ພາຍໃນ

ວຽກງານ ພາຍໃນ ປະຕິບັດໃນ ປີ 2018

ວຽກງານພັດທະນາການບໍລິຫານລັດ:  ປະສານສົມທົບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນການຕິດຕາມ, ກວດກາການຄຸ້ມຄອງ, ການນຳໃຊ້ກາປະທັບຂອງບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງ ແລະ ຕໍ່ຳແໜ່ງບໍລິຫານ ຄວັດກາປະທັບ 153 ໜ່ວຍ, ກາມົນ 45 ໜ່ວຍ, ກາຊື່ແຈ້ງ 108 ໜ່ວຍ, ສຳເລັດການປັບປຸງພາລະບົດບາດ ຂອງບັນດາພະແນກການ, ອົງການທຽບເທົ່າຂັ້ນ  ແຂວງ ໄດ້ 10 ພະແນກ, 9 ອົງການ, ໄດ້ສຳເລັດກຳນົດຕໍ່າແໜ່ງງານຂອງບັນດາພະແນກການ, ອົງການທຽບເທົ່າໄດ້ 18 ພະແນກ, 13 ອົງການ, 1 ໂຮງໝໍ, 1 ສູນ ແລະ 4 ເມືອງ,

ວຽກງານປົກຄອງ ແລະ ແຜນທີ: ຊຸກຍູ້ຕິດຕາມ ແນະນໍາຫ້ອງການພາຍໃນເມືອງ ໃນການລົງປັບປຸງອົງການປົກຄອງບ້ານ ໃຫ້ມີ 5 ໜ່ວຍງານ ຕິດພັນກັບການປະເມີນບ້ານໃຫ້ໜັກແໜ້ນເຂັ້ມແຂງ ໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ແລະ ສອດຄ່ອງຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ໄດ້ທັງ 145 ບ້ານ ກວມເອົາ 40,05% ຂອງຈຳນວນບ້ານທັງໝົດ, ສຳເລັດການລົງຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ຊຸກຍູ້ວຽກງານ 3 ສ້າງ ຢູ່ບັນດາເມືອງ ແລະ ບ້ານເປົ້າໝາຍ 3 ສ້າງ ປີ 2018, ປະສານສົມທົບກັບສູນວັດແທກ-ແຜນທີ ກະຊວງພາຍໃນ  ກ່ຽວກັບການລົງເກັບກຳຂໍ້ມູນລະອຽດ ໃນການວັດແທກ, ສ້າງແຜນທີ່ ມາດຕາສ່ວນ 1/10.000 ຢູ່ເມືອງຫຼວງນ້ຳທາ.

ວຽກງານຄຸ້ມຄອງລັດຖະກອນ: ສະເໜີເລື່ອນຊັ້ນ-ຂັ້ນປົກກະຕິ 545 ຄົນ, ຍິງ 184 ຄົນ, ເລື່ອນປົກກະຕິ(ຕົກຄ້າງ) 23 ຄົນ, ຍິງ 10 ຄົນ, ດັດແກ້ຕາມໃບປະກາສະນິສະຍະບັດ 10 ຄົນ, ຍິງ 8 ຄົນ, ພົ້ນຊັ້ນຕາມອາຍຸການສອບເສັງ 49 ຄົນ, ຍິງ 24 ຄົນ, ເລື່ອນລັດຖະກອນຝຶກງານຂື້ນສົມບູນ 20 ຄົນ, ຍິງ 9 ຄົນ, ຮັບລັດຖະກອນໃໝ່ 20 ຄົນ, ຍິງ 9 ຄົນ ປ່ຽນນາມສະກຸນຕາມຄູ່ສົມລົດ 1 ຄົນ, ຮັບນະໂຍບາຍບຳນານ 25 ຄົນ, ຍິງ 5 ຄົນ, ຮັບນະໂຍບາຍບຳເນັດ 6 ຄົນ, ຍິງ 3 ຄົນ ແລະ ອຸດໜູນເສຍຊິວິດ 1 ຄົນ. ມາຮອດປະຈຸບັນມີພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ທັງໝົດ 3.468 ຄົນ ຍິງ 1.340 ຄົນ(ບໍ່ນັບຂົງເຂດການສຶກສາ) ໃນນີ້, ປະລິນຍາເອກ 6 ຄົນ, ປະລິນຍາໂທ 122 ຄົນ , ປະລິນຍາຕີ 1.469 ຄົນ, ຊັ້ນສູງ 1.199 ຄົນ, ຊັ້ນກາງ 586 ຄົນ, ຊັ້ນຕົ້ນ 6 ຄົນ ແລະ ບໍລມີຊັ້ນ 4 ຄົນ.

ວຽກງານຄຸ້ມຄອງເອກະສານ, ແຂ່ງຂັນ ແລະ ຍ້ອງຍໍ: ປະດັບຫຼຽນໄຊພັດທະນາຊັ້ນ I ຈຳນວນ 1 ຫຼຽນ, ຫຼຽນໄຊແຮງງານຊັ້ນ III ຈຳນວນ 1 ຫຼຽນ, ຫຼຽນໄຊມິດຕະພາບ ຈຳນວນ 5 ຫຼຽນ ແລະ ຫຼຽນກາພັດທະນາ ຈຳນວນ 2 ຫຼຽນ ໃຫ້ແກ່ກົມກອງລວມໝູ່ ສສ ຫວຽດນາມ, ປະດັບຫຼຽນໄຊແຮງງານ ຊັ້ນ III ຈຳນວນ 22 ທ່ານ, ຫຼຽນກາແຮງງານ ຈຳນວນ 13 ທ່ານ, ໃບຍ້ອງຍໍລັດຖະບານ ຈຳນວນ 14 ທ່ານ, ຍິງ 1 ທ່ານ ແລະ ໃບຍ້ອງຍໍລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ຈຳນວນ 15 ທ່ານ ໃຫ້ແກ່ ປກສ ແຂວງ, ປະດັບຫຼຽນໄຊແຮງງານຊັ້ນ II ຈຳນວນ 1 ກົມກອງ ແລະ 7 ທ່ານ, ຫຼຽນໄຊແຮງງານຊັ້ນ III ຈຳ ນວນ 5 ທ່ານ, ຍິງ 2 ທ່ານ, ຫຼຽນກາແຮງງານ ຈໍານວນ 3 ກົມກອງ, ມີ 18 ທ່ານ,​ ຍິງ 2 ທ່ານ, ໃບຍ້ອງຍໍລັດຖະມົນຕີກະຊວງພາຍໃນ ຈໍານວນ 2 ກົມກອງ,​ 36 ທ່ານ, ຍິງ 14 ທ່ານ ໃຫ້ແກ່ພະແນກພາຍໃນ,​  ຄົ້ນຄວ້າ ພິຈາລະນາການສະເໜີຍ້ອງຍໍກົມກອງ ແລະ ບຸກຄົນ ດີເດັ່ນໃນການປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນໂຄງການ ກໍ່ສ້າງເຄື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳທາ 1 ມີ: ຫຼຽນໄຊແຮງງານຊັ້ນ II ຈຳນວນ 2 ກົມກອງ ແລະ 14 ທ່ານ, ຫຼຽນໄຊແຮງງານຊັ້ນ III ຈໍານວນ 10 ກົມກອງ ແລະ 13 ທ່ານ, ຍິງ 1 ທ່ານ, ຫຼຽນກາແຮງງານຈໍານວນ 9 ກົມກອງ ແລະ 26 ທ່ານ, ຍິງ 1 ທ່ານ, ໃບຍ້ອງຍໍລັດຖະບານ ຈໍານວນ 8 ທ່ານ, ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ພິຈາລະນາການສະເໜີ ຍ້ອງຍໍ ແລະ ຊົມເຊີຍ ການເຄື່ອນໄຫວພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກຕ່າງປະເທດ, ບໍລິສັດ,​ລັດວິສາຫະກິດ ແລະ ບຸກຄົນ ນຳເຈົ້າແຂວງ ຕົກລົງຍ້ອງຍໍ ຈໍານວນ 216 ໃບ ແລະ ຊົມເຊີຍ 45 ໃບ.

ວຽກງານຄຸ້ມຄອງພົນລະເມືອງ, ຊົນເຜົ່າ ແລະ ສາສະໜາ: ສໍາເລັດການລົງແກ້ໄຂການຍົກຍ້າຍຂອງພົນລະເມືອງ ທີ່ເຂົ້າມາບໍ່ຖືກຕ້ອງ ຢູ່ເມືອງຫຼວງນໍ້າທາ ລວມມີ 38 ບ້ານ ຍົກຍ້າຍມາຈາກຕ່າງແຂວງ 152 ຄອບຄົວ 877 ຄົນ, ຍິງ 414 ຄົນ, ຍົກຍ້າຍມາເປັນບຸກຄົນ 268 ຄົນ, ຍິງ 178 ຄົນ ແລະ ຍົກຍ້າຍມາຈາກຕ່າງເມືອງ 10 ຄອບຄົວ 39 ຄົນ, ຍິງ 22 ຄົນ, ຍົກຍ້າຍມາເປັນບຸກຄົນ 53 ຄົນ, ຍິງ 44 ຄົນ, ບໍ່ມາແຈ້ງຂື້ນສຳມະໂນຄົວ 18 ຄອບຄົວ 147 ຄົນ, ຍິງ 85 ຄົນ, ສະເໜີ ຫາທ່ານເຈົ້າແຂວງອອກຂໍ້ຕົກລົງຮັບເອົາພົນລະເມືອງ ມາຈາກຕ່າງແຂວງ 19 ຄັ້ງ ມີພົນລະເມືອງ 24 ຄົນ, ຍິງ 15 ຄົນ ແລະ ອອກຂໍ້ຕົກລົງອະນຸມັດຍົກຍ້າຍພົນລະເມືອງ ໄປຢູ່ຕ່າງແຂວງ 10 ຄັ້ງ ມີພົນລະເມືອງ 16 ຄົນ, ຍິງ 7 ຄົນ, ຈົດທະບຽນແຕ່ງດອງລະຫວ່າງພົນລະເມືອງລາວ ກັບຄົນຕ່າງປະເທດ ໄດ້ 7 ຄູ່ ແລະ ກໍາລັງຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນການຂໍອະນຸຍາດຈາກຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຈຳນວນ 5 ຄູ່.

ລ/ດລາຍການຫົວໜ່ວຍແຜນການປະຕິບັດ ປີ 2018
1ພະນັກງານລັດຖະກອນທົ່ວແຂວງຄົນ62943468
-ຊາຍຄົນ36322128
-ຍິງຄົນ26621340
2ພະນັກງານໃໝ່ 95 %ຄົນ14629
-ຊາຍຄົນ9820
-ຍິງຄົນ489
3ພະນັກງານບໍານານຄົນ4825
4ການເລື່ອນຊັ້ນ-ຂັ້ນເງິນເດື່ອນຄົນ400545
5ການມອບໃບຍ້ອງຍໍໃບ60004500
6ການມອບໃບຊົມເຊີຍໃບ4000200