ສາທາລະນະສຸກ

ວຽກງານສາທາລະນະສຸກ ປະຕິບັດ ປີ 2018

ແຜນງານອະນາໄມ ແລະ ສົ່ງເສີມສຸຂະພາບ: ໃນໜື່ງປີຜ່ານມາມີ ແມ່ຍິງກວດທ້ອງໃໝ່ 3.976 ຄົນ ເທົ່າກັບ 66,81%, ຈໍານວນແມ່ຖືພາກວດ 4 ຄັ້ງ 2.265 ຄົນ ເທົ່າກັບ 38,06%, ແມ່ເກີດລູກຢູ່ສະຖານທີ່ບໍລິການ 2.502 ຄົນ ເທົ່າກັບ 42%, ເກີດຢູ່ບ້ານມີແພດຊ່ວຍ 55 ຄົນ ເທົ່າກັບ 0,92%, ເກີດດ້ວຍການຜ່າຕັດ 223 ຄົນ ເທົ່າກັບ 2,83%, ແມ່ເກີດລູກໄດ້ຮັບນະໂຍບາຍບໍ່ເສຍຄ່າ 2.223 ຄົນ ເທົ່າກັບ 37,36%, ຜູ້ສືບຕໍ່ຄຸມກຳເນີດ 19.365 ຄົນ ເທົ່າກັບ 55,39%, ເດັກ < 5 ປີ ຕາຍ 79 ຄົນ ເທົ່າກັບ 13/1.000, ເດັກ < 1 ປີຕາຍ 72 ຄົນ ເທົ່າກັບ 12/1.000, ແມ່ເສຍຊິວິດ 4 ຄົນ ເທົ່າກັບ 67/100.000, ລົງເຄື່ອນທີ່ສັກຢາກັນພະຍາດໄດ້ 4 ຮອບ ແລະ ຮອບຕະລຸມບອນ 1 ຮອບ, ອັດຕາການສັກຢາຄົບທຸກຊະນິດ ເທົ່າ 60,25%, ທຽບໃສແຜນການຫຼຸດຄາດໝາຍ 29,75%; ນອກນີ້ຍັງໄດ້ເລັ່ງໃສ່ວຽກງານໂພຊະນາການ ແລະ ສົ່ງເສີມການລ້ຽງລູກດ້ວຍແມ່ ມີເດັກໄດ້ດູດນົມແມ່ພາຍໃນ 1 ຊົ່ວໂມງ 2.470 ຄົນ ເທົ່າກັບ 41,50%, ເດັກ 6-11 ເດືອນໄດ້ຮັບວິຕາມິນອາ 1.697 ຄົນ ເທົ່າກັບ 32,47%, ເດັກ 1-5 ປີ ໄດ້ກິນວິຕາມິນອາ 11.210 ຄົນ ເທົ່າກັບ 69,28%, ເດັກ 1-5 ປີ ໄດ້ກິນຢາຂ້າແມ່ທ້ອງ 11.211 ຄົນ ເທົ່າກັບ 69,29%, ເດັກລຸ່ມ 5 ປີ ໄດ້ປະເມີນດ້ານໂພຊະນາການ 37.189 ຄົນ, ຂາດອາຫານແບບຈ່ອຍ 5.585 ຄົນ ເທົ່າກັບ 15,01%, ຂາດອາຫານແບບເຕ້ຍ 6.069 ຄົນ ເທົ່າກັບ 16,31%, ແບບນ້ຳໜັກຫຼຸດມາດຕະຖານ 3.953 ຄົນ ເທົ່າກັບ 10,62%, ມາຮອດປັດຈຸບັນອັດຕາການຊົມໃຊ້ນ້ຳສະອາດທົ່ວແຂວງເທົ່າ 97%, ອັດຕາການຊົມໃຊ້ວິດຖ່າຍ 81%, ອັດຕາການຊົມໃຊ້ນໍ້າ ແລະ ວິດຖ່າຍໂຮງຮຽນປະຖົມ 44,53%, ໄດ້ຝຶກອົບຮົມໃຫ້ພະນັກງານສຸກສາລາ, ຄສບ ວຽກງານເສື່ອມສານແມ່ ແລະ ເດັກ-ບ້ານສາທາລະນະສຸກແບບຢ່າງ 110 ບ້ານຂອງ 5 ເມືອງ, ຝຶກອົບຮົມການນຳໃຊ້ແບບຟອມເກັບກໍາຂໍ້ມູນບ້ານສາທາລະນະສຸກແບບຢ່າງບ້ານເກົ່າ ແລະ ບ້ານໃໝ່ ໃຫ້ພະນັກງານສຸກສາລາ ແລະ ອສບ ໄດ້ 276 ຄົນ, ປະກາດບ້ານສາທາລະນະສຸກແບບຢ່າງ 9 ບ້ານ( ເມືອງຫຼວງນ້ຳທາ 2 ບ້ານ, ເມືອງລອງ 3 ບ້ານ, ເມືອງນາແລ 4 ບ້ານ), ປະຈຸບັນບ້ານແບບຢ່າງສາທາລະນສຸກ 328 ບ້ານ ກວມເອົາ 90,60%.

ແຜນງານກັນພະຍາດ ແລະ ຄວບຄຸມພະຍາດຕິດຕໍ່: ໄດ້ມີຕາໜ່າງການເຝົ້າພະຍາດລະບາດຄື: ໂຮງໝໍແຂວງ, ພະແນກເສນາຮັກແຂວງ, ຫ້ອງການສາທາລະນະສຸກເມືອງ 5 ເມືອງ, 39 ສຸກສາລາ​, ໄດ້ເຝົ້າລະວັງພະຍາດຕາມລະບົບປົກກະຕິ 17 ພະຍາດ/ອາການ, ພາຍໃຕ້ລະບົບເຝົ້າລະວັງພະຍາດແຫ່ງຊາດໄດ້ເຮັດການສອບສວນ, ເກັບຕົວຢ່າງ ແລະ ການຕອບໂຕ້ພະຍາດລະບາດຄື້: ອາການລ່ອຍແຫຼວກະທັນຫັນ 5 ກໍລະນີ(ບໍ່ພົບເຊື້ອຈຸລາໂລກໂປລິໂອ), ລົງສອບສວນກໍລະນີໄຂ້ອອກຕຸ່ມ 120 ກໍລະນີ( ບໍ່ພົບທາດການຕ້ານພະຍາດໝາກແດງ), ໄຂ້ຍຸງບໍ່ມີອາການເຕື່ອນ 35 ກໍລະນີ(ບໍ່ມີຜູ້ເສຍຊິວິດ), ຖອກທ້ອງເປັນນ້ຳກະທັນຫັນ 4.262 ກໍລະນີ( ບໍ່ມີກໍລະນີເສຍຊິວິດ), ທ້ອງບິດ 400 ກໍລະນີ, ເບື່ອອາຫານ 61 ກໍລະນີ, ໄຂ້ທໍລະພິດ 32 ກໍລະນີ, ອັກເສບປອດ 411 ກໍລະນີ( ບໍ່ມີກໍລະນີເສຍຊິວິດ), ອັັກເສບເຫຍື້ອຫຸ້ມສະໝອງ 6 ກໍລິນີ( ເສຍຊິວິດ 2 ກໍລະນີ) ແລະ ລົງກວດຖອກທ້ອງຢູ່ເມືອງວຽງພູຄາ 1 ຄັ້ງ, ລົງສອບສວນກໍລະນີຖອກທ້ອງ ແລະ ໄຂ້ອອກຕຸ່ມ ຢູ່ເມືອງນາແລ 2 ຄັ້ງ, ຈ່າຍມຸ້ງຍ້ອມຢາໃຫ້ 5 ເມືອງ ຈຳນວນ 35.571 ດາງ, ຈໍານວນ 159 ບ້ານ, ກວມເອົາປະຊາກອນເປົ້າໝາຍທັງໝົດ 77.495 ຄົນ ເທົ່າກັບ 41,7%, ຂອງປະຊາກອນທົ່ວແຂວງ, ໄດ້ກວດເລືອດຫາເຊື້ອໄຂ້ຍຸງທັງໝົດ 2.227 ຄົນ, ພົບເຊື້ອ 1 ຄົນ ເທົ່າກັບອັດຕາຜູ້ຕິດເຊື້ອ 0,04%, ລົງສຳຫຼວດໜອນນ້ຳຍຸງລາຍ 2 ຄັ້ງ ໃນ 8 ບ້ານເທດສະບານແຂວງ, ໄດ້ໂຄສະນາສຸຂະສຶກສາຕ້ານໄຂ້ຍຸງລາຍໃນການປະຕິບັດ 5 ປໍ 1 ຄັ້ງ ຈໍານວນ 26 ບ້ານ ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ 6.534 ຄົນ, ຍິງ 2.602 ຄົນ, ຂື້ນທະບຽນຄົນເຈັບວັນນະໂລກທັງໝົດ 279 ຄົນ, ອັດຕາການຊອກຫາເຊື້ອວັນນະໂລກປະຕິບັດໄດ້ 93% ລືນເປົ້າໝາຍ 28%, ປິ່ນປົວຫາຍດີ 153 ຄົນ, ຜົນສຳເລັດການປິ່ນປົວ 132 ຄົນ ເທົ່າກັບ 86% ຫຼຸດແຜນການ 4%, ໄດ້ລົງຊອກຄົ້ນຄົນເຈັບພະຍາດວັນນະໂລກຢູ່ເມືອງສິງ ແລະ ເມືອງລອງ, ຢູ່ເມືອງສິງໄດ້ກວດຄົນເຈັບສົງໄສພະຍາດວັນນະໂລກ 454 ຄົນ, ພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອ 35 ຄົນ, ວັນນະໂລກເມືອງລອງ ກວດຄົນເຈັບສົງໄສພະຍາດວັນນະໂລກ 561 ຄົນ, ພົບເຊື້ອ 85 ຄົນ, ວັນນະໂລກ ເມືອງວຽງພູຄາ ກວດຄົບເຈັບສົງໄສພະຍາດວັນນະໂລກ 527 ຄົນ, ພົບເຊື້ອ 32 ຄົນ, ວັນນະໂລກ ເມືອງນາແລ ກວດຄົນເຈັບສົງໄສພະຍາດວັນນະໂລກ 482 ຄົນ, ພົບເຊື້ອ 38 ຄົນ, ວັນນະໂລກເມືອງນ້ຳທາ ກວດຄົນເຈັບສົງໄສພະຍາດວັນນະໂລກ 404 ຄົນ, ພົບເຊື້ອ 13 ຄົນ, ໄດ້ກວດເລືອດໃຫ້ຜູ້ສະໝັກໃຈທັງໝົດ 2.300 ຄົນຍິງ 1.953 ຄົນ, ພົບເຊື້ອ 12 ຄົນ, ເປັນເອດ 8 ຄົນ, ເສຍຊິວິດ 1 ຄົນ.

ແຜນງານບໍລິຫານສຸຂະພາບ: ໃນປີ 2018 ມີຄົນໄດ້ເຂົ້າມາກວດໃນໂຮງໝໍທັງໝົດ 46.066 ເທື່ອຄົນ ທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາ ເພີ່ມຂຶ້ນ 23,70%; ໃນນັ້ນຄົນເຈັບນອນໂຮງໝໍ 4.897 ຄົນ ທຽບໃສປີຜ່ານມາ ເພີ່ມຂຶ້ນ 10,59%; ສະເລ່ຍ ວັນນອນໂຮງໝໍ 4 ວັນ, ອັດຕາໝູນໃຊ້ຕຽງ 108%, ເກີດລູກຢູ່ໂຮງໝໍ 1.450 ຄົນ ທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາ ເພີ້ມຂຶ້ນ 34,51%; ຜ່າຕັດໃຫ່ຍ 312 ຄົນ ທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາ ຫຼຸດລົງ 29,57%; ຜ່າຕັດກາງ 315 ຄົນ ທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາ ຫຼຸດລົງ 16,22%; ຜ່າຕັດນ້ອຍ 869 ຄົນ ທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາ ຫຼຸດລົງ 55,64%; ນອກນີ້, ຍັງໄດ້ສ່ອງໄຟຟ້າ 2.705 ຄັ້ງ, ວິເຄາະ 58.010 ຄັ້ງ, ເອໂກ 6.484 ເທື່ອ, ແທກຄື້ນໄຟຟ້າຫົວໃຈ 258 ຄັ້ງ, ຮັບສົ່ງຄົນເຈັບທີ່ສົ່ງມາຈາກໂຮງໝໍເມືອງ, ໂຮງໝໍທະຫານແຂວງ, ໂຮງໝໍປກສແຂວງ ທັງໝົດ 436 ເທື່ອຄົນ, ສົ່ງໄປປິ່ນປົວຢູ່ປະເທດໄທ 5 ຄົນ, ປະເທດຈີນ 72 ຄົນ, ອຸດົມໄຊ 16 ຄົນ, ໂຮງໝໍສູນກາງ 30 ຄົນ, ການບໍລິການຄົນເຈັບໂຮງໝໍເມືອງ ແລະ ສຸກສາລາຈຳນວນຄົນເຈັບກວດເຂດນອກ 107.894 ຄົນ, ຈຳນວນຄົນເຈັບນອນໂຮງໝໍ 3.985 ຄົນ, ສະເລ່ຍວັນນອນໂຮງໝໍ 2 ວັນ, ອັດຕາໝູນໃຊ້ຕຽງ 43%, ເກີດລູກຢູ່ໂຮງໝໍ 902 ຄົນ, ຜ່າຕັດໃຫ່ຍ 69 ຄົນ, ຜ່າຕັດກາງ 59 ຄົນ, ຜ່າຕັດນ້ອຍ 2.015 ຄົນ, ຄຸ້ມຄອງຫ້ອງກວດພະຍາດເອກະຊົນ ຈຳນວນ 42 ຮ້ານ    ແລະ ໄດ້ລົງກວດກາຫ້ອງກວດພະຍາດເອກະຊົນ 5

ເມືອງ ພົບ ແລະ ຍຶດຢາຕ້ອງຫ້າມ ແລະ ຢາໝົດອາຍຸ ຈຳນວນ 51 ລາຍການ.

ແຜນງານປົກປ້ອງຜູ້ບໍລິໂພກອາຫານ, ຢາ ແລະ ຜະລິດຕະພັນການແພດ: ທົ່ວແຂວງ ມີຮ້ານຂາຍຢາ ທັງໝົດ 61 ຮ້ານ, ໃນນີ້ຂັ້ນ 1 ມີ 13 ຮ້ານ,  ຂັ້ນ 2 ມີ 22 ຮ້ານ,   ຂັ້ນ 3 ມີ 26 ຮ້ານ, ຄຸ້ມຄອງໂຮງງານຜະລິດຢາ 1 ແຫ່ງ, ຄຸ້ມຄອງຫ້ອງກວດພະຍາດທີ່ປິ່ນປົວດ້ວຍຢາພື້ນເມືອງ 3 ແຫ່ງ, ເມືອງຫຼວງນໍ້າທາ 1 ແຫ່ງ, ເມືອງສິງ 1 ແຫ່ງ, ເມືອງລອງ 1 ແຫ່ງ( ຢຸດຕິກິດຈະການຊົ່ວຄາວ) ມີສະຖານນີຢາພື້ນເມືອງ 1 ແຫ່ງ ແລະ ສວນຊີວະນາໆພັນ 1 ແຫ່ງ ມີເນື້ອທີ 10 ເຮັກຕາ, ຄຸ້ມຄອງໂຮງງານຕົ້ມເກືອບໍ່ເຕ່ນ 1 ແຫ່ງ, ໂຮງງານຜະລິດນ້ຳດື່ມ 27 ແຫ່ງ, ໂຮງງານຜະລິດນ້ຳກ້ອນ 27 ແຫ່ງ, ໂຮງງານຜະລິດເສັ້ນໝີ່, ເຂົ້າຊອຍ, ເຂົ້າປຽກ 4 ແຫ່ງ, ໂຮງງານຕົ້ມເຫຼົ້າ 2 ແຫ່ງ, ໂຮງງານແປ້ງມັນຕົ້ນ 1 ແຫ່ງ, ໂຮງງານໝາກຕາວ 1 ແຫ່ງ, ຊຸບເປີມາເກັດ 1 ແຫ່ງ ແລະ ຮ້ານຂາຍອາຫານສຳເລັດຮູບ 82 ຮ້ານ, ລົງເກັບ ແລະ ສົ່ງຕົວຢ່າງນ້ຳດື່ມ ໄປວິໄຈທັງໝົດ 59 ຕົວຢ່າງ, ລົງຕິດຕາມຄຸນນະພາບເກືອໂຮງງານຕົ້ມເກືອບໍເຕ່ນ 4 ຄັ້ງ, ເກັບຕົວຢ່າງມາວິໄຈ 60 ຕົວຢ່າງ( ຜົນວິໄຈຢູ່ໃນມາດຖານ 40-60 PPM  ມີ 45 ຕົວຢ່າງ, ຕ່ຳກວ່າ 40 PPM ມີ 15 ຕົວຢ່າງ), ກວດກາຮ້ານຂາຍອາຫານສຳເລັດຮູບພາຍໃນເທດສະບານແຂວງ 4 ຄັ້ງ ຈຳນວນ 224 ຮ້ານ, ຍຶດ ແລະ ທຳລາຍອາຫານສຳເລັດຮູບ, ເຄື່ອງດື່ມ, ເຂົ້າໝົມ, ຢາປົວພະຍາດທີ່ໝົດອາຍຸ ຈຳນວນ 45 ລາຍການ, ນ້ຳໜັກ 7.896 ກິໂລ ມູນຄ່າ 7 ລ້ານກີບ, ກວດກາການໍາເຂົ້າ-ສົ່ງອອກສິນຄ້າປະເພດອາຫານ ແລະ ຢາ ຢູ່ດ່ານສາກົນບໍ່ເຕ່ນຄື: ຢາຫຼວງທີ່ ນຳເຂົ້າມີ 51 ລາຍການ, ນໍ້າໜັກ 94.161 ກິໂລ, ມູນຄ່າ 87.901 ໂດລາ ແລະ ອາຫານນຳເຂົ້າ 3.602.243 ກິໂລ, ມູນຄ່າ 1.176.219 ໂດລາ; ສົ່ງອອກ ຢູ່ດ່ານປາງໄຮ ອາຫານທີ່ນໍາເຂົ້າ 691.629 ກິໂລ, ມູນຄ່າ 364.265 ໂດລາ.

ການຕີລາຄາຕາມຄາດໝາຍທີ່ກໍານົດໄວ້: ຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວເລກຄາດໝາຍ 10 ຕົວເລກທີ່ທາງກະຊວງສາທາລະນະສຸກສະເໜີຕໍ່ສະພາແຫ່ງຊາດມີຄວາມຄືບໜ້າດັ່ງນີ້:

ເນື້ອໃນປະຕິບັດ 2017ມະຕິສະພາແຂວງ 2018ປະຕິບັດ 2018ສົມທຽບມະຕິສະພາ
ອັດຕາເດັກນ້ອຍລຸ່ມ 5 ປີ ທີ່ມີນ້ຳໜັກຕ່ຳກວ່າມາດຕະຖານ(%ຂອງປະຊາກອນກຸ່ມເປົ້າໝາຍ) 19,219,110,62ລື່ນຄາດໝາຍ 8,48
ອັດຕາເດັກນ້ອຍລຸ່ມ 5 ປີ ທີ່ມີ ລວງສູງຕ່ຳກວ່າມາດຕະຖານ(%ຂອງປະຊາກອນກຸ່ມເປົ້າໝາຍ) 23,234,316,31ລື່ນຄາດໝາຍ 17,99
ອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກນ້ອຍລຸ່ມ 1 ປີ (/ 1.000 ເດັກເກີດມີຊິວິດ )881,512ລື່ນຄາດໝາຍ 69,5
ດຕາການຕາຍຂອງເດັກລຸ່ມ 5 ປີ ( /1.000 ເດັກເກີດມີຊິວິດ )981,513ລື່ນຄາດໝາຍ 69,5
ອັດຕາການຕາຍຂອງແມ່ ( /100.000 ເດັກເກີດມີຊິວິດ )13720667ລື່ນຄາດໝາຍ 139
ອັດຕາການເກີດລູກມີແພດຊ່ວຍ ( %ຂອງປະຊາກອນກຸ່ມເປົ້າໝາຍ )507542ຫຼຸດຄາດໝາຍ 33
ອັດຕາການສັກຢາກັນພະຍາດໃນເດັກລຸ່ມ 1 ປີ(%ຂອງປະຊາກອນກຸ່ມເປົ້າ ໝາຍ )779060,25ຫຼຸດຄາດໝາຍ 29,75
ອັດຕາການຊົມໃຊ້ນ້ຳສະອາດ (%ຂອງປະຊາກອນທັງໝົດ )88,368797ລື່ນຄາດໝາຍ 10
ອັດຕາການຊົມໃຊ້ວິດຖ່າຍຄອບຄົວ ( %ຂອງຄອບຄົວທັງໝົດ )81,3687,397ລື່ນຄາດໝາຍ 10,3
ອັດຕາການປົກຄຸມປະກັນສຸຂະພາບ ( % ຂອງປະຊາກອນທັງໝົດ )100100100