ການສຶກສາ ແລະ ກິລາ

ວຽການ ສຶກສາ ແລະ ກິລາ ປະຕິບັດ ປີ 2018

ການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ: ມີໂຮງຮຽນອານຸບານ 208 ແຫ່ງ (ເອກະລາດ 13 ແຫ່ງ) ທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາ ເພີ້ມຂຶ້ນ 14 ແຫ່ງຫ້ອງຮຽນອານຸບານ 292 ຫ້ອງ ທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາເພີ່ມຂຶ້ນ 41 ຫ້ອງ, ຈໍານວນຫ້ອງກຽມປະຖົມມີ 53 ຫ້ອງ, ມີນັກຮຽນ 7.864 ຄົນ ຍິງ 3.894 ຄົນ, ນັກຮຽນກຽມປະຖົມ 1.137 ຄົນ ຍິງ 596 ຄົນ, ມີຄູສອນທັງໝົດ 444 ຄົນ(ຍິງ), ອັດຕາເຂົ້າຮຽນ ຂອງເດັກ 3-4 ປີ 59,2% ທຽບໃສ່ແຜນການລື່ນຄາດໝາຍ 3,7%, ອັດຕາເຂົ້າຮຽນຂອງເດັກ 3-5 ປີ  67,9% ທຽບໃສ່ປີແຜນການ ລື່ນຄາດໝາຍ 5,2%, ອັດຕາເຂົ້າຮຽນຂອງເດັກ 5 ປີ 81,3% ທຽບໃສ່ແຜນການ ລື່ນຄາດໝາຍ 3.6%; ອັດຕາເຂົ້າຮຽນຂອງເດັກອາຍຸ 5 ປີ ຢູ່ແຕ່ລະເມືອງສູງກວ່າ 60% ໄດ້ 5 ເມືອງ.           

ການສຶກສາຊັ້ນປະຖົມ: ມີໂຮງຮຽນ 357 ແຫ່ງ ທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາຫຼຸດລົງ 17 ແຫ່ງ, ຫ້ອງຮຽນ 1.212 ຫ້ອງ ທຽບໃສ່ປີ 2017 ຫຼຸດລົງ 171 ຫ້ອງ,   ມີນັກຮຽນທັງໝົດ 22.709 ຄົນ ຍິງ 10.827 ຄົນ ທຽບໃສ່ປີ 2017 ຫຼຸດລົງ 1.194 ຄົນ (ສາເຫດທີ່ພາໃຫ້ ຫ້ອງຮຽນ ແລະ ນັກຮຽນຫຼຸດລົງ ການໂຮມບ້ານຢູ່ເມືອງນາແລທີ່ຖືກຜົນກະທົບຈາກເຂື່ອນ ແລະ ມາການກວດກາເອົາຕາມເກນອາຍຸແທ້ໆກ່ອນເຂົ້າຮຽນ ປ1), ຄູສອນທັງໝົດ  1.272 ຄົນ ຍິງ 742 ຄົນ, ອັດຕາເຂົ້າຮຽນໃໝ່ສຸດທິໄດ້ 97,2% ລື່ນແຜນການ 1,2%, ອັດຕາຄ້າງຫ້ອງ ປ1 ເທົ່າກັບ 10,9% ຫຼຸດຄາດໝາຍ 2,9%, ອັດຕາປະລະ ປ1 ປະຕິບັດໄດ້ 1,9% ລື່ນຄາດ   ໝາຍ 1,1%, ອັດຕາຄ້າງຫ້ອງປະຖົມໄດ້ 5,0% ຫຼຸດຄາດໝາຍ 2%, ອັດຕາປະລະປະຖົມໄດ້ 2,4%  ຫຼຸດຄາດໝາຍ 0,4%, ອັດຕາລອດເຫຼືອຮອດ ປ5 ໄດ້ 90,5% ລື່ນຄາດໝາຍ 0,5%. ອັດຕາເຂົ້າຮຽນລວມຊັ້ນປໍ 5 ລວມ 5 ເມືອງ ບັນລຸ 95%.

ການສຶກສາຊັ້ນມັດທະຍົມຕົ້ນ: ຈຳນວນໂຮງຮຽນ ມີ 37 ແຫ່ງ ທຽບໃສ່ສົກປີຜ່ານມາ ຫຼຸດລົງ 2 ແຫ່ງ(ຍ້ອນຂະຫຍາຍເປັນ ມ ປາຍ), ມີຫ້ອງຮຽນ 397 ຫ້ອງ, ມີນັກຮຽນທັງໝົດ 13.942 ຄົນ, ຍິງ 6.397 ຄົນ, ຄູສອນທັງໝົດ 687 ຄົນ, ອັດຕາຈົບ ປ5 ຮຽນຕໍ່ ມ1 ເທົ່າກັບ 88,9%, ຍິງ 84,9% ທຽບໃສ່ສົກປີຜ່ານມາເພີ່ມຂຶ້ນ 2,3%, ອັດຕາເຂົ້າຮຽນລວມ 84,2%, ທຽບໃສ່ແຜນການ ຫຼຸດຄາດໝາຍ 3,8%, ອັດຕາຄ້າງຫ້ອງ 1,4%, ອັດຕາເລື່ອນຂັ້ນ-ຈົບຊັ້ນ 91,6%, ທຽບໃສ່ສົກປີຜ່ານມາຫຼຸດລົງ 0,9%, ອັດຕາປະລະ 8,3% ທຽບໃສ່ແຜນການ  ຫຼຸດຄາດໝາຍ 3,8 %, ອັດຕາເຂົ້າຮຽນລວມມໍ4 ຂອງນັກຮຽນຍິງ 5 ເມືອງ ໄດ້ ສູງກວ່າ 70%.

ການສຶກສາຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍ: ມີໂຮງຮຽນ 23 ແຫ່ງ ທຽບໃສ່ສົກຜ່ານມາເພີ່ມຂຶ້ນ 3 ແຫ່ງ, ມີ 181 ຫ້ອງ, ມີນັກຮຽນທັງໝົດ 7.022 ຄົນ, ຍິງ 3.237 ຄົນ, ຄູສອນທັງໝົດ 319 ຄົນ, ອັດຕາຈົບ ມ4 ຮຽນຕໍ່ ມ5ໄດ້ 88,7%, ຍິງ 88,4%, ອັກຕາເຂົ້າຮຽນລວມ 58,7%, ທຽບໃສ່ແຜນການ ລື່ນຄາດໝາຍ 3,2%, ອັດຕາຄ້າງຫ້ອງ 0,5%, , ອັດຕາເລື່ອນຂັ້ນ-ຈົບ 90,3%, ອັດຕາປະລະການຮຽນ 7,2%, ທຽບໃສ່ແຜນການ ຫຼຸດຄາດໝາຍ 3,2%.

ວຽກງານ ສຶກສານອກໂຮງຮຽນ: ໄດ້ຈັດການຮຽນ-ການສອນລົບລ້າງຄວາມບໍ່ຮູ້ໜັງສື ແລະ ບຳລຸງຍົກລະດັບການສຶກສາຊັ້ນປະຖົມ ໃຫ້ຊາວໜຸ່ມ ແລະ ຜູ້ໃຫຍ່ໃນເກນອາຍຸ 15-40 ປີ ທີ່ກືກໜັງສື ແລະ ຕົກລົ່ນຈາກໂຮງຮຽນສາມັນ ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 624 ຄົນ ຍິງ 397 ຄົນ; ບຳລຸງຍົກລະດັບຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນ ໃນກຸ່ມອາຍຸ 15-35 ປີ  ມີຜູ້ຈົບຊັ້ນມັດທະຍົມບຳລຸງ 2.036 ຄົນ ຍິງ 887 ຄົນ ທຽບໃສ່ແຜນການ ລື່ນຄາດໝາຍ 1,8%, ບຳລຸງຍົກລະດັບຊັ້ນມັດທະຍົມປາຍ ມ7 ມີ 32 ຄົນ ຍິງ 15 ຄົນ ທຽບໃສ່ແຜນການໄດ້ 64%.

ວຽກງານອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ການສຶກສາຊັ້ນສູງ: ໄດ້ຈັດການຮຽນ-ການສອນ ໃນ 3 ລະບົບ ຄື: ລະບົບ 9+3 ( ຮັບນັກຮຽນຈົບ ມ 4), ລະບົບ 12+2(​ຮັບນັກຮຽນຈົບ ມ7), ລະບົບ 12+2+1,5( ຮັບຊັ້ນສູງຕໍ່ເນື່ອງ), ນອກນັ້ນໄດ້ເປີດຫຼັກສູດຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບຂັ້ນພື້ຖານ C1 ໃຫ້ແກ່ກຸ່ມເປົ້າໝາຍທີ່ຈົບ ປ5 ຫຼືທຽບເທົ່າມາຮຽນ,​ ມີໂຮງຮຽນພາກລັດມີ 1 ແຫ່ງ, ມີນັກຮຽນ 1.157 ຄົນ ຍິງ 555 ຄົນ, ພະນັກງານ ແລະ ຄູອາຈານ 77 ຄົນ, ຍິງ 23 ຄົນ,​ ມີມະຫາວິທະຍາໄລພາກເອກະຊົນ 2 ແຫ່ງ, ມີນັກສຶກສາ 442 ຄົນຍິງ 291 ຄົນ, ຄູອາຈານ 80 ຄົນ, ຍິງ 17 ຄົນ.

ວຽກງານ ກິລາ: ໄດ້ຈັດການແຂ່ງຂັນກິລາປະ​ເພດ​ຕ່າງໆ ເພື່ອສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນສຳຄັນຂອງຊາດ, ຂອງພັກ ແລະ ບຸນປະເພນີຢູ່​ພາຍ​ໃນ​ແຂວງ ​ໄດ້ 17 ຄັ້ງ; ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ການ​ແຂ່ງຂັນ​ກິລາ​ເປ​ຕັງ​ຊິງ​ຂັນ​ປະທານ​ສະພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ທີ່​ແຂວງ​ບໍ່​ແກ້ວ ສາມາດ​ຍາດ​ໄດ້ 1 ຫຼຽນ​ເງິນ; ຈັດການ​ແຂ່ງຂັນ​ກິລາ​ໜ້າ​ເກັກ, ໝາກ​ຂ່າງ ​ແລະ ກິລາໝາກ​ແລ້ ​ເພື່ອ​ຄັດ​ເລືອກ​ນັກ​ກິລາ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ງານ​ມະຫາ​ກຳ​ກິລາ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ຄັ້ງ​ທີ XI ທີ່​ແຂວງ​ຊຽງ​ຂວາງ ​ແລະ ກິລາ​ແລ່ນ-ລານ, ​ເປ​ຕັງ, ກິລາ​ປິງປ໋ອງທັກ​ຄິວ​ບາ​ເລ່, ກິລາ​ຈານ​ບິນ ສຳລັບ​ຄົນ​ພິການ ​ເພື່ອ​ຄັດ​ເລືອກ​ນັກ​ກິລາ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ງານ​ແຂ່ງຂັນ​ກິລາ​ຄົນ​ພິການ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ​ຄັ້ງ​ທີ III ທີ່​ແຂວງ​ຊຽງ​ຂວາງ; ນອກນີ້, ຍັງໄດ້ປຸກລະດົມມວນຊົນທຸກເພດໄວອອກກຳລັງກາຍ ແລະ ຫຼີ້ນກິລາກາຍຍະກຳ ໄດ້ 12,8%(ຂອງພົນລະເມືອງຂອງແຂວງໃນ30%).

ລ/ດລາຍການຫົວໜ່ວຍແຜນການປະຕິບັດ ປີ 2018
I.ສາມັນສຶກສາ ພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ
- ຈຳນວນໂຮງຮຽນສາມັນສຶກສາທັງໝົດແຫ່ງ629625
- ຈຳນວນຫ້ອງຮຽນສາມັນສຶກສາທັງໝົດຫ້ອງ16672082
- ຈຳນວນນັກຮຽນສາມັນສຶກສາທັງໝົດຄົນ5586251537
- ໃນນັ້ນ ຍິງ: ຄົນ2283924355
- ຈຳນວນຄູ-ອາຈານສາມັນສຶກສາທັງໝົດຄົນ3852722
- ໃນນັ້ນ ຍິງ: ຄົນ01655
1ຈຳນວນໂຮງຮຽນອະນຸບານແຫ່ງ194208
- ຈຳນວນຫ້ອງຮຽນຫ້ອງ265292
- ຈຳນວນນັກຮຽນຄົນ72227864
- ໃນນັ້ນ ຍິງ: ຄົນ3894
- ຈຳນວນຄູສອນຄົນ385444
- ໃນນັ້ນ ຍິງ: ຄົນ444
2ຈຳນວນໂຮງຮຽນປະຖົມແຫ່ງ375357
- ຈຳນວນຫ້ອງຮຽນຫ້ອງ12421212
- ຈຳນວນນັກຮຽນທັງໝົດຄົນ2485622709
- ໃນນັ້ນ, ຍິງຄົນ1189110827
- ຈຳນວນນັກຮຽນເຂົ້າໃໝ່ (ສະເພາະຜູ້ເຂົ້າ ປໍ1)ຄົນ56074316
- ໃນນັ້ນ, ຍິງຄົນ27032072
- ຈຳນວນນັກຮຽນເສັງຈົບຊັ້ນຄົນ45804581
- ໃນນັ້ນ, ຍິງຄົນ21422205
- ນັກຮຽນຄ້າງຫ້ອງ ( ສະເພາະປໍ5 )ຄົນ5063
- ໃນນັ້ນ, ຍິງຄົນ1520
- ຈຳນວນຄູສອນຄົນ1272
- ໃນນັ້ນ, ຍິງຄົນ742
3ຈຳນວນໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນແຫ່ງ4037
- ຈຳນວນຫ້ອງຮຽນຫ້ອງ397
- ຈຳນວນນັກຮຽນທັງໝົດຄົນ1598113942
- ໃນນັ້ນ, ຍິງຄົນ73706397
- ຈຳນວນນັກຮຽນເສັງຈົບຊັ້ນຄົນ35232879
- ໃນນັ້ນ, ຍິງຄົນ15901329
- ນັກຮຽນຄ້າງຫ້ອງ (ສະເພາະ ມໍ4)ຄົນ610
- ໃນນັ້ນ, ຍິງຄົນ22
- ຈຳນວນຄູສອນ (ລວມກັບມໍປາຍແຍກບໍ່ໄດ້)ຄົນ687
- ໃນນັ້ນ, ຍິງຄົນ351
4ຈຳນວນໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນປາຍແຫ່ງ2023
- ຈຳນວນຫ້ອງຮຽນຫ້ອງ160181
- ຈຳນອນນັກຮຽນທັງໝົດຄົນ78037022
- ໃນນັ້ນ, ຍິງຄົນ35783237
- ຈຳນວນນັກຮຽນເສັງຈົບຊັ້ນຄົນ21411747
- ໃນນັ້ນ, ຍິງຄົນ971758
- ນັກຮຽນຄ້າງຫ້ອງ (ສະເພາະມໍ7)ຄົນ63
- ໃນນັ້ນ, ຍິງຄົນ30
- ຈຳນວນຄູສອນ (ລວມກັບມໍຕົ້ນແຍກບໍ່ໄດ້)ຄົນ319
- ໃນນັ້ນ, ຍິງຄົນ118
II.ວຽກງານອາຊິວະສຶກສາ
1ຈຳນວນໂຮງຮຽນອາຊິວະສຶກສາແຫ່ງ11
2ນັກສຶກສາອາຊີວະສຶກສາຄົນ385336
- ໃນນັ້ນ, ຍິງ172135
- ຊັ້ນກາງຄົນ290247
- ໃນນັ້ນ, ຍິງຄົນ13089
- ຊັ້ນສູງຄົນ9589
- ໃນນັ້ນ, ຍິງຄົນ4246
3ຈຳນວນຄູ-ອາຈານອາຊີວະສຶກສາຄົນ81
- ໃນນັ້ນ, ຍິງຄົນ25