ອຸປະຕິເຫດ

ອຸປະຕິເຫດຕາມທ້ອງຖະໜົນ ແລະ ອັກຄີໄຟ ປີ 2018

ລ/ດລາຍການຫົວໜ່ວຍປະຕິບັດປີ 2018
I.ຈຳນວນຄັ້ງທີ່ເກີດອຸປະຕິເຫດທັງໝົດຕາມທ້ອງຖະໜົນຄັ້ງ196
1ພາຫະນະ ປະເພດລົດສີລໍ້ຂຶ້ນໄປຄັນ43
- ໃຊ້ການບໍ່ໄດ້ຄັນ3
- ສົມຄວນຄັນ19
- ເລັກນ້ອຍຄັນ21
2ພາຫະນະ ປະເພດລົດຈັກຄັນ159
- ໃຊ້ການບໍ່ໄດ້ຄັນ5
- ສົມຄວນຄັນ64
- ເລັກນ້ອຍຄັນ90
3ຈຳນວນຄົນເຈັບ ແລະ ເສຍຊີວິດ ຈາກອຸປະຕິເຫດຄົນ16
- ເຈັບສາຫັດຄົນ17
- ເຈັບສົມຄວນຄົນ63
- ເຈັບເລັກນ້ອຍຄົນ146
- ເສຍຊີວິດຄົນ16
4ຈຳນວນຄົນເກີດອຸປະຕິເຫດ ແບ່ງຕາມສາຍອາຊີບລາຍ558
- ພະນັກງານລາຍ56
- ຄ້າຂາຍລາຍ17
- ທະຫານລາຍ9
- ຂັບລົດລາຍ24
- ຕຳຫຼວດລາຍ6
- ປະຊາຊົນລາຍ54
- ກຳມະກອນລາຍ19
- ນັກຮຽນ-ນັກສືກສາລາຍ351
- ຕ່າງປະເທດລາຍ22
5ຈຳນວນຄັ້ງ ທີ່ເກີດເຫດອັກຄີໄພຄັ້ງ9