ອົງການພັດທະນາຕົວເມືອງ

ວຽກງານ ອົງການພັດທະນາ ແລະ ບໍລິຫານຕົວເມືອງ ປະຕິບັດ ປີ 2018

ວຽກງານ ໄຟຟ້າເຍືອງທາງ: ໄດ້ສ້ອມແປງປ່ຽນຖ່າຍອຸປະກອນໄຟຟ້າແຂນນາງ ລວມທັງໝົດ 7 ຄັ້ງ ລວມມີປ່ຽນຖ່າຍອຸປະກອນດອກແຂນນາງ ຈຳນວນ 30 ຊຸດ ດອກໄຟ 43w ຈຳນວນ 200 ດອກ, ສ້ອມແປງປ່ຽນຖ່າຍດອກໄຟຟ້າໂຊລາເຊວ ລວມທັງໝົດ 5 ຄັ້ງ ລວມມີ: ປ່ຽນໝໍ້ໄຟໃໝ່ 2 ໜ່ວຍ, ແຝງສາກ 2 ແຝງ ແລະ ປ່ຽນບາຫຼາດດອກໄຟ LED 90 w ຈໍານວນ 5 ອັນ, ສ້ອມແປງປ່ຽນຖ່າຍອຸປະກອນເສົາເຫຼັກ 13 ຕົ້ນ, ປ່ຽນດອກໄຟ 250 w ຈໍານວນ 20 ດອກ, ບາຫຼາດ 250 w ຈໍານວນ 5 ອັນ, ຄອນແທັກເຕີ 3p ຈໍານວນ 3 ໜ່ວຍ, CB 3p 60A 4 ໜ່ວຍ, ຄອນແດນເຊີ 2 ອັນ, ສະວິກແສງ 12 ຊຸດ, ແອນີເຕີ 3 ໜ່ວຍ ແລະ ໂມງ 3 ໜ່ວຍ, ປ່ຽນສາຍໄຟຟ້າ NYY 3×6 ຢູ່ 4 ຈຸດ ລວມທັງໝົດ 284 m, ຕັ້ງໂມງຢູ່ຕູ້ຄວບຄຸມໄຟຟ້າເຍືອງທາງ ທົ່ວເທດສະບານແຂວງ ຈໍານວນ 25 ຄັ້ງ ແລະ ສ້າງບົດບັນທຶກແກ້ໄຂລົດຕຳເສົາໄຟຟ້າເຍືອງທາງ ລວມໄດ້ 5 ຄັ້ງ, ສ້ອມແປງປ່ຽນຖ່າຍອຸປະກອນໄຟອຳນາດ  (ໄຟແດງ) ຢູ່ 4 ແຍກ ບ້ານຫົວຂົວສຳເລັດ.

ດ້ານເຕັກນິກ ແລະ ອອກແບບ: ໄດ້ອອກໃບອະນຸຍາດ ຕິດຕັ້ງໄຟຟ້າເຂົ້າເຮືອນພາຍໃນ 16 ບ້ານເປົ້າໝາຍໄດ້ 96 ຄັ້ງ, ລົງກວດກາ, ຕິດຕາມການຂາຍເຄື່ອງ ແລະ ຕໍ່ເທີບອ້ອມຕະຫຼາດກະສິກຳແຂວງໄດ້ ຈໍານວນ 29 ຄັ້ງ, ເປີດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາການສັນຈອນຢູ່ເສັ້ນທາງອ້ອມຕະຫຼາດກະສິກຳແຂວງ.

ວຽກງານກໍາຈັດ ແລະ ເກັບມ້ຽນຂີ້ເຫຍື້ອ: ກຳຈັດຂີ້ເຫຍື້ອໄດ້ 2.160 ຖ້ຽວ ເທົ່າກັບ 5.832 ໂຕນ, ມີຜູ້ໃຊ້ບໍລິການກະຕ່າຂີ້ເຫຍື້ອມີທັງໝົດ 2.887 ກະຕ່າ,​ ຫົດນ້ຳດອກເຂັມທາງສີ່ເລນ ລວມ 1.056 ຖ້ຽວ, ຫົດນ້ຳດອນກາງວົງວຽນ 4 ແຍກພະແນກສຶກສາ ແລະ ຂົວວັງເງິນໄດ້ 65 ຖ້ຽວ, ຊ້ວານຂີ້ດີນ-ປັດກວາດທາງສີ່ເລນ 3 ຄັ້ງ, ບົວລະບັດຫຼົກຫຍ້າດອກເຂັມ 5 ຄັ້ງ, ໃສ່ປຸ໋ຍດອກເຂັມທາງສີ່ເລນ 1 ຄັ້ງ, ຕັດຫຍ້າວົງວຽນ ພະແນກສຶກສາແຂວງ ແລະ ສົ້ນຂົວວັງເງິນໄດ້ 12 ຄັ້ງ.

ລ/ດລາຍການຫົວໜ່ວຍແຜນການປະຕິບັດ ປີ 2018
1ຈຳນວນບ້ານທີ່ໃຊ້ບໍລິການຈັດການຂີ້ເຫຍື້ອບ້ານ2320
2ຈຳນວນຄົວເຮືອນໃຊ້ບໍລິການຈັດການຂີ້ເຫຍື້ອຄົວເຮືອນ35002500
3ກຳຈັດຂີ້ເຍື້ອຍທັງໝົດໂຕນ2217
4ລົດຮັບໃຊ້ຂົນຂີ້ເຫຍື້ອຄັນ99
5ເບ້ຍດອກບານປ່າຕົ້ນ20002000
6ສະໜອງເບ້ຍດອກບານປ່າຕົ້ນ20002000
7ອານາໄມດອກເຂັມທາງ 4 ເລນຄັ້ງ1212
8ຫົດນ້ຳວົງວຽນ 4 ແຍກພະແນກສຶກສາແຂວງຄັ້ງ9696
9ຫົດນ້ຳດອກເຂັມທາງ 4 ເລນຖ້ຽວ14401440
10ກວດກາສິ່ງແວດລ້ອມພາຍໃນເທດສະບານແຂວງຄັ້ງ045
11ອອກໃບອະນຸຍາດຕໍ່ໄຟຟ້າໄດ້ຄັ້ງ0105