ໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ສືສານ

ວຽກງານ ໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ສືສານ ປະຕິວັດ ປີ 2018

ໄດ້​ລົງ​ກວດກາ ​ແລະ ຊຸກຍູ້​ບັນດາ​ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ, ລັດ​ວິ​ສາ​ຫະກິດ​ ທີ່​ເຄື່ອນ​ໄຫວບໍລິການ​ດ້ານ​ໄປສະນີ​ພັນ-ພັດ ສະດຸ​ໄປສະ​ນີ, ດ້ານ​ໂທລະ​ຄົມມະນາຄົມ ​ໃຫ້​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ຖືກຕ້ອງ​ຕາມ​ລະບຽບ​ການ​; ​ຮັບ-ສົ່ງໄປສະນີ, ພັດສະດຸໄປສະນີພາຍໃນປະເທດໄດ້ທັງໝົດ 4.861 ກິໂລ, ຕ່າງປະເທດໄດ້ 8.095 ກິໂລ, ຮັບ-ສົ່ງຈົດໝາຍ ແລະ ເມດ່ວນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ 994 ສະບັບ ສາມາດສ້າງລາຍຮັບໄດ້ 135 ລ້ານກີບ; ທົ່ວແຂວງມີຫົວໜ່ວຍບໍລິການໂທລະຄົມມະນາຄົມ 4 ບໍລິສັດ, ມີຍອດຜູ້ໃຊ້ໂທລະສັບທັງໝົດ 130.075 ເລກໝາຍ, ຜູ້ໃຊ້ໂທລະສັບຕັ້ງໂຕະມີ 43.245 ເລກໝາຍ, ມີຜູ້ໃຊ້ໂທລະສັບມືຖືແບບລາຍເດືອນ ແລະ ແບບຕື່ມເງິນມີ 86.830 ເລກໝາຍ, ມີຜູ້ລົງທະບຽນໃຊ້ບໍລິການອິນເຕີເນັດຈໍານວນ 431 ລູກຄ້າ, ມີຫຼັກຮັບ-ສົ່ງສັນຍານໂທລະສັບ 121 ຫຼັກ, ມີ 258 ສະຖານທີ ກວມ 356 ບ້ານເທົ່າກັບ 98,34% ຂອງບ້ານ​ໃນທົ່ວແຂວງ.

ໄດ້ຂາຍບັດເຕີ່ມເງິນໄດ້ 3.102.222 ບັດ ເປັນເງິນ 33,68 ຕື້ກີບ, ຂາຍເບີທົ່ວໄປໄດ້ 36.843 ເບີ, ເປັນເງິນ 0,17 ຕື້ກີບ, ຂາຍໜ່ວຍໂທລະສັບ winphone ໄດ້ 1.380 ໜ່ວຍ, ເປັນເງິນ 0,28 ຕື້ກີບ, ຂາຍໜ່ວຍໂທລະສັບຕັ້ງໂຕະ PANASONIC ທົ່ວໄປໄດ້ 8 ໜ່ວຍ, ເປັນເງິນ 1,2  ລ້ານກີບ, ຕິດຕັ້ງໂທລະສັບຕັ້ງໂຕະໄດ້ 65 ເບີ, ເປັນເງິນ 24,55 ລ້ານກີບ, ຕິດຕັ້ງ internet FTTH ໄດ້ 36 user , ເປັນເງິນ 52,97  ລ້ານກີບ, ຍົກຍ້າຍໂທລະສັບຕັ້ງໂຕະໄດ້ 23 ເບີ, ເປັນເງິນ 10,3 ລ້ານກີບ, ບໍລິການຫຼັງການຂາຍສິນຄ້າຕ່າງໆໄດ້ 3.185 ຄັ້ງ, ເປັນເງິນ 33,37 ລ້ານກີບ, ອອກສ້ອມແປງສາຍ Optic ທັງໝົດ 76 ຄັ້ງ, ຕັດຕໍ່ສາຍ Optic ທັງໝົດ 73 ຄັ້ງ, ສ້ອມແປງສະຖານີສາຍສົ່ງຕິດຂັດທັງໝົດ 127 ຄັ້ງ ແລະ ບຳລຸງຮັກສາສະຖານີທັງໝົດ 181 ຄັ້ງ, ເປີດນຳໃຊ້ເບດ 2G ຈໍານວນ 2 ສະຖານນີ, 3G ຈໍານວນ 2 ສະຖານີ ແລະ ເບດ 4G ຈໍານວນ 5 ສະຖານນີ, ອອກສ້ອມແປງສາຍໂທລະສັບຕິດຂັດ-ສາຍຂາດທັງໝົດ 214 ຄັ້ງ, ສ້ອມແປງສາຍເຕີຍຍານທັງໝົດ 15 ຄັ້ງ, ຕັດຕໍ່ສາຍກາບທັງໝົດ 9 ຄັ້ງ, ເຊັກສາຍ PC&MDF ທັງໝົດ 81 ຄັ້ງ, ອະນາໄມສູນກາງ NGN ທັງໝົດ 21 ຄັ້ງ, ສຳຫຼວດທັງໝົດ 152 ຄັ້ງ, ຕິດຕັ້ງໂທລະສັບຕັ້ງໂຕະທັງໝົດ 38 ຄັ້ງ, ຕິດຕັ້ງ FTTH 138 ຄັ້ງ, ມີລູກຄ້າແຈ້ງໂທລະສັບຕິດຂັດທັງໝົດ 114 ເລກໝາຍ ແລະ ສ້ອມແປງສາຍກາບທັງໝົດ 9 ຄັ້ງ.

ລ/ດລາຍການຫົວໜ່ວຍແຜນການປະຕິບັດ ປີ 2018
Iດ້ານໂທລະຄົມມະນາຄົມ
1ຈຳນວນສູນກາງໂທລະສັບຕັ້ງໂຕະສູນ33
2ຈຳນວນຜູ້ລົງທະບຽນນຳໃຊ້ໂທລະສັບຕັ້ງໂຕະ, ມືຖືໝາຍເລກ137000130075
3ຈຳນວນຄົວເຮືອນທີ່ໃຊ້ໂທລະສັບຄົວເຮືອນ - ຍັງ​ບໍ່​ໄດ້​ສຳ​ຫລວດ
4ຈຳນວນບ້ານທີ່ໃຊ້ໂທລະສັບຕັ້ງໂຕະບ້ານ158356
5ອັດຕາການຊົມໃຊ້ຕໍ່ 100 ຄົນ%8074.28
6ຈຳນວນບ້ານທີ່ນຳໃຊ້ໂທລະສັບມືຖືບ້ານ158356
7ຫຼັກຮັບ - ສົ່ງສັນຍານ BTSຫຼັກ122121
8ສາຍກາບໃຍແກ້ວກິໂລແມັດ20001954
9ຍອດຜູ້ຊົມໃຊ້ໂທລະສັບຕັ້ງໂຕະມີສາຍເລກໝາຍ600659
10ຍອດຜູ້ຊົມໃຊ້ໂທລະສັບຕັ້ງໂຕະບໍ່ມີສາຍເລກໝາຍ3700042586
11ຍອດຜູ້ຊົມໃຊ້ເບີມືຖືລາຍເດືອນເລກໝາຍ75003058
12ຍອດຜູ້ຊົມໃຊ້ເບີມືຖືຕືມເງີນເລກໝາຍ10000083772
13ຍອດຜູ້ຊົມໃຊ້ອິນເຕິເນັດເລກໝາຍ45000524
14ລາຍຮັບທັງໝົດຕື້ກີບ8564.542
IIດ້ານໄປສະນີ
1ພາຍໃນປະເທດ
1.1ໄປສະນີພັນກິໂລ15001411
1.2ຈົດໝາຍ ເມດ່ວນສະບັບ500627
1.3ສິ່ງຂອງຫໍ່ນ້ອຍກິໂລ1006
1.4ໃບຝາກເງິນໃບ500734
1.5ໜັ້ງສືພີມສະບັບ09
1.6ວາລະສານປື້ມສະບັບ015
1.7ພັດສະດຸກິໂລ02059.46
2ຕ່າງປະເທດ
2.1ໄປສະນີພັນ ລວມກິໂລ1500
2.2ຈົດໝາຍ ເມດ່ວນ ລວມສະບັບ500403
2.3ພັດສະດຸ ລວມກິໂລ20002000
2.6ໃບຝາກເງິນ ລວມໃບ02