ສານປະຊາຊົນ

ວຽກງານ ສານປະຊາຊົນ ປະຕິບັດ ປີ 2018

ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ແກ້ໄຂຄະດີຕ່າງໆ ລວມທັງໝົດ 147 ເລື່ອງ, ແກ້ໄຂແລ້ວ (ຕັດສິນ, ພິພາກສາ, ໄກ່ເກັ່ຍ ແລະ ອື່ນໆ) ລວມ 128 ເລື່ອງ,​ຍັງ 19 ເລື່ອງ, ສະເລ່ຍແກ້ໄຂໄດ້ 87,07%, ລື່ນແຜນການ 2%, ຄະດີທີ່ໄດ້ຮັບຫຼສຍກວ່າໝູ່ແມ່ນຄະດີອາຍາ ກຽ່ວກັບຢາເສບຕິດ, ຮອງລົງມາແມ່ນຄະດີແພ່ງກ່ຽວກັບການຍາດແຍ່ງກຳມະສິດທີ່ດິນ, ຄະດີການຄ້າ ກ່ຽວກັບການລະເມີດສັນຍາກູ້ຢືມເງິນ ແລະ ອື່ນໆ, ໄດ້ຕັດສິປັບໃໝເປັນເງິນ ຈຳນວນ 8.360 ລ້ານກີບ, ຮິບຊັບທີ່ໄດ້ມາຈາກການກະທຳຜິດ ແລະ ນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການກະທຳຜິດ ເຂົ້າເປັນຂອງລັດ ຄື: ເງິນກີບ 324 ລ້ານກີບ, ເງິນບາດ 255.000 ບາດ, ເງິນຢວນ 2.000 ຢວນ, ໄມ້ດູ່ 92 ແມັດກ້ອນ,​ ລົດໃຫ່ຍ 5 ຄັນ, ລົດຈັກ 18 ຄັນ ແລະ ໂທລະສັບມືຖື 48 ໜ່ວຍ.

ລ/ດລາຍການຫົວໜ່ວຍປະຕິບັດ ປີ 2018
1ອອກໃບແຈ້ງໂທດເລກທີ 03 ຊຸດ1423
2ແກ້ໄຂຄະດີທີ່ເຂົ້າມາຍັງສານປະຊາຊົນທັງໝົດ%87.07
3ຄະດີເຂົ້າມາຍັງສານທັງໝົດ ເລື່ອງ147
4ແກ້ໄຂຄະດີທີເຂົ້າມາສານທັງໝົດເລື່ອງ128
5ຍັງຄ້າງເລື່ອງ19
6ເຜີຍແຜ່ເອກະສານຕ່າງໆໄດ້ທັງໝົດ ຄັ້ງ11
7ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມເທື່ອຄົນ275
8ກວດກາຄຳຕັດສິນຂອງສານໄດ້ສະບັບ109