ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ

ວຽກງານ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ປະຕິບັດ ປີ 2018

ທີ່ດິນ: ສຳຫຼວດວັດແທກຕອນດິນທົ່ວແຂວງໄດ້ 5.021 ຕອນ ລື່ນແຜນການ 0,42%, ມີເນື້ອທີ 7.137,60 ພັນຕາແມັດ, ຈັດປະ ເພດຕອນດິນໄດ້ 4.215 ຕອນ, ເນື້ອທີ 6.744 ພັນຕາແມັດ ທຽບໃສ່ແຜນການລື່ນຄາດໝາຍ2,57%, ເຊັນ ແລະ ອອກໃບຕາດິນໄດ້ 4.243 ໃບ, ເນື້ອທີ 6.788 ພັນຕາແມັດ ທຽບໃສ່ແຜນການລື່ນຄາດໝາຍ 13,35%; ແຈກໃບຕາດິນໄດ້ 3.015 ໃບ, ເນື້ອທີ 4.824 ພັນຕາແມັດ ທຽບໃສ່ແຜນການໄດ້ 88,44%, ຈົດຜ່ານສັນຍາຊວດຈຳ 1.620 ຕອນ, ເນື້ອທີ 2.592 ພັນຕາແມັດ ທຽບໃສ່ແຜນການ ລື່ນຄາດໝາຍ 28,36%; ຈົດຜ່ານທະບຽນໂອນສິດນໍາໃຊ້ທີ່ດິນໄດ້ 173 ຕອນ, ເນື້ອທີ 15.104.320 ຕາແມັດ ທຽບໃສ່ແຜນການໄດ້ 42,09%.

ສິ່ງແວດລ້ອມ: ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ​ສ້າງຄວາມ​ສາມາດ​ໃນ​ການ​ປະ​ເມີນ​ຜົນ​ດ້ານ​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ຢູ່​ເມືອງ​ສິງ, ​ເມືອງ​ລອງ ສຳເລັດ 76,92%; ອອກ​ໃບ​ຢັ້ງຢືນ​ຮັບຮອງ​ດ້ານ​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມໄດ້ 13 ສະບັບ ລື່ນແຜນການ 8,33%; ລົງກວດກາບັນດາກິດຈະການ ກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ 23 ຄັ້ງ, ລື່ນແຜນການ 91,66%; ລົງໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ປູກຈິດສຳນຶກໃນການຄຸ້ມຄອງການນຳໃຊ້ຢາຂ້າຫຍ້າ ແລະ ກວດຄືນບັນດາຮ້ານຈຳໜ່າຍຢາປາບສັດຕູພືດ ຢູ່ 2 ​ເມືອງ( ເມືອງ ສິງ ແລະ ເມືອງລອງ) ຈໍານວນ 02 ຄັ້ງ, 08 ບ້ານ; ສຳເລັດລົງຈັດກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ພະນັກງານວິຊາການດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມຂັ້ນແຂວງ ແລະ 5 ເມືອງ ແລະ ອ່າງບໍາບັດນໍ້າເປື້ອນ ໂຮງຮຽນ ມສ ເທດສະບານແຂວງ ສຳເລັດ 100%; ລົງຊຸກຍູ້ໂຮງຮຽນ ມສ 2 ແຫ່ງ ແລະ ບ້ານນໍ້າແງ້ນ ການບໍລິຫານຈັດການຂີ້ເຫຍື້ອ, ແຍກຂີ້ເຫຍື້ອ ເພື່ອສ້າງເປັນ ໂຮງຮຽນ ແລະ ບ້ານແບບຢ່າງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ສຳເລັດ 100%.

ອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ອຸທົກກະສາດ: ເກັບກຳຂໍ້ມູນດິນຟ້າອາກາດພາຍໃນເມືອງ ແລະ ສົ່ງສານອາກາດ(ຊີນົບ) ໃຫ້ສູນກາງໄດ້ 1.520 ຊົ່ວໂມງ ເທົ່າກັບ 100%, ສານອາກາດ (ເມຕານ) 3.952 ຊົ່ວໂມງ ເທົ່າກັບ 100%, ບໍລິການສານອາກາດ (ເມຕານ) ໃຫ້ການບິນຫຼວງນໍ້າທາໄດ້ 608 ຊົ່ວໂມງ ເທົ່າກັບ 100%; ອຸ່ນຫະພູມສະເລ່ຍຕໍ່າສຸດ 9 ອົງສາເຊ, ອຸນຫະພູມສູງສຸດ 35 ອົງສາເຊ, ປະລິມານນ້ຳຝົນເທົ່າກັບ 1.367,4 ມມ (ຫຼຸດເກນປົກກະຕິ 14%), ປະລິມານແສງແດດເທົ່າກັບ 1357 ຊົ່ວໂມງ, ຄວາມສຸມຂອງອາກາດເທົ່າກັບ 82%, ລະດັບນໍ້າທາ ສູງສຸດ 7,72 ແມັດ ແລະ ອຸນຫະພູມສະເລ່ຍໄດ້ 24,2 ອົງສາເຊ. 

ລ/ດລາຍການຫົວໜ່ວຍແຜນການປະຕິບັດ ປີ 2018
I.ສະຖິຕິທີ່ດີນ
1ສຳຫຼວດວັດແທກດິນເປັນລະບົບ+ສະເພາະຕອນຕອນ50005021
- ເນື້ອທີ່ວັດແທກຕອນດິນພັນຕາແມັດ7137.6
2ອອກໃບຕາດິນຕອນ37434243
- ເນື້ອທີ່ ອອກໃບຕາດິນ6788
3ແຈກໃບຕາດິນໃບ34093015
- ເນື້ອທີ່ ແຈກໃບຕາດິນພັນຕາແມັດ4824
4ຈົດທະບຽນໂອນສິດນຳໃຊ້ທີ່ດິນຕອນ411245
- ເນື້ອທີ່ ໂອນສິດນຳໃຊ້ທີ່ດິນພັນຕາແມັດ15104.32
5ຈົດທະບຽນສັນຍາຊວດຈຳຊຸດ12621645
- ເນື້ອທີ່ ສັນຍາຊວດຈຳພັນຕາແມັດ2592
6ແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງກ່ຽວກັບທີ່ດິນເລື່ອງ733
II.ອຸດຕຸນິຍົມ ແລະ ອຸທົກກະສາດ
1ອຸນະພູມສູງສຸດຂິດສະເລ່ຍອົງສາເຊ37.1
2ອຸນະພູມຕ່ຳສຸດຂີດສະເລ່ຍອົງສາເຊ4.8
3ອຸນນະພູມສະເລ່ຍອົງສາເຊ24.124.2
4ປະລິມານ້ຳຝົນມມ.1529.41367.4
5ປະລິມມານຂອງແສງແດດຊົວໂມງ1816.31357
6ຄວາມຊຸ່ມຂອງອາກາດສະເລ່ຍ%78.582
7ອຸນະພູມສູງສຸດສະເລ່ຍອົງສາເຊ29.435
8ອຸນະພູມສະເລ່ຍຕໍ່ສຸດອົງສາເຊ18.69
9ຈຳນວນມື້ຝົນຕົກສະເລ່ຍມື້160
10ລະດັບນໍ້າທາຂຶ້ນສູງສຸດແມັດ6.717.72
11ຝົນຕົກແຮງສຸດໃນ 24 ຊົ່ວໂມງມມ.71