ຕິດຕໍ່ ສຕຂ

ພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ

ສູນສະຖິຕິປະຈໍາແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ ບ້ານ ໄຊສົມບູນ, ຮ່ອມ 2, ເມືອງຫຼວງນໍ້າທາ, ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ

ໂທ, ແຟັກ: 086 211741