ການເງິນ

ວຽກງານ ການເງິນ ປະຕິບັດ ປີ 2018

+ ດ້ານລາຍຮັບ: ທັງໝົດ 380,87 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 91,69% ຂອງແຜນການ.

ລາຍຮັບພູດສູນກາງ: ໄດ້ 268,81 ຕື້ກີບ ທຽບໃສ່ແຜນການໄດ້ 83,75% ໃນນີ້: ລາຍຮັບພາສີ ໄດ້ 221,13 ຕື້ກີບ ທຽບ ໃສ່ແຜນການໄດ້ 76,91%, ລາຍຮັບສວຍສາອາກອນໄດ້ 34,79 ຕື້ກີບ ທຽບໃສ່ແຜນການລື່ນແຜນ 8,72%, ລາຍຮັບຄຸ້ມຄອງວິສາຫະກິດລັດລົງທຶນ ແລະ ປະກັນໄພໄດ້ 0,18 ຕື້ກີບ ທຽບໃສ່ແຜນການລື່ນແຜນ 8,05%, ລາຍຮັບຄຸ້ມຄອງຊັບສິນຂອງລັດໄດ້ 12,71 ຕື້ກີບ,  ທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາເພີ່ມຂື້ນ 17,27%.

ລາຍຮັບພູດທ້ອງຖິ່ນ: ໄດ້ 112,07 ຕື້ກີບ, ທຽບໃສ່ແຜນເບື້ອງຕົ້ນ ໄດ້ເກີນແຜນ 18,68% ທຽບໃສ່ແຜນດັດແກ້ເກີນແຜນ 14,27%; ໃນນີ້: ລາຍຮັບສ່ວຍສາອາກອນໄດ້ 100,85 ຕື້ກີບ ທຽບໃສ່ແຜນການເກີນແຜນ 14,82%, ທຽບໃສ່ແຜນດັດແກ້ລື່ນແຜນ 10,25%; ລາຍຮັບຄຸ້ມຄອງຊັບສິນຂອງລັດໄດ້ 11,20 ຕື້ກີບ ທຽບໃສ່ແຜນການ ເກີນແຜນ 69,69%,  ແລະ ລາຍຮັບອື່ນໆຈາກການກວດກາໄດ້ 0,02 ຕື້ກີບ ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຫຼຸດລົງ 71,83%.

+ ດ້ານລາຍຈ່າຍ: ໄດ້ 355,96 ຕື້ກີບ ທຽບໃສ່ແຜນການໄດ້ 98,19%, ທຽບໃສ່ແຜນດັດແກ້ໄດ້ 95,18%, ໃນນີ້:

– ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິໄດ້ 321,99 ຕື້ກີບ ທຽບໃສ່ແຜນການໄດ້ 97,07%, ທຽບໃສ່ແຜນດັດແກ້ໄດ້ 94,55% ທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາເພີ່ມຂື້ນ 1,01%; ໃນນີ້: ລາຍຈ່າຍເງີນເດືອນໄດ້ 224,37 ຕື້ກີບ, ທຽບໃສ່ແຜນການໄດ້ 93,55%, ທຽບໃສ່ແຜນດັດແກ້ໄດ້ 95,14%; ລາຍຈ່າຍນະໂຍບາຍ ແລະ ເງີນຊ່ວຍໜູນຕ່າງໆໄດ້ 28,81 ຕື້ກີບ, ທຽບໃສ່ແຜນການໄດ້ 81,92%, ທຽບໃສ່ແຜນດັດແກ້ໄດ້ 81,53%; ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານລັດໄດ້ 44,63 ຕື້ກີບ ທຽບໃສ່ແຜນການເກີນແຜນ 8,83%, ທຽບໃສ່ແຜນດັດແກ້ ໄດ້ 99,95%; ລາຍຈ່າຍດັດສົມ, ສົ່ງເສີມຊ່ວຍໜູນ ໄດ້ 10,83 ຕື້ກີບ, ທຽບໃສ່ແຜນການ ໄດ້ 97,76%; ລາຍຈ່າຍ ເງິນແຮ-ອື່ນໆໄດ້ 13,35 ຕື້ກີບ( ເງິນເກີນແຜນ2017 ຈຳນວນ 11,65 ຕື້ກີບ), ທຽບໃສ່ແຜນການ ເພີ້ມຂຶ້ນ 7 ເທົ່າຕົວ.

– ລາຍຈ່າຍການລົງທຶນໄດ້ 33,97 ຕື້ກີບ, ທຽບໃສ່ແຜນການໄດ້ 100%.

ລ/ດລາຍການຫົວໜ່ວຍແຜນການປະຕິບັດ ປີ 2018
I.ລວມຍອດລາຍຮັບ = (1* + 2* + 3* + 4*)ລ້ານກີບ94428112066.345737
-ລວມຍອດລາຍຮັບປົກກະຕິລ້ານກີບ7960093601.928487
-ລວມຍອດລາຍຮັບວິຊາການລ້ານກີບ1482818464.41725
1*ສ່ວຍສາອາກອນລ້ານກີບ87828100846.527025
2*ລາຍຮັບ ຊັບສິນຂອງລັດລ້ານກີບ660011199.488712
3*ລາຍຮັບ ຄຸ້ມຄອງລັດວິສາຫະກິດລ້ານກີບ00
4*ລາຍຮັບອື່ນໆ (ຫ້ອງກວດກາ)ລ້ານກີບ020.33
II.ລວມຍອດລາຍຈ່າຍທັງໝົດລ້ານກີບ362515355962.752241
60ຄັງເງິນເດືອນ ພະນັກງານລ້ານກີບ239840224368.208679
61ເງິນອຸດໜູນ ແລະ ນະໂຍບາຍລ້ານກີບ3515328805.531843
62ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານຮັບໃຊ້ກົງຈັກລັດລ້ານກີບ4100944631.37
63ລາຍຈ່າຍ ດັດສົມສົ່ງເສີມ ແລະ ຊ່ວຍໜູນລ້ານກີບ1083910839
65ລາຍຈ່າຍເງີນ​ແຮ ແລະ ເງິນອື່ນໆລ້ານກີບ170013344.961719
67ການລົງທຶນພາຍໃນລ້ານກີບ3397329627.125118
III.ງົບປະມານຂາດດຸນ(-) ຫຼື ເກີນດຸນ(+) = (I-II)ລ້ານກີບ-268087-243896.406504
Aຮັບດຸນດ່ຽງຈາກສູນກາງລ້ານກີບ0264255.68
-ຮັບດຸນດ່ຽງຈາກສູນກາງ ຕາມແຜນປົກກະຕິລ້ານກີບ0264255.68
IV.ຍອດເຫຼືອງົບປະມານລ້ານກີບ-26808720359.273496