັດ​ວຽກຢ່າງ​ມີ​ແຜນການ, ​ແຜນ​ງານ ​ແລະ ​ໂຄງການ​ອັນ​ລະອຽດ; ​ແກ້​ໄຂ​ວຽກ​ງານ​ຢ່າງ​ມີ​ຈຸດ​ສຸມ​ແລະມີ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ໃນ​ແຕ່ລະ​ໄລຍະ; ​ມີ​ການກຳນົດ​ເວລາ, ມີ​ການຈັດ​ຕັ້ງ, ມີ​ການ​ປະສານສົມທົບ​ຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນກັບບັນດາ​ຂະ​ແໜງ​ການ​ອື່ນໆ ເພື່ອແນໃສ່ໝູນໃຊ້ກຳລັງສັງລວມຂອງທຸກພາກສ່ວນ ພັດທະນາວຽກງານສະຖິຕິ ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນສູງ.
 2. ເຮັດ​ວຽກ​ມີ​ການ​​ຊຸກຍູ້ຕິດຕາມ, ກວດກາ, ຕິດແທດກັບຮາກຖານ, ມີການສະຫຼຸບ​, ຕີ​ລາຄາ​ຜົນ​ໄດ້ຜົນ​ເສຍ ແລະ ຖອດ​ຖອນ​ບົດຮຽນປົກກະຕິ, ພ້ອມ​ທັງ​ປະຕິບັດ​ລະບອບ​ລາຍ​ງານ​ສ່ອງ​ແສງ​ຢ່າງ​ເຂັ້ມ​ງວດ.
 3. ປະຕິບັດ​ລະບອບ​ປະຊຸມ​ປະຈຳ​ອາທິດ, ປະຈຳ​ເດືອນ, ສາມ​ເດືອນ, ຫົກ​ເດືອນ ແລະ ປະຈຳ​ປີ ​ຫຼື ກອງ​ປະຊຸມວິຊາການ ​ແລະ ປະຕິບັດລະບອບສ່ອງແສງ​ລາຍ​ງານໃຫ້ເຈົ້າແຂວງ, ຫົວໜ້າສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ເປັນປົກກະຕິ.
 4. ປະຕິບັດລະບອບພົວພັນປະສານງານລະຫວ່າງຂະແໜງການໃຫ້ສອດຄ່ອງຕາມລະບຽບຫຼັກການ.