ຍຸຕິທຳ

ວຽກງານ ຍຸຕິທໍາ ປະຕິບັດ ປີ 2018

ວຽກງານ ກົດໝາຍ ແລະ ໂຄສະນາກົດໝາຍ: ລົງໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍໃຫ້ພະນັກງານ, ທະຫານຕໍ່າຫຼວດ, ນັກຮຽນ ນັກສຶກສາ ແລະ ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ ຢູ່ບ້ານ ແລະ ໂຮງຮຽນໄດ້ 96 ຄັ້ງ, ມີ 83 ບ້ານ 6 ໝວດໂຮງຮຽນ 2 ກອງບັນຊາການ ແລະ ສຳນັກງານ, ອົງການອ້ອມຂ້າງແຂວງ, ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຮັບຟັງທັງໝົດ 3.697 ຄົນ, ຍິງ 1.298 ຄົນ, ກົດໝາຍທີ່ນຳໄປໂຄສະນາ ແມ່ນປື້ມຄູ່ມືບາງຂະແໜງກົດໝາຍ ແລະ ວຽກງານຍຸຕິທຳ, ແຈກຢາຍໜັງສືພິມກົດໝາຍ ໃຫ້ເຈົ້າແຂວງ, ຮອງເຈົ້າແຂວງ, ເຈົ້າເມືອງ, ຮອງເຈົ້າເມືອງ, ຂະແໜງການຂື້ນກັບພະແນກ ແລະ ຫ້ອງການຍຸຕິທຳບັນດາເມືອງ ໄດ້ ຈຳນວນ 232 ສະບັບ, ຂຽນຂ່າວສົ່ງກົມໂຄສະນາ ແລະ ແຂວງໄດ້ 12 ຂ່າວ, ປະກອບຄຳເຫັນ ແລະ ກວດກາຄວາມສອດຄ່ອງທາງດ້ານກົດໝາຍ ໃສ່ຮ່າງນິຕິກຳ, ຮ່າງສັນຍາ, ບົດວິພາກເສດຖະກິດຂອງພະແນກການ ແລະ ຂອງແຂວງ ໄດ້ 45 ສະບັບ, ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍທາງວິທະຍຸກະຈາຍສຽງຂອງແຂວງໄດ້ 48 ຄັ້ງ, ເທົ່າກັບ 24 ຊົ່ວໂມງ ທຽບໃສ່ແຜນການໄດ້ 100%, ຫ້ອງການຍຸຕິທຳເມືອງໄດ້ໂຄສະນາອົບຮົມກົດໝາຍທາງໂທລະໂຄ່ງຂອງເມືອງໄດ້ 48 ຄັ້ງ, ເທົ່າກັບ24 ຊົ່ວໂມງ ທຽບໃສ່ແຜນການໄດ້ 100%.

ວຽກງານ ຄຸ້ມຄອງຍຸຕິທໍາຮາກຖານ: ໄດ້ປະເມີນຄືນຄອບຄົວ ແລະ ບ້ານແບບຢ່າງປະຕິບັດກົດໝາຍ 43 ບ້ານ, ມີຄອບຄົວແບບຢ່າງປະຕິບັດກົດໝາຍ 3. 788 ຄອບຄົວ, ໃນນີ້ໄດ້ປະກາດເປັນບ້ານແບບຢ່າງປະຕິບັດກົດໝາຍ ແລະ ມອບໃບຢັ້ງຢືນແລ້ວ ຈຳນວນ 38 ບ້ານ, ມີ 3.347 ຄອບຄົວ ທຽບໃສ່ແຜນ ການປີປະຕິບັດໄດ້ 86%, ລົງປັບປຸງ ແລະ ຝຶກອົບຮົມໃຫ້ໜ່ວຍໄກ່ເກັ່ຍຂໍ້ຂັດແຍ່ງຂັ້ນບ້ານໄດ້ 74 ບ້ານ, ມີຜູ້ທີ່ປະກອບເປັນຄະນະໜ່ວຍໄກ່ເກັ່ຍຊຸດໃໝ່ທັງໝົດ 370 ຄົນ, ຍິງ 121 ຄົນ, ໃນນີ້ໄດ້ສ້າງຕັ້ງ 5 ບ້ານ, ມີຜູ້ປະກອບເປັນຄະນະໜ່ວຍໄກ່ເກັ່ຍ 25 ຄົນ, ຍິງ 5 ຄົນ ທຽບໃສ່ແຜນການໄດ້ 98,6%, ຈັດສົ່ງປື້ມຕ່ຳລາຮຽນ-ຕໍ່າລາສອນກົດໝາຍຊັ້ນຕົ້ນ, ປື້ມຄູ່ມືກ່ຽວກັບໜ່ວຍໄກ່ຍເກັ່ຍຂໍ້ຂັດແຍ່ງຂັ້ນບ້ານ, ປື້ມຄູ່ມືສຳລັບໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍ ໃຫ້ຫ້ອງການຍຸຕິທຳ 5 ເມືອງ ຈຳນວນ 635 ຊຸດ, ມີ 3.375 ຫົວ, ສຳເລັດໃນການເປີດການຮຽນ-ການສອນກົດໝາຍຊັ້ນຕົ້ນໄລຍະ 3 ເດືອນ ໃຫ້ພະນັກງານຮາກຖານກຸ່ມບ້ານ ແລະ ບ້ານ ໄດ້ 5 ຈຸດຮຽນໃນ 5 ເມືອງທົ່ວແຂວງ, ມີຜູ້ເຂົ້າຮຽນ ແລະ ໄດ້ຮັບໃບປະກາສະນີຍະບັດ ຈຳນວນ 189 ຄົນ, ຍິງ 39 ຄົນ ທຽບໃສ່ແຜນການ ປະຕິບັດໄດ້ 94,5%, ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ມີຄຳເຫັນການແຕ່ງດອງລະຫວ່າງພົນລະເມືອງລາວ ກັບ ຄົນຕ່າງປະເທດໄດ້ 13 ສະບັບ, ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ຈົດທະບຽນການເອົາເດັກມາເປັນລູກລ້ຽງຂອງພົນລະເມືອງລາວໄດ້ 22 ສະບັບ, ສຳເລັດໃນການກວດກາ ແລະ  ປັບປຸງກົດລະບຽບບ້ານຄືນໃໝ່ໄດ້ຮັບຂໍ້ຂັດແຍ່ງເກີດຂື້ນທັງໝົດ ຈຳນວນ 44 ເລື່ອງ, ຂໍ້ຂັດແຍ່ງທາງແພ່ງ 19 ເລື່ອງ, ອາຍາ 25 ເລື່ອງ, ໄກ່ເກັ່ຍສຳເລັດ 32 ເລື່ອງ, ແພ່ງ 15 ເລື່ອງ, ອາຍາ 17 ເລື່ອງ, ສົ່ງພາກສ່ວນອື່ນໆ 2 ເລື່ອງ ແລະ ຍັງຄ້າງ 10 ເລື່ອງ.

ວຽກງານ ທະບຽນສານ: ຫ້ອງການທະບຽນສານໄດ້ຄົ້ນຄວ້າ, ກວດກາ ແລະ ຢັ້ງຢືນຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງສັນຍາ ແລະ ເອກະສານປະເພດຕ່າງໆໄດ້ຈໍານວນ 994 ສະບັບ, ເກັບເງິນຄ່າທຳນຽມໄດ້ 19,8 ລ້ານກີບ, ເກັບເງິນຄ່າບໍລິການໄດ້ 81,5 ລ້ານກີບ, ລວມຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທັງໝົດໄດ້ 101,3 ລ້ານກີບ ທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາ ປະຕິບັດລື່ນຄາດໝາຍໄດ້ 125%.

ວຽກງານ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄໍາຕັດສິນຂອງສານ: ມີຄະດີເຂົ້າມາທັງໝົດ 309 ເລື່ອງ, ໃນນີ້ຄະດີແພ່ງ 41 ເລື່ອງ, ຄະດີອາຍາ 268 ເລື່ອງ, ຄະດີເຂົ້າໃໝ່ 109 ເລື່ອງ, ຄະດີແພ່ງ 11 ເລື່ອງ, ຄະດີອາຍາ 98 ເລື່ອງ, ປະຕິບັດສໍາເລັດ 21 ເລື່ອງ, ຄະດີແພ່ງ 7 ເລື່ອງ, ຄະດີອາຍາ 14 ເລື່ອງ, ມູນຄ່າປະຕິບັດໃຫ້ຄູ່ຄວາມຄະດີແພ່ງໄດ້ 1.387 ລ້ານກີບ, ກັບ 2.000 ໂດລາ, ມູນຄ່າປະຕິບັດໃຫ້ຄູ່ຄວາມຄະດີອາຍາໄດ້ 49 ລ້ານກີບ, ລວມມູນຄ່າປະຕິບັດໃຫ້ຄູ່ຄວາມທັງໝົດ 1.436 ລ້ານກີບ, 2.000 ໂດລາ, ມອບເງິນອາກອນເຂົ້າລັດໄດ້ 5 ລ້ານກີບ,​ ມອບເງິນປັບໃໝ່ເຂົ້າລັດໄດ້ 96 ລ້ານກີບ, ມອບເງິນເຂົ້າກອງທຶນຢາເສບຕິດໄດ້ 83 ລ້ານກີບ, ລວມມູນຄ່າປະຕິບັດໃຫ້ລັດທັງໝົດໄດ້ 185 ລ້ານກີບ ທຽບໃສ່ແຜນການໄດ້ 21 ເລື່ອງ, ເທົ່າກັບ 32,30%.

ລ/ດລາຍການຫົວໜ່ວຍແຜນການປະຕິບັດ ປີ 2018
Iຫ້ອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄຳຕັດສິນຂອງສານ
ຈຳນວນຄະດີທັງໝົດ: ຄະດີແພ່ງ ແລະ ຄະດີອາຍາເລື່ອງ466101
- ຄະດີອາຍາເລື່ອງ39191
- ຄະດີແພ່ງເລື່ອງ7510
IIຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄຳຕັດສິນຂອງສານ
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສຳເລັດເລື່ອງ7221
ພວມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເລື່ອງ34180
ສົ່ງພາຍໃນເມືອງເລື່ອງ3522
ສົ່ງຕ່າງແຂວງເລື່ອງ100
ອອກຄຳສັ່ງໂຈະເລື່ອງ60
ສົ່ງໃຫ້ໄອຍະການເລື່ອງ22
IIIຫ້ອງການຄູ້ມຄອງວຽກງານຍຸຕິທຳຮາກຖານ
ຈຳນວນບ້ານປອດຄະດີທັງໝົດສະສົມຮອດປີປັດຈຸບັນບ້ານ100
- ປະກາດບ້ານປອດຄະດີທັງໝົດຈົນເຖິງປີປັດຈຸບັນ (ລວມທັງລົບລ້າງ)ບ້ານ100239
- ຍັງຮັກສາບ້ານປອດຄະດີໄວ້ ທັງໝົດບ້ານ100239
- ລົບລ້າງບ້ານປອດຄະດີ ພາຍໃນປີບ້ານ00
- ຈຳນວນຄອບຄົວປອດຄະດີທັງໝົດຄອບຄົວ1312528473
- ປະເມີນຄອບຄົວປອດຄະດີຄືນໃໝ່ທັງໝົດຄອບຄົວ1092011150