ປົກຄອງ ແລະ ພົນລະເມືອງ

ປົກຄອງ ແລະ ພົນລະເມືອງ ປະຕິບັດໃນ ປີ 2018

ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ ມີ 5 ເມືອງ ໃນນີ້ ມີເມືອງທຸກຍາກ 3 ເມືອງ (ເມືອງ ລອງ, ເມືອງວຽງພູຄາ ແລະ ເມືອງນາແລ) ມີ 47 ກຸ່ມບ້ານ, ມີ 362 ບ້ານ; ມີຄົວເຮືອນທັງໝົດ 35.991 ຄົວເຮືອນ, ມີພົນລະເມືອງ 185.962 ຄົນ, ຍິງ 93.550 ຄົນ, ລະດັບຄວາມໜາແໜ້ນຂອງພົນລະເມືອງສະເລ່ຍ 20 ຄົນ/ກມ2, ມີບ້ານວັດທະນະທໍາ 280 ບ້ານ, ບ້ານສາທາລະນະສຸກແບບຢ່າງທັງໝົດ 288 ບ້ານ, ບ້ານພັດທະນາ 214 ບ້ານ.

ທົ່ວແຂວງປະກອບມີ 17 ຊົນເຜົ່າແຍກຕາມໝວດພາສາຄື: ຊົນເຜົ່າລາວ, ຊົນເຜົ່າໄຕ, ຊົນເຜັ່າລື້, ຊົນເຜັ່າຍວນ, ຊົນຢັ້ງ, ຊົນເຜົ່າໄທເໜືອ, ຊົນເຜົ່າກຶມມຸ, ຊົນເຜົ່າບິດ, ຊົນເຜົ່າລະເມດ, ຊົນເຜົ່າສາມຕ່າວ, ຊົນເຜົ່າມົ້ງ, ຊົນເຜົ່າອີວມຽນ, ຊົນ ເຜົ່າອາຄາ, ຊົນເຜົ່າພູນ້ອຍ, ຊົນເຜົ່າລາຫູ, ຊົນເຜົ່າສີດາ ແລະ ຊົນເຜົ່າ ຫໍ້, ໄດ້ແຍກຕາມໝວດພາສາປາກເວົ້າ 4 ໝວດພາສາຄື: ພາສາມອນ-ຂະແມ, ພາສາລາວ-ໄຕ, ພາສາມົ້ງ-ອີວມຽນ ແລະ ພາສາຈີນ-ຕີເບດ.

ບ້ານ, ຄົວເຮືອນ ແລະ ພົນລະເມືອງ ແບ່ງຕາມເມືອງ

ເມືອງຈຳນວນບ້ານຈຳນວນກຸ່ມບ້ານຈຳນວນຄົວເຮືອນຂະໜາດສະເລ່ຍຂອງຄົວເຮືອນພົນລະເມືອງຍີງພົນລະເມືອງລວມເນື້ອທີ່ km²ຄວາມໜາແໜ້ນຄົນ/km ²
ຫຼວງນ້ຳທາ781011.0065,228.80057.2302.12427
ສີງ9298.3145,020.84141.5691.45729
ລອງ80107.0475,218.20236.6422.43515
ວຽງພູຄາ4674.8695,212.82225.3181.93013
ນາແລ66134.7555,312.88525.2031.44517
ແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ3624935.9915,293.550185.9629.39120

ໂຄງລ່າງພື້ນຖານຂອງບ້ານ

ເມືອງໄຟຟ້ານ້ຳປະປາເສັ້ນທາງຕະຫຼາດສຸກສາລາໂຮງໝໍໂຮງຮຽນປະຖົມສົມບູນໂຮງຮຽນປະຖົມບໍ່ສົມບູນ
ຫຼວງນ້ຳທາ7831786545713
ສີງ8224922714234
ລອງ416801817010
ວຽງພູຄາ46646191460
ນາແລ62366191597
ແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ309703621138827464