ທະນາຄານ

ໄດ້ຊຸກຍູ້ປຸກລະດົມໃຫ້ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ, ນັກທຸລະກິດ, ພໍ່ຄ້າຊາວຂາຍມາໃຊ້ບໍລິການຢູ່ທະນາຄານຕ່າງໆພາຍໃນແຂວງໃຫ້ນັບມື້ນັບຫຼາຍຂື້ນ ແລະ ໄດ້ຜະລິດຕະພັນການບໍລິການການເງິນໃນບັນດາສາຂາກໍ່ມີອັນໃໝ່ຫຼາຍຢ່າງ ໂດຍສະເພາະມີລະບົບການຈ່າຍ-ຊຳລະໂດຍບໍ່ຖືເງິນສົດ. ບັນດາທະນາຄານຕ່າງໆ ແລະ ການເງິນຈຸລະພາກ ສາມາດລະດົມເງິນຝາກໄດ້ 1.180,31 ຕື້ກີບ ແລະ ປ່ອຍກູ້ໃຫ້ບັນດານັກທຸລະກິດ ແລະ ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນໄດ້ກູ້ 691,47 ຕື້ກີບ. ເພື່ອນຳໄປຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເຂົ້າໃນຄອບຄົວຂອງເຂົາເຈົ້າ

ໃຫ້ດີຂື້ນ ແລະ ທັນເວລາດັ່ງມີລາຍລະອຽດນີ້:

ລາຍການປ່ອຍກູ້ຈຳນວນເງິນຫົວໜ່ວຍ
ດ້ານອຸດສາຫະກຳ34,17ຕື້ກີບ
ດ້ານການກໍ່ສ້າງ22,09 ຕື້ກີບ
ວັດຖຸ-ເຕັກນິກ39,03ຕື້ກີບ
ຂົນສົ່ງ-ໄປສະນີ7,27ຕື້ກີບ
ດ້ານກະສິກຳ-ປ່າໄມ້226,91ຕື້ກີບ
ດ້ານການຄ້າ102,4ຕື້ກີບ
ຫັດຖະກຳ5,93ຕື້ກີບ
ບໍລິການ 42,9ຕື້ກີບ
ດ້ານອື່ນໆ210,77ຕື້ກີບ
ແຫຼ່ງທຶນ
ເງິນຝາກກະແສລາຍວັນ99,91ຕື້ກີບ
ເງິນຝາກປະຢັດ502,67ຕື້ກີບ
ເງິນຝາກມີກຳນົດ500,24ຕື້ກີບ
ເງິນຝາກປະຈຳວັນ77,47ຕື້ກີບ