ດັດສະນີລາຄາ ແລະ ອັດຕາເງິນເຟີ້

ປະຕິບັດໃນ ປີ 2018

ລາຄາສິນຄ້າ ແລະ ອັດຕາເງິນເຟີ້: ອັດຕາການປ່ຽນແປງຂອງດັດສະນີລາຄາໃນຮອບ 12 ເດືອນຂອງແຕ່ລະປີ ແມ່ນຂຶ້ນກັບການປ່ຽນແປງຂອງໝວດສິນ ຄ້າແຕ່ລະສະນິດ. ໝວດສິນຄ້າດັ່ງກາວນີ້ຈະຂຶ້ນໆ-ລົງໆຕາມຈັງວະການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາສິນຄ້າໃນທ້ອງຕະຫຼາດ ແລະ ພົວພັນເຖິງການສະໜອງ ແລະ ການບໍລິໂພກສິນຄ້າຂອງປະຊາກອນພາຍໃນແຂວງ. ຮອດທ້າຍເດືອນ 12 ໃນປີ 2018 ອັດຕາການປ່ຽນແປງ ຫຼື ອັດຕາເງິນເຟີ້ສະເລ່ຍ ເທົ່າກັບ 2,48% ທຽບກັບເດືອນ 12 ຂອງປີຜ່ານມາຫຼຸດລົງ 2,18%

ລ/ດດັດຊະນີ້ລາຄາການຊົມໃຊ້201620172018
01ໝວດ ສະບຽງອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມບໍ່ແມ່ນເຫຼົ້າ106.24111.59113.43
02ໝວດ ເຫຼົ້າ ແລະ ຢາສູບ100.85102.94107.15
03ໝວດ ເຄື່ອງນຸ່ງ ແລະ ເກີບ101.05103.79103.31
04ໝວດ ທີ່ພັກອາໄສ, ໄຟຟ້າ, ນໍ້າປະປາ ແລະ ເຊື້ອເພີງຫຸງຕົ້ມ103.1109.65114.81
05ໝວດ ເຄື່ອງໃຊ້ໃນເຮືອນ101.9105.95106.27
06ໝວດ ຮັກສາສຸຂະພາບ ແລະ ຢາ100.8107.87116.45
07ໝວດ ຄົມມະນາຄົມ ແລະ ຂົນສົ່ງ99.52104.77110.75
08ໝວດ ໄປສະນີ ແລະ ການສື່ສານ100.14100.56101.52
09ໝວດ ບັນເທີງ ແລະ ການພັກຜ່ອນ100.38104.03106.28
10ໝວດ ການສຶກສາ100.12101.45105.01
11ໝວດ ຮ້ານອາຫານ ແລະ ໂຮງແຮມ100.65105.27109.37
12ໝວດ ສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການອື່ນໆ100.25101.65102.17
ລວມ103.58108.41111.07
ລ/ດອັດຕາເງິນເຟີ້ປະຈຳປີ201620172018
01ໝວດ ສະບຽງອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມບໍ່ແມ່ນເຫຼົ້າ8.475.041.65
02ໝວດ ເຫຼົ້າ ແລະ ຢາສູບ0.042.084.09
03ໝວດ ເຄື່ອງນຸ່ງ ແລະ ເກີບ0.862.71-0.45
04ໝວດ ທີ່ພັກອາໄສ, ໄຟຟ້າ, ນໍ້າປະປາ ແລະ ເຊື້ອເພີງຫຸງຕົ້ມ3.676.354.7
05ໝວດ ເຄື່ອງໃຊ້ໃນເຮືອນ1.963.970.3
06ໝວດ ຮັກສາສຸຂະພາບ ແລະ ຢາ0.77.027.95
07ໝວດ ຄົມມະນາຄົມ ແລະ ຂົນສົ່ງ2.085.275.71
08ໝວດ ໄປສະນີ ແລະ ການສື່ສານ0.160.420.96
09ໝວດ ບັນເທີງ ແລະ ການພັກຜ່ອນ0.333.642.16
10ໝວດ ການສຶກສາ0.121.333.51
11ໝວດ ຮ້ານອາຫານ ແລະ ໂຮງແຮມ0.444.593.89
12ໝວດ ສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການອື່ນໆ0.021.390.52
ລວມ4.484.662.46