ການລົງທຶນ

ການດຸ່ນດ່ຽງການລົງທຶນ ໃນປີ 2018

     ໃນປີ 2018 ສາມາດລະດົມທຶນເຂົ້າໃສ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດ – ສັງຄົມ ຂອງແຂວງຫຼວງນໍ້າທາໄດ້ທັງໝົດ 1.466.470,05 ລ້ານກີບ, ລື່ນແຜນປີ 84,29% (ແຜນການ 795.726,95 ລ້ານກີບ) ໃນນີ້:

ການລົງທຶນຂອງລັດ (PIP): ປະຕິບັດໄດ້ 73 ໂຄງການ, ມູນຄ່າ 49.523,76 ລ້ານກີບ ທຽບໃສ່ແຜນການທີ່ສະພາຮັບຮອງ (ລື່ນແຜນການ 45,77%) ກວມເອົາ 3,40% ຂອງການລົງທຶນທັງໝົດ ໃນນີ້: ການລົງທຶນບ້ວງປົກກະຕິ ຈຳນວນ 35 ໂຄງການ, ມູນຄ່າ 29.473,68 ລ້ານກີບ; ການລົງທຶນພັດທະນາຊົນນະບົດ 7 ໂຄງການ, ມູນຄ່າ 3.600 ລ້ານກີບ; ການລົງທຶນຈັດສັນພູມລຳເນົາ 2 ໂຄງການ, ມູນຄ່າ 900 ລ້ານກີບ; ທຶນສາຍຕັ້ງ ຈໍານວນ 14 ໂຄງການ, ມູນຄ່າ 8.924,88 ລ້ານກີບ (ບ້ວງກອງທຶນທາງ ແລະ ທຶນນໍ້າເທີນ 2); ເງິນເກີນແຜນຂອງແຂວງຈໍານວນ 8 ໂຄງການ, ມູນຄ່າ 3.530,20 ລ້ານກີບ ແລະ ເງິນແກ້ໄຂສຸກເສີນ ຈໍານວນ 7 ໂຄງການ ມູນຄ່າ 3.095 ລ້ານກີບ.

ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງການເພື່ອການພັດທະນາ (ODA): ປະຕິບັດໄດ້ 26ໂຄງການ, ມູນຄ່າ  51.122,96 ລ້ານກີບ ລື່ນແຜນການ 6,2 ເທົ່າຕົວ; ເທົ່າກັບ 3,48% ຂອງການລົງທຶນທັງໝົດ ໃນນີ້: ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ 17 ໂຄງການ, ມູນຄ່າ 33.201,98 ລ້ານກີບ; ທຶນກູ້ຢືມ 5 ໂຄງການ, ມູນຄ່າ 6.615,63 ລ້ານກີບ ແລະ ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອ  ຈາກອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ບໍ່ຂຶ້ນກັບລັດ ຖະບານ (NGO) 4 ໂຄງການ, ມູນຄ່າ 11.305,35 ລ້ານກີບ.

ການລົງທຶນຂອງເອກະຊົນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ (FDI): ປະຕິບັດໄດ້ 73 ໂຄງການ, ມູນຄ່າ 674.354,51 ລ້ານກີບ; ເທົ່າກັບ 46,31% ຂອງການລົງທຶນທັງໝົດ ທຽບໃສ່ແຜນການລື່ນແຜນ 84,72%, ໃນນີ້: ການລົງທຶນແບບສຳປະທານ ມີ 11 ໂຄງການ ມູນຄ່າ 466.538,59 ລ້ານກີບ; ການລົງທຶນກິດຈະການທົ່ວໄປມີ 5 ໂຄງການ, ມູນຄ່າ  104.561,7 ລ້ານກີບ ແລະ ການລົງທຶນເຂດເສດຖະກິດພິເສດ 57 ໂຄງການ, ມູນຄ່າ 103.254,22 ລ້ານກີບ. ເປັນການລົງທຶນຂອງເອກະຊົນພາຍໃນ 6 ໂຄງການ, ມູນຄ່າ 120.197 ລ້ານກີບ ແລະ ເປັນການລົງທຶນຂອງເອກະຊົນຕ່າງ ປະເທດ 10 ໂຄງການ, ມູນຄ່າ 450.903,29 ລ້ານກີບ.

ການປ່ອຍສິນເຊື່ອຂອງທະນາຄານ (Bank): ປະຕິບັດໄດ້ 691.468,82 ລ້ານກີບ ລື່ນແຜນການ 77% ກວມເອົາ 47,47% ຂອງການລົງທຶນທັງໝົດ ໃນນີ້: ເຂົ້າໃນຂະແໜງ ອຸດສາຫະກຳ 34.169,68 ລ້ານກີບ; ຂະແໜງການກໍ່ສ້າງ 22.087,52 ລ້ານກີບ; ຂະແໜງປະກອບວັດຖຸ-ເຕັກນິກ 39.034,63 ລ້ານກີບ; ຂະແໜງກະສິກຳ-ປ່າໄມ້ 226.911,05 ລ້ານກີບ; ຂະແໜງການຄ້າ 102.398,05 ລ້ານກີບ; ຂະແໜງຂົນສົ່ງ-ໄປສະນີ 7.265,77 ລ້ານກີບ; ຂະແໜງບໍລິການ 42.896,60 ລ້ານກີບ; ຂະແໜງຫັດຖະກຳ 5.932,58 ລ້ານກີບ ແລະ ຂະແໜງອື່ນໆ 210.772,94 ລ້ານກີບ.

ລ/ດລາຍລະອຽດຫົວໜ່ວຍແຜນການປະຕິບັດ ປີ 2018
ການລົງທຶນທັງໝົດລ້ານກີບ795.726,951.466.470,05
1ການລົງທຶນຂອງລັດລ້ານກີບ33.973,6849.523,76
-ທຶນປົກກະຕິລ້ານກີບ29.473,6829.473,68
-ທຶນພັດທະນາຊົນນະບົດລ້ານກີບ3.63.6
-ທຶນຈັດສັນພຸມລຳເນົ່າລ້ານກີບ900900
-ທຶນບ້ວງກອງທຶນທາງລ້ານກີບ6.488,886.488,88
-ທຶນບ້ວງນໍ້າເທີນ 2ລ້ານກີບ2.4362.436
-ທຶນບ້ວງເງິນເກີນແຜນລ້ານກີບ3.530,203.530,20
-ທຶນແກ້ໄຂສຸກເສີນລ້ານກີບ3.0953.095
2ການຊ່ວຍທາງການເພື່ອການພັດ ທະນາ (ODA)ລ້ານກີບ7.080,1551.122,96
-ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າລ້ານກີບ33.201,98
-ທຶນກູ້ຢືມລ້ານກີບ6.615,63
-ທຶນຈາກອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ບໍ່ຂຶ້ນກັບລັດຖະບານ (NGO)ລ້ານກີບ11.305,35
3ການລົງທຶນເອກະຊົນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດລ້ານກີບ365.062,92674.354,51
ລ້ານກີບ
-ກິດຈະການສຳປະທານລ້ານກີບ283.752,92
-ກິດຈະການທົ່ວໄປລ້ານກີບ81.31
-ເຂດເສດຖະກິດພິເສດລ້ານກີບ103.254,22
4ສິນເຊື່ອທະນາຄານລ້ານກີບ389.610,22691.468,82