ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ

ວຽກງານ ອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ປະຕິບັດ ປີ 2018

– ວຽກງານ ອຸດສາຫະກໍາຫັດຖະກໍາ: ທົ່ວແຂວງມີໂຮງງານອຸດສາຫະກຳ ແລະ ຫັດຖະກຳ ທັງໝົດ 272 ແຫ່ງ; ໃນນີ້,  ໂຮງງານຂະໜາດໃຫ່ຍ 21 ແຫ່ງ, ກາງ 31 ແຫ່ງ ແລະ ຂະໜາດນ້ອຍ 152 ແຫ່ງ, ແບບຄອບຄົວ 63 ແຫ່ງ ແລະ ກຸ່ມຫັດຖະກໍຳມີ 5 ກຸ່ມ ໃນນີ້,  ມີໂຮງງານປຸງແຕ່ງໄມ້ ແລະ ເຟີນິເຈີ 32 ແຫ່ງ; ມູນຄ່າການຜະລິດອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງບັນລຸໄດ້ 503,12 ຕື້ກີບ ທຽບໃສ່ແຜນການ ເພີ່ມຂຶ້ນ 4% ແລະ ມູນຄ່າການຜະລິດຫັດຖະກໍາບັນລຸໄດ້ 8,84 ຕື້ກີບ ທຽບໃສ່ແຜນການ ເພີ່ມຂຶ້ນ 2 ເທົ່າຕົວ.

 ວຽກງານການຄ້າພາຍໃນ: ແຂວງຫຼວງນ້ຳທາມີຕະຫຼາດທັງໝົດ 24 ແຫ່ງ, ຕະຫຼາດຂະໜາດໃຫ່ຍມີ 4 ແຫ່ງ, ຂະໜາດກາງ 4 ແຫ່ງ, ຂະໜາດນ້ອຍ 16 ແຫ່ງ ທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາເພີ່ມຂຶ້ນ 1ແຫ່ງ, ຫົວໜ່ວຍປໍ້ານໍ້າມັນເຊື້ອໄຟຂາຍຍ່ອຍມີທັງໝົດ 96 ປໍ້າ ທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາເພີ່ມຂຶ້ນ 16 ປໍ້າ ແລະ ມູນຄ່າຕົວເລກຈໍລະຈອນສິນຄ້າບັນລຸໄດ້ທັງໝົດ 886,83 ຕື້ກີບ ທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາເພີ່ມຂຶ້ນ 11,10% ໃນນີ້: ມູນຄ່າການຂາຍຍົກປະຕິບັດໄດ້ 246,83 ຕືກີບ ແລະ ມູນຄ່າການຂາຍຍ່ອຍປະຕິບັດໄດ້ທັງໝົດ 574,78 ຕື້ກີບ.  

ວຽກງານ ນຳເຂົ້າສົ່ງ​ອອກ: ມູນຄ່າສິນຄ້ານຳເຂົ້າທັງໝົດມີ 700,13 ຕື້ກີບ ທຽບໃສ່ແຜນການ ປະຕິບັດໄດ້ 1 ເທົ່າຕົວ ແລະ ມີມູນຄ່າສິນຄ້ານຳເຂົ້າພາຍໃນແຂວງທັງໝົດ 297,26 ຕື້ກີບ ທຽບໃສ່ແຜນການໄດ້ 64,93%; ມູນຄ່າສິນຄ້າສົ່ງອອກບັນລຸໄດ້ທັງໝົດ 1.202,06 ຕື້ກີບ ທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາເພີ່ມຂຶ້ນ 78,02% ທຽບໃສ່ແຜນການ ເພີ້ມຂຶ້ນ 1 ເທົ່າຕົວ ແລະ ສິນຄ້າຜ່ານແດນບັນລຸໄດ້ທັງໝົດ 851,95 ຕື້ກີບ ທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາແມ່ນຫຼຸດລົງປະມານ 63,72% (ຍ້ອນວ່າປະເພດສະບຽງອາຫານ ແລະ ສິນຄ້າຟຸມເຟື່ອຍຫຼຸດລົງ) ທຽບໃສ່ແຜນການຫຼຸດລົງ 81,25%.

 ວຽກງານ ຄຸ້ມຄອງທະບຽນວິສາຫະກິດ: ໃນໄລຍະ 1 ປີ ຜ່ານມາໄດ້ຂຶ້ນທະບຽນວິສາຫະກິດທັງໝົດໄດ້ 73 ຫົວໜ່ວຍ (ດັດແກ້ທະບຽນວິສາຫະກິດ 26 ຫົວໜ່ວຍ), ມີທຶນຈົດທະບຽນທັງໝົດ 459,74 ຕື້ກີບ ທຽບໃສ່ແຜນການ ຫຼຸດລົງ 11% ໃນນັ້ນ: ວິສາຫະກິດສ່ວນບຸກຄົນໄດ້ 23 ຫົວໜ່ວຍ ມີທຶນຈົດທະບຽນ 31 ຕື້ກີບ, ບໍລິສັດຈຳກັດມີ 34 ຫົວໜ່ວຍ ມີທຶນຈົດທະບຽນ 383,32 ຕື້ກີບ , ບໍລິສັດຈຳກັດຜູ້ດຽວມີ 14 ຫົວໜ່ວຍ ມີທຶນຈົດທະບຽນ 42 ຕື້ກີບ ແລະ ວິສາຫະກິດລວມໝູ່(ສະຫະກອນ) ໄດ້ 01 ຫົວໜ່ວຍ ທຶນຈົດທະບຽນ 0,65 ຕື້ກີບ.  ປະຈຸບັນທົ່ວແຂວງມີຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດທີ່ໄດ້ຈົດຖະບຽນວິສາຫະກິດຖຶກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍທັງໝົດ 3.212 ຫົວໜ່ວຍ ເພີ້ມຂຶ້ນ 208 ຫົວໜ່ວຍ, ທຶນຈົດທະບຽນທັງໝົດ 2.878 ຕື້ກີບ.

ລ/ດລາຍການຫົວໜ່ວຍແຜນການປະຕິບັດ ປີ 2018
ການຜະລິດອຸດສາຫະກຳ
Iຜະລິດຕະພັນ ສະບຽງອາຫານ
ແປ້ງມັນຕົ້ນໂຕນ800017000
ໝາກຕາວໂຕນ500420
ນ້ຳດືມຮຕລ625258520000
ນ້ຳກ້ອນພ.ກິໂລ160001200
ບໍລິການສີເຂົ້າໂຕນ93002700
ເຂົ້າຊອຍ,ເຂົ້າປຸ້ນພ.ກິໂລ498498
ເຫຼົ້າຂາວຮຕລ450230
IIຜະລິດຕະພັນເຄື່ອງກໍ່ສ້າງ
ດິນບ໋ອກພ.ກ້ອນ7002100
ທໍ່ໃຫ່ຍທໍ່55646000
ທໍ່ກາງທໍ່3501200
ທໍ່ນ້ອຍທໍ່25003500
ເສົາເບຕົງຂະໜາດ 10x12 cmແມັດ1544817335
ເສົາເບຕົງຂະໜາດ 15x18 cmແມັດ97697030
IIIຜະລິດຕະພັນຢາຢາສູບ
ຢາສູບສຳເລັດຮູບແກັດ2500017735
ຢາສູບເສັ້ນໂຕນ25002332
IVຜະລິດຕະພັນຢາງພາລາ
ຢາງພາລາອົບແຫ້ງໂຕນ4000033750
Vຜະລິດຕະພັນເສດຢາງ ເສດເຈ້ຍ
ເສດຢາງໃຊ້ຄືນໃໝ່ໂຕນ200344
ຜະລິດຕະພັນເສດເຈ້ຍໂຕນ700004507
ແກັຣດໂຕນ1200600
ການຜະລິດຫັດຖະກຳ
Iຫັດຖະກຳຫວາຍ, ໄມ້ປ່ອງ
ຕັ່ງມົນກາງຫວາຍໜ່ວຍ750500
ຕັ່ງຫອຍຫວາຍໜ່ວຍ350600
ຕັ່ງຫວາຍໜ່ວຍ700698
ພາເຂົ້າຫວາຍໜ່ວຍ700250
ໂຕະຫວາຍນ້ອຍໜ່ວຍ4080
ໂຕະຫວາຍກາງໜ່ວຍ3570
ໂຕະຫວາຍໃຫຍໜ່ວຍ12050
IIຫັດຖະກຳຝ້າຍໄຫມ
ແພບ່ຽງຝ້າຍຜືນ8503600
ແພບ່ຽງໄໝຜືນ6001500
ແພຫຍີບຜືນ4050600
ແພເສື້ອໄໝແມັດ1050600
ແພເສື້ອຝ້າຍໄໝແມັດ200450
ເຈ້ຍປໍສາແຜນ1500010995
ຖົງປຽດໜ່ວຍ450597
ແພຝ້າຍຮຳຮຳ130180
IIIຫັດຖະກຳຖັກແສ່ວ-ຕ່ຳຫູກ300
ຫັດຖະກຳຖັກແສ່ວ-ຕ່ຳຫູກຜືນ300197
IVຫັດຖະກຳຕີເຫຼັກ-ພ້າ100
ຕີພ້າ-ມິດດວງ100120
Vຜະລິດຕະພັນດີນຈີ່
ດີນຈີ່ພ.ກ້ອນ100005109
VIເຟີນິເຈີໄມ້
ຜະລິດໂຕະ,ຕັ່ງຊຸດ120700
ບານປະຕູບານ15261400
ຊອງລະບາຍອາກາດໜ່ວຍ13001200
ບານປ່ອງຢ້ຽມຄູ່ຄູ່935700
ບານປ່ອງຢ້ຽມບານ1000800
ຜະລິດວົງກົບປ່ອງຢ້ຽມວົງ20751500
ຜະລິດວົງກົບປະຕູວົງ14811300
ຜະລິດຕູ້ໜ່ວຍ160500
ຜະລິດຕ່ຽງໜ່ວຍ250685