ກະສິກຳ, ປ່າໄມ້ ແລະ ການປະມົງ

ວຽກງານກະສິກຳ, ປ່າໄມ້ ແລະ ການປະມົງ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນ ປີ 2018

– ວຽກງານ ການຜະລິດສະບຽງອາຫານ: ທົ່ວແຂວງມີເນື້ອທີປູກເຂົ້າລວມທັງໝົດ 19.206 ຮຕ, ມີເນື້ອທີເກັບກ່ຽວ 15.826 ຮຕ, ຜົນຜະລິດໄດ້ 51.617 ໂຕນ ທຽບໃສ່ແຜນການໄດ້ 79,82%, ການປູກເຂົ້ານາປີປະຕິບັດໄດ້ 9.704 ຮຕ, ເນື້ອທີ່ເກັບກ່ຽວຕົວຈິງໄດ້ 8.886 ຮຕ, ໄດ້ຮັບຜົນຜະລິດ 37.994 ໂຕນ ທຽບໃສ່ແຜນການ ໄດ້ 78,50%, ເຂົ້ານາແຊງ ໄດ້ 346 ຮຕ ທຽບໃສ່ແຜນການໄດ້ 36,87%, ໄດ້ຮັບຜົນຜະລິດ 1.480 ໂຕນ ແລະ ການປູກເຂົ້າເນີນສູງ ໄດ້ 9.156 ຮຕ, ເນື້ອທີ່ເກັບກ່ຽວຕົວຈິງໄດ້ 6.594 ຮຕ, ຜົນຜະລິດໄດ້ 12.143 ໂຕນ ທຽບໃສ່ແຜນການ ໄດ້ 99,16%; ນອກນັ້ນ ຊາວກະສິກອນໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ປູກພືດອື່ນໆໄດ້ 7.739 ຮຕ ທຽບໃສ່ແຜນການໄດ້ 87,99%, ໃນນີ້: ສາລີຫວານ 363 ຮຕ, ຜົນຜະລິດ 1.488 ໂຕນ ທຽບໃສ່ແຜນການໄດ້ 63,7%,  ເຜືອກ ແລະ ມັນ 2.265 ຮຕ, ຜົນຜະລິດໄດ້ 59.896 ໂຕນ   ທຽບໃສ່ແຜນການໄດ້ 88,3%, ພືດຜັກຕ່າງໆ 4.586 ຮຕ, ຜົນຜະລິດໄດ້ 81.018 ໂຕນ ທຽບໃສ່ແຜນການໄດ້ 91%, ໄມ້ໃຫ້ໝາກ 525 ຮຕ, ຜົນຜະລິດໄດ້ 1.949 ໂຕນ ທຽບໃສ່ແຜນການໄດ້ 84,4%.

ນອກນີ້  ຍັງມີການລ້ຽງສັດປະເພດຕ່າງໆກໍ່ໄດ້ມີການຂະຫຍາຍຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຄື: ຄວາຍ 12.624 ໂຕ ທຽບໃສ່ແຜນການເພີ່ມຂຶ້ນ 3,6%, ງົວ 25.271 ໂຕ ທຽບໃສ່ແຜນການໄດ້ 91,9%, ໝູ 136.440 ໂຕ ທຽບໃສ່ແຜນການ ເພີ່ມຂຶ້ນ 1,4%, ແບ້ 12.015ໂຕ ທຽບໃສ່ແຜນການ ເພີ່ມຂຶ້ນ 7,7%, ສັດປີກ 1.058.047 ໂຕ ທຽບໃສ່ແຜນການ ເພີ່ມຂຶ້ນ 2,5%.

ວຽກງານ ດ້ານການຜະລິດເປັນສິນຄ້າ: ການຜະລິດເປັນສິນຄ້າທັງພາຍໃນ ແລະ ສົ່ງອອກໄດ້ຈໍານວນທັງໝົດ 432.395 ໂຕນ ໃນນັ້ນມີ: ສາລີແຂງ 7.540 ໂຕນ ທຽບໃສ່ແຜນການໄດ້ 74,7%, ມັນຕົ້ນ 58.025 ໂຕນ ທຽບໃສ່ແຜນການ ໄດ້ 92,1%, ອ້ອຍ 277.100 ໂຕນ ທຽບໃສ່ແຜນການ ເພີ້ມຂຶ້ນ 12,7%, ຕະກຸນຖົ່ວ 1.880 ໂຕນ ທຽບໃສ່ແຜນການໄດ້ 53%, ໝາກແຕງໂມ 12.785 ໂຕນ ທຽບໃສ່ ແຜນການໄດ້ 38,1%, ໝາກອື 8.814 ໂຕນ ທຽບໃສ່ແຜນການໄດ້ 64%, ໝາກກ້ວຍ 51.420 ທຽບໃສ່ ແຜນການໄດ້ 78,7%, ໝາກໄມ້ຕ່າງໆ 1.949 ໂຕນ, ທຽບໃສ່ ແຜນການໄດ້ 79,2%. ນອກນັ້ນ ຍັງມີໝາກນ້ຳມັນ, ຜັກໃຫ້ຫົວ-ໃບ, ໝາກໂຕ່ນ, ໝາກເຂືອ, ໝາກແຕງ, ໝາກເຜັດ, ໝາກນັດ, ໝາກນ໋ອດໝາກຫຸ່ງ, ໝາກງ່າ ແລະ ຢາສູບລວມທັງໝົດ 12.334 ໂຕນ.

ສາມາດສະໜອງຊີ້ນ, ປາ ແລະ ໄຂ່  ຮັບໃຊ້ສັງຄົມໄດ້ຈໍານວນທັງໝົດ 7.705 ໂຕນ ທຽບໃສ່ແຜນການ ລື່ນຄາດໝາຍ 12,76%, ໃນນີ້:  ຊີ້ນ 4.190 ໂຕນ, ປາ 2.294 ໂຕນ ແລະ ໄຂ່ 1.221 ໂຕນ. ສະເລ່ຍຊີ້ນ, ປາ ແລະ ໄຂ່ໃສ່ຫົວຄົນໄດ້ 41,43ກິໂລ/ຄົນ/ປີ; ນອກນີ້ ຍັງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ໃນການຊັກຢາສັດລ້ຽງໄດ້ 76.534ໂຕ ເທົ່າ 37,04%ຂອງສັດທີ່ມັກເກີດພະຍາດລະບາດ

ວຽກງານ ຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້  ແລະ  ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້: ປະຈຸບັນທົ່ວແຂວງມີເນື້ອທີສວນຢາງພະລາທັງໝົດ 36.034 ຮຕ, ໃນນັ້ນ ມີເນື້ອທີປາດແລ້ວ 29.975 ຮຕ, ກວມເອົາ 83,18%ຂອງເນື້ອທີທັງໝົດ, ທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາເພີ່ມຂຶ້ນ 48,75%, ໄດ້ຮັບຜົນຜະລິດນ້ຳຢາງ 50.283 ໂຕນ, ທຽບໃສ່ແຜນການໄດ້ 90,5%; ມີເນື້ອທີ່ປູກໄມ້ 183 ຮຕ (ບໍ່ນັບໄມ້ຢາງພາລາ) ແລະ ເນື້ອທີປູກເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ 2.064 ຮຕ; ໄລຍະ 1 ປີຜ່ານມາໄດ້ເກັບກູ້ຜົນຜະລິດຈາກການປູກ ແລະ ຂຸດຄົ້ນເຄື່ອງປ່າຂອງດົງໄດ້ຈຳນວນ 1.497 ໂຕນ ທຽບໃສ່ແຜນການ ໄດ້ 76,5% ໃນນັ້ນ:  ໝາກຕາວ 525 ໂຕນ, ດອກແຂມ 456 ໂຕນ, ເປຶອກເມືອກໄດ້ 80 ໂຕນ, ໝໍ່ໄມ້ຕ່າງໆ 162 ໂຕນ, ໝາກແໜ່ງ 126 ໂຕນ, ໝາກຂ່າ 23 ໂຕນ, ສະຄານ 1 ໂຕນ, ເຫັດແດງ 34 ໂຕນ ແລະ ຍອດໃບຊາທຳມະຊາດອົບແຫ້ງ 10 ໂຕນ; ຜະລິດເບ້ຍໄມ້ຕ່າງໆໄດ້ຈຳນວນທັງໝົດ 370.929 ເບ້ຍ; ນອກນັ້ນ ຍັງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ວຽກງານກວດກາການລັກລອບເຄື່ອນຍ້າຍໄມ້ ແລະ ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງຕາມເສັ້ນທາງ, ຈຸດຫຼໍ່ແຫຼມຕ່າງໆຢູ່ພາຍໃນແຂວງ ແລະ ການຊື້-ຂາຍສັດນ້ຳ-ສັດປ່າຢູ່ຕະຫຼາດ ແລະ ຕາມຈຸດຕ່າງໆ.

– ວຽກງານ ຊົນລະປະທານ: ທົ່ວແຂວງມີລະບົບຊົນລະປະທານທັງໝົດ 1.127ແຫ່ງ, ສາມາດສະໜອງນໍ້າໃນລະດູຝົນໄດ້ 12.512 ຮຕ, ລະດູແລ້ງໄດ້ 4.800 ຮຕ; ການກໍ່ສ້າງຊົນລະປະທານນໍ້າມະອຸ່ນ ສຳເລັດ 100% ແລະ ນໍ້າຫຍ້າສຳເລັດ 99,45%.

ວຽກງານ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ສະຫະກອນ: ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດທັງໝົດ 9 ໂຄງການ ໃນນີ້ ຊຳລະໜີ້ 8 ໂຄງການ ແລະ ສືບຕໍ່ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 1 ໂຄງການ, ມູນຄ່າລວມທັງໝົດ 72.826,76 ລ້ານກີບ (ດັດແກ້ຫຼຸດລົງມາເປັນ 68.587,29 ລ້ານກີບ), ກອງທຶນຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກກໍ່ໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໄດ້ສຸມທຶນຮອນໃສ່ບັນດາພື້ນຖານໂຄງລ່າງຂະໜາດໜ້ອຍ ທີ່ຕິດພັນກັບ 4 ຂະແໜງການຫຼັກຄື:  ການສຶກສາ, ສາທາລະນະສຸກ, ໂຍທາ ແລະ ກະສິກໍາ ລວມມີ 18 ໂຄງການ ມູນຄ່າ 4,01 ຕື້ກີບ ໃນນີ້ປະຊາຊົນສົມທົບ 0,21 ຕື້ກີບ; ມີກອງທຶນພັດທະນາບ້ານ 55 ກອງທຶນ, ມີທຶນໝູນວຽນ 4,54 ຕື້ກີບ; ຕິດຕາມ, ຊຸກຍູ້ ອົງການລູເທີເຣັນ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ປະຊາຊົນເປັນເຈົ້າໃນການພັດທະນາຢູ່ເມືອງວຽງພູຄາ ແລະ ເມືອງນາແລ ມູນ​ຄ່າ 5,12 ຕື້ກີບ ແລະ ອົງການເຮລວີຕັສ ໃນໂຄງການປັບປຸງການຄໍ້າປະກັນສະບຽງອາຫານ ແລະ ໂພສະນາການເຂດພູດອຍປະຈຳພາກເໜືອ ຢູ່ເມືອງວຽງພູຄາ ມູນ​ຄ່າ 332.671 ​ເອີ​ໂຣ.

ມາຮອດປັດຈຸບັນແຂວງຫຼວງນໍ້າທາມີບ້ານພັດທະນາ 214 ບ້ານ ທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາເພີ່ມຂຶ້ນ 1 ບ້ານ, ຈຳນວນ ບ້ານທຸກຍາກ ຫຼຸດລົງ 26 ບ້ານ, ຄອບຄົວຄົວທຸກຍາກຫຼຸດລົງ 351 ຄອບຄົວ, ປະຈຸບັນມີບ້ານທຸກຍາກທັງໝົດ 79 ບ້ານເທົ່າກັບ 21,8% ຂອງ ຈໍານວນບ້ານທັງໝົດ, ມີຄອບຄົວທຸກຍາກຍັງເຫຼືອ 2.716 ຄອບຄົວ ເທົ່າກັບ 7,55% ຂອງຄອບຄົວທັງໝົດໃນທົ່ວແຂວງ(ຂໍ້ມູນປີ 2017), ສ່ວນຕົວເລກປີ 2018 ແມ່ນກະກຽມລົງປະເມີນ.

ລ/ດລາຍການຫົວໜ່ວຍແຜນການປະຕິບັດໃນ ປີ 2018
Iດ້ານ​ການປູກຝັງ
Aເນື້ອ​ທີ່​ປູກ​ເຂົ້ົ້າ​ລວມຮຕ.1739619206
- ເນື້ອ​ທີ່​ເກັບ​ກ່ຽວລວມຮຕ.1739615826
- ຜົນ​ຜະ​ລິດລວມໂຕນ6465951617
1ເນື້ອ​ທີ່​ປູກ​ເຂົ້າ​ນາ​ປີຮຕ.102589704
- ເນື້ອ​ທີ່​ເກັບ​ກ່ຽວຮຕ.102588886
-​​ ຜົນ​ຜະ​ລິດໂຕນ4839837994
2ເນື້ອ​ທີ່​ປູກ​ເຂົ້າ​ນາ​ແຊງຮຕ.645346
- ເນື້ອ​ທີ່​ເກັບ​ກ່ຽວຮຕ.645346
-​​ ຜົນ​ຜະ​ລິດໂຕນ40161480
3ເນື້ອ​ທີ່​ປູກ​ເຂົ້າເນີນສູງ​ລວມຮຕ64939156
ເນື້ອ​ທີ່​ເກັບ​ກ່ຽວຮຕ64936594
-​​ ຜົນ​ຜະ​ລິດໂຕນ1224512143
Bເນື້ອ​ທີ່​ປູກ​ສາ​ລີ ລວມຮຕ29401426
- ຜົນຜະລິດລວມໂຕນ125209028
4.1ເນື້ອ​ທີປູກສາ​ລີ​ຫວານຮຕ570363
-​​ ຜົນ​ຜະ​ລິດໂຕນ24251488
4.2ສາ​ລີ​ແຂງ ( ສຳລັບລ້ຽງ​ສັດ )ຮຕ23701063
-​​ ຜົນ​ຜະ​ລິດໂຕນ100957540
Cເນື້ອ​ທີ່​ປູກ​ເຜືອກ, ມັນຮຕ25652265
​​ ຜົນ​ຜະ​ລິດລວມໂຕນ6629659896
Dເນື້ອ​ທີ່​ປູກ​ພຶດ​ອຸດ​ສາ​ຫະ​ກຳຮຕ64746744
ຜົນ​ຜະ​ລິດໂຕນ249929282153
Eພຶດຕະກຸນຖົ່ວຮຕ719494
ຜົນຜະລິດລວມໂຕນ35491880
Fເນື້ອທີ່ປູກພືດຜັກຕ່າງໆຮຕ50384586
-​​ ຜົນ​ຜະ​ລິດລວມໂຕນ7148781018
ຜັກ​ໃຫ້​ໝາກຮຕ36143604
- ຜົນ​ຜະ​ລິດໂຕນ6552277693
ເນື້ອທີ່ປູກຜັກໃຫ້​ຫົວຮຕ441341
ຜົນ​ຜະ​ລິດໂຕນ24041696
ເນື້ອທີ່ປູກຜັກໃຫ້​ໃບຮຕ983641
- ຜົນ​ຜະ​ລິດໂຕນ35611629
Gເນື້ອ​ທີ່​ປູກໄມ້​ໃຫ້​ໝາກຮຕ622525
- ຜົນ​ຜະ​ລິດໂຕນ24611949
IIດ້ານການລ້ຽງສັດ
ຈຳ​ນວນ​ສັດ​ລ້ຽງ​ໂຕ12179141244404
ການ​ລ້ຽງ​ປາ
1 - ໜອງ​ປາໜອງ​13231265
- ເນື້ອທີ່ໜອງປາຮຕ196179
ສັກ​ຢາ​ປ້ອງ​ກັນ​ພະ​ຍາດ​ສັດໂຕ20662976534
ຂື້ນທະບຽນສັດໂຕ274506158
ການບໍລິ​ໂພ​ກຊີ້ນ​ໂຕນ85937705
ສັດຕາຍຍ້ອນພະຍາດໂຕ652392
IIIດ້ານຊົນ​ລ​ະ​ປະ​ທານຮຕ
ເນື້ອ​ທີ່​ໃຊ້​ນ້ຳ​ລະ​ດູ​ຝົນຮຕ1036612512
ເນື້ອ​ທີ່​ໃຊ້​ນ້ຳ​ລະ​ດູ​ແລ້ງຮຕ50224800
1 -ເນື້ອທີ​ນາ​ແຊງຮຕ1628410
2 -ເນື້ອທີ່ປູກພຶດຕ່າງໆຮຕ33944382
ຈຳ​ນວນ​ຊົນ​ລະ​ປະ​ທານແຫ່ງ12051127
IVດ້ານປ່າໄມ້
-ຂຸດຄົ້ນໄມ້ມ300
ຜົນ​ຜະ​ລິດເຄ່ືອງ​ປ່າ​ຂອງ​ດົງໂຕນ19661497
ເນື້ອ​ທີ່​ປູກ​ໄມ້ ແລະ ເຄື່ອງ​ປ່າຂອງດົງ
+ຜະ​ລິດເບັ້ຍ​ໄມ້​ເບັ້ຍ393400370929
ເນີ້ອ​ທີ່​ປູກ​ໄມ້ຮຕ140183
​ເນື້ອທີ່ປູກ​ເຄ່ືອງ​ປ່າ​ຂອງ​ດົງຮຕ24552064
ການປູ່​ກ​ໄມ້​ອຸດ​ສາ​ກະ​ກຳ
1​ເນື້ອທີ່​​ສວນຢາງພາລາທັງໝົດຮຕ3645436034