ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນແຂວງ

ປະຕິບັດໃນ ປີ 2018

ການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດ: ເສດຖະກິດຂອງແຂວງມີການເຕີບໂຕຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງເຊິ່ງສະແດງອອກອັດຕາການຂະຕົວ ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ (GDP) ຂະຫຍາຍຕົວ 8,99%ທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາຂະຫຍາຍຕົວເພີ່ມຂຶ້ນ 0,33%, ທຽບໃສ່ແຜນການຫຼຸດລົງ 0,1%; ໃນນີ້: ຂະແໜງກະສິກຳ-ປ່າໄມ້ ຂະຫຍາຍຕົວ 7,47%; ຂະແໜງອຸດສາຫະກໍາຂະຫຍາຍຕົວ 14,39% ຂະແໜງການບໍລິການຂະຫຍາຍຕົວ 8,43% ແລະ ພາສີອາກອນຜະລິດຕະພັນຂະຫຍາຍຕົວ 13,34%.

ລວມຍອດຜະລະລິດຕະພັນພາຍໃນ (GDP): ໃນປີ 2018 ສະພາປະຊາຊົນແຂວງໄດ້ລົງມະຕິຮັບຮອງຄາດໝາຍສູ້ຊົນລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນໃຫ້ບັນລຸ 2.792,22 ຕື້ກີບ, ຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສາມາດບັນລຸໄດ້ 2.705,31 ຕື້ກີບ  ເທົ່າກັບ 98,49% ຂອງແຜນການ, ທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາ ເພີ່ມຂຶ້ນ 12,37%; ສະເລ່ຍລາຍຮັບຕໍ່ຫົວຄົນໄດ້ 1.796 ໂດລາສາຫະລັດ ຫຼື ເທົ່າກັບ 14,32 ລ້ານກີບ ທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາ ເພີ້ມຂຶ້ນ 140 ໂດລາ (1ໂດລາ/ 8.100 ກີບ).

ການປ່ຽນແປງໂຄງປະກອບເສດຖະກິດ: ເຫັນວ່າເສດຖະກິດຂອງແຂວງຂະຫຍາຍຕົວຕາມທິດຂອງແຜນການທີ່ວາງໄວ້ ແລະ ໄດ້ມີການປ່ຽນແປງດັ່ງນີ້: ຂະແໜງກະສິກຳ ຂະຫຍາຍຕົວຫຼຸດລົງຈາກ 49,73% ໃນປີ 2017 ມາເປັນ 48,32% ໃນປີ 2018; ຂະແໜງອຸດສາຫະກໍຳ ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ 21,10% ມາເປັນ 22,45% ໃນປີ 2018, ຂະແໜງການບໍລິການຫຼຸດລົງຈາກ 27,76% ມາເປັນ 27,75% ໃນປີ 2018 ແລະ ອາກອນຜະລິດຕະພັນເພີ່ມຂຶ້ນ ຈາກ 1,41% ໃນປີ 2017 ມາເປັນ 1,48% ໃນປີ 2018.

ລ/ດລາຍການຫົວໜ່ວຍແຜນການປະຕິບັດ ປີ 2018
1ລວມຍອດ GDP ຕາມລາຄາໃນປີລ້ານກີບ2792228.062705306.79
ກະສິກຳ, ປ່າໄມ້ ແລະ ການປະມົງລ້ານກີບ1371423.041307218.94
ອຸດສາຫະກຳລ້ານກີບ596878.29607303.23
ການບໍລິການລ້ານກີບ768924.74750729.58
ພາສີ-ອາກອນຜະລິດຕະພັນລ້ານກີບ55001.9940055.04
2ໂຄງປະກອບເສດຖະກິດ %100100
ກະສິກຳ, ປ່າໄມ້ ແລະ ການປະມົງ%49.1148.32
ອຸດສາຫະກຳ%21.3722.44
ການບໍລິການ%27.5327.75
ພາສີ-ອາກອນຜະລິດຕະພັນ%1.961.48
3ອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດ%9.008.99
ກະສິກຳ, ປ່າໄມ້ ແລະ ການປະມົງ%4.987.47
ອຸດສາຫະກຳ%11.7714.39
ການບໍລິການ%12.758.43
ພາສີ-ອາກອນຜະລິດຕະພັນ%2.9113.34
4GDP ສະເລ່ຍຕໍ່ຫົວຄົນ
ອັດຕາແລກປ່ຽນກີບ/ໂດລາ81008100
ຈຳນວນປະຊາກອນຄົນ185962185962
GDP ສະເລ່ຍຕໍ່ຫົວຄົນໂດລາ18541796.00
GDP ສະເລ່ຍຕໍ່ຫົວຄົນກີບ15015046.414547632.25