ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່

ວຽກງານ ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນ ປີ 2018

ພະລັງງານ: ທົ່ວແຂວງມີໄຟຟ້າເຂົ້າເຖິງ 299 ບ້ານ ກວມເອົາ 82,60% ຂອງຈຳນວນບ້ານທັງໝົດ, ອັດຕາການຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າຖາວອນກວມ 84,09% ທຽບໃສ່ແຜນການ ຫຼຸດຄາດໝາຍ 1,91%, ຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າແສງຕາເວັນມີ 1.463 ຄົວເຮືອນກວມ 4, 35% ຄົວເຮືອນໄດ້ໃຊ້ໄຟຟ້າທັງໝົດກວມ 88,44% ຂອງຈຳນວນຄົວເຮືອນທັງໝົດ; ເອົາໃຈໃສ່ຄຸ້ມຄອງການຜະລິດກະແສໄຟຟ້າຂອງເຂື່ອນໄຟຟ້າ ຈຳນວນ 2 ແຫ່ງຄື: ເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳລອງ1 (ກຳລັງຕິດຕັ້ງ 5,6 MW) ຄາດຄະເນໝົດປີປະຕິບັດໄດ້ 24.546.571 kwh, ເປັນເງີນ 12,89 ຕື້ກີບ ທຽບໃສ່ແຜນການ ປະຕິບັດໄດ້ 67,89% ແລະ ເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳທາ3 (ກຳລັງຕິດຕັ້ງ 1,25 MW) ຄາດຄະເນໝົດປີ ປະຕິບັດໄດ້ 2.504.432 kwh, ເປັນເງີນ 2,32 ຕີື້ກີບ ທຽບໃສ່ແຜນການ ເພີ້ມຂຶ້ນ 6,32%. ນອກນີ້ຍັງເອົາໃຈໃສ່ຄຸ້ມຄອງ, ຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາການເຄື່ອນໄຫວຂອງສາຂາລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ແລະ ບັນດາບໍລິສັດໄຟຟ້າເອກະຊົນທີ່ຂື້ນກັບການຄຸ້ມຄອງຂອງຕົນ; ໃນ 1 ປີຜ່ານມາ ຊື້ກະແສໄຟຟ້າທັງໝົດໄດ້ 95.957.687 kwh, ມູນຄ່າ 53,11 ຕື້ກີບ ທຽບໃສ່ແຜນການ ໄດ້ 95.23% ແລະ ຈຳໜ່າຍກະແສໄຟຟ້າທັງໝົດໄດ້ 86.449.557 kwh, ມູນຄ່າ 62,62 ຕື້ກີບ ທຽບໃສ່ແຜນການໄດ້ 96,86%; ໂຄງການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າຕະລານສໍາເລັດ 70% ແລະ ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າທາ1 ສໍາເລັດ 91,13%.        

ບໍ່ແຮ່: ໃນໄລຍະ 1 ປີ ຜ່ານມາ ຂຸດຄົ້ນຖ່ານຫີນໄດ້ 453.900 ໂຕນ ເກີນແຜນການ  0,87 %, ຈຳໜ່າຍຖ່ານຫີນໄດ້ 429.776,55 ໂຕນ ມູນຄ່າ 116,55 ຕື້ກວ່າກີບ ເກີນແຜນການ 19,38%, ໃນນີ້: ສົ່ງອອກຕ່າງປະເທດ  358.007,56 ໂຕນ, ມູນຄ່າ 92,43 ຕື້ກວ່າກີບ ເກີນແຜນການ 19,34% ແລະ ຈຳໜ່າຍພາຍໃນໄດ້ 71.768,99 ໂຕນ, ມູນຄ່າ 24,11 ຕື້ກວ່າກີບ ເກີນແຜນການ 19,61%, ຂຸດຄົ້ນຫີນ-ແຮ່ທອງແດງໄດ້ 58.000 ໂຕນ ທຽບໃສ່ແຜນການ ໄດ້ 58%, ຜະລິດໄດ້ 1.137 ໂຕນ ທຽບໃສ່ແຜນການໄດ້ 29,15%, ຈໍາໜ່າຍໄດ້ 900 ໂຕນ, ມູນຄ່າ 4,82 ຕື້ກວ່າກີບ ທຽບໃສ່ແຜນການໄດ້ 23,08%; ຫີນແຮ່ອັງຕີມອນ ໃນ 1 ປີຜ່ານມາແມ່ນບໍ່ໄດ້ຂຸດຄົ້ນ ແລະ ຜະລິດ ແຕ່ໄດ້ຈຳໜ່າຍແຮ່ອັງຕີມອນຄ້າງມາແຕ່ປີຜ່ານມາ ໄປສປ ຈີນ ຈຳນວນ 650 ໂຕນ ທຽບກັບແຜນການໄດ້ 30,95%, ມູນຄ່າ 8,84 ຕື້ກີບ,; ຂຸດຄົ້ນຫີນກໍ່ສ້າງ ໄດ້ 12.105 ແມັດກ້ອນ ທຽບໃສ່ແຜນການ ໄດ້ 11,84%, ຈໍາໜ່າຍໄດ້ 47.854 ແມັດກ້ອນ, ມູນຄ່າ 4,83 ຕື້ກວ່າກີບ ທຽບໃສ່ແຜນການໄດ້ 85,07%, ໃນນີ້: ຈຳໜ່າຍພາຍໃນໄດ້ 47.854 ແມັດກ້ອນ, ມູນຄ່າ 4,83 ຕື້ກວ່າກີບ ທຽບໃສ່ແຜນການໄດ້ 335,70%. ນອກນີ້ ຍັງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງບັນດາໂຄງການຂຸດຄົ້ນ, ປຸງແຕ່ງ ແລະ ຈໍາໜ່າຍແຮ່ທາດຕ່າງໆຢູ່ພາຍໃນແຂວງໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບກົດໝາຍ.

ລ/ດລາຍການຫົວໜ່ວຍແຜນການປະຕິບັດ ປີ 2018
Iບໍ່ແຮທີ່ຂຸດຄົ້ນແຫ່ງ19
1ຈຳນວນບໍ່ຖານຫີນແຫ່ງ11
*ຂຸດຄົ້ນໂຕນ450000453900
*ຜະລິດໂຕນ310874.65
*ຈຳໜ່າຍ ລວມທັງໝົດໂຕນ26000042776.55
2ຈຳນວນບໍ່ແຮທອງແດງແຫ່ງ11
- ຂຸດຄົ້ນໂຕນ10000058000
- ຜະລິດໂຕນ390001137
*ຈຳໜ່າຍ ລວມທັງໝົດໂຕນ3850900
3ຈຳນວນບໍ່ອັງຕີມອນແຫ່ງ11
- ຂຸດຄົ້ນໂຕນ250000
- ຜະລິດໂຕນ21250
*ຈຳໜ່າຍ ລວມທັງໝົດໂຕນ2100650
- ມູນຄ່າລ້ານກີບ277708840
4ຫີນກໍ່ສ້າງ (ຫີນຂົບ).ແຫ່ງ...16
- ຂຸດຄົ້ນແມັດກ້ອນ10224012105
- ຜະລິດແມັດກ້ອນ10224012375
*ການຈຳໜ່າຍ ລວມແມັດກ້ອນ5625547854
ຈຳໜ່າຍພາຍໃນແມັດກ້ອນ1425547854
ຈຳໜ່າຍຕ່າງປະເທດແມັດກ້ອນ420000
- ມູນຄ່າລ້ານກີບ0
5ຈຳນວນບໍລິສັດຄຸດຄົ້ນແຮ່ທາດທັງໝົດບ/ສ1624
- ຈຳນວນບໍລິດສັດຂຸດດຄົ້ນຖ່ານຖີນບ/ສ11
- ຈຳນວນບໍລິດສັດຂຸດຄົ້ນແຮ່ທອງແດງບ/ສ11
- ຈຳນວນບໍລິສັດຂຸດແຮ່ອັງຕີມອນບ/ສ11
- ຈຳນວນບໍລິສັດຂຸດຄົ້ນຫີນກໍ່ສ້າງບ/ສ1321
IIການນຳໃຊ້ພະລັງງານ
1ຈໍານວນ​ເຂື່ອນໄຟຟ້າແຫ່ງ02
2ຜະ​ລິ​ດ​ກະ​ແສ​ໄຟ​ຟ້າ​ເຂື່ອນພາຍໃນແຂວງກ.ວ.ມ3781716029051003
3ລັດວິສາຫະກິດ ຊື້ກະແສໄຟ້ທັງໝົດກ.ວ.ມ10038092495597687
4ຈໍາໜ່າຍກະແສໄຟຟ້າໃນທົ່ວແຂວງກ.ວ.ມ8925171886449557
5ຈຳນວນບ້ານທີ່ໄດ້ຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າບ້ານ370