ຍຸດທະສາດ ສຕຂ

ຍຸດທະສາດການພັດທະນາລະບົບສະຖິຕິ  5 ປີຄັ້ງທີ I ແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ
2016-2020

 1. ຄາດໝາຍລວມ
 2.  ຄາດໝາຍສູ້ຊົນລະອຽດແຕ່ລະດ້ານ
 3.  ຄວາມຕ້ອງການທາງດ້ານງົບປະມານ
 4.  ມາດຕະການໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

1. ຄາດໝາຍລວມ

 •  ເຮັດໃຫ້ລະບົບການຈັດຕັ້ງຂັ້ນແຂວງ, ເມືອງ ແລະ ບ້ານໃຫ້ເປັນລະບົບຄົບຊຸດ.
 •  ສ້າງໂຄງລ່າງພື້ນຖານດ້ານສະຖິຕິໃຫ້ເປັນລະບົບ, ໝັ້ນຄົງ, ຖາວອນ ແລະ ມີຄຸນະພາບ,​ ສາມາດເຊື່ອມໂຍງແຕ່ຂັ້ນສູນກາງ, ບັນດາຂັ້ນແຂວງ ແລະ ຂັ້ນເມືອງ.
 •  ພັດທະນາລະບົບສະຖິຕິ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ແກ່ການຜະລິດ, ການເຜີຍແຜ່ ແລະ ການນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນສະຖິຕິ ໃຫ້ໄປຕາມລະບົບສະຖິຕິ ແລະ ຊຸກຍູ້ບັນດາຂະແໜງການຜະລິດຂໍ້ມູນ,​ ຄົບຖ້ວນ, ຊັດເຈນ ແລະ ທັນເວລາ.
 •  ຍົກລະດັບດ້ານວິຊາການໃຫ້ແກ່ບຸກຄະລາກອນແຕ່ຂັ້ນແຂວງຮອດຂັ້ນເມືອງ ແລະ ບ້ານ ໃຫ້ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ ມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດໃນການສະໜອງ, ປຸງແຕ່ງ ແລະ ວິໄຈຂໍ້ມູນໃຫ້ໜ້າເຊື່ອຖືໄດ້, ມີຄວາມຊຳນິຊຳນານເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການໃນການພັດທະນາລະບົບສະຖິຕິໃນແຕ່ລະໄລຍະ.

2. ຄາດໝາຍສູ້ຊົນລະອຽດແຕ່ລະດ້ານ

     ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາລະບົບສະຖິຕິໃນຂັ້ນແຂວງ ດຳເນີນໄປຕາມຍຸດທະສາດຂອງສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ແລະ ບັນລຸເປົ້າໝາຍແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງແຂວງ, ເຮັດໃຫ້ລະບົບສະຖິຕິແຂວງມີຄວາມລະອຽດ, ຂໍ້ມູນຊັດເຈນ ແລະ ເຊື່ອມໂຍງກັນ, ເພື່ອຮອງຮັບໃນການນຳໃຊ້ໃຫ້ເປັນເອກະພາບກັນ ແລະ ຮັບປະກັນ ດ້ານຄຸນະພາບ ຈຶ່ງໄດ້ກຳນົດຄາດໝາຍສູ້ຊົນລະອຽດໃນແຕ່ລະດ້ານ ດັ່ງນີ້:

2.1​. ດ້ານການຈັດຕັ້ງ

 • ສ້າງໜ່ວຍງານຮັບຜິດຊອບວຽກງານ IT ຂອງສູນສະຖິຕິປະຈຳແຂວງ ແລະ ໜ່ວຍງານ ຂອງສູນສະຖິຕິປະຈຳ ເມືອງ.
  • ສ້າງຕັ້ງສູນສະຖິຕິປະຈຳເມືອງ ຂອງເມືອງທີ່ຍັງບໍ່ທັນມີສູນສະຖິຕິ ແລະ ໜ່ວຍງານບັນດາເມືອງ.
  • ຊຸກຍູ້ພະແນກການ, ອົງການທຽບເທົ່າຂັ້ນແຂວງ ແລະ ຫ້ອງການຂັ້ນເມືອງ ເພື່ອແຕ່ງຕັ້ງຜູ້ຮັບຜິດຊອບ ຫຼື ໜ່ວຍງານທີ່ຮັບຜິດຊອບວຽກງານສະຖິຕິສະເພາະຂອງຕົນ.

2.2. ດ້ານບຸກຄະລາກອນ

       ປະກອບພະນັກງານເຂົ້າສູນສະຖິຕິໃຫ້ພຽງພໍກັບບັນດາຕຳແໜ່ງງານທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ ນັບແຕ່ຂັ້ນແຂວງລົງຮອດຂັ້ນເມືອງ ໃຫ້ໄດ້ ປະມານ 45 ຄົນ (5 ປີຕໍ່ໜ້າ) ແລະ ເອົາໃຈໃສ່ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານວິຊາການ ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານສະຖິຕິ ແຕ່ຂັ້ນແຂວງຮອດຂັ້ນບ້ານ, ໃນການຝຶກອົບຮົມການເກັບກຳສັງລວມຂໍ້ມູນ, ການວິໄຈຂໍ້ມູນ, IT ໃຫ້ໄດ້  ເພື່ອເສີມສ້າງຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ພະນັກງານສະຖິຕິ ໃນການຮອງຮັບໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາລະບົບສະຖິຕິຂອງແຂວງໃນສະເພາະໜ້າ ແລະ ຍາວນານ ເພື່ອສ້າງປະສົບການ ແລະ ຄວາມສຳນານງານໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ.

       ເພື່ອຍາກບັນລຸເປົ້າໝາຍດັ່ງກ່າວ ຕ້ອງໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາແຜນງານ ແລະ ໂຄງການສະໜັບສະໜູນດັ່ງນີ້:

ແຜນງານ 1:   ສ້າງກົນໄກ ແລະ ວິທີການປຸກຈິດສຳນຶກໃຫ້ແກ່ທຸກພາກສ່ວນ ແລະ ທຸກຄົນໃນສັງຄົມໃຫ້ຮູ້ກ່ຽວກັບສະຖິຕິ.

ແຜນງານ 2: ຍົກສູງລະດັບຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດ ແລະ ຄວາມສໍານິຊຳນານ ໃຫ້ພະນັກງານໃນທົ່ວລະບົບສະຖິຕິ.

ໂຄງການທີ່ສະໜັບສະໜູນ:

 • ໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ບຸກຄະລາກອນທາງດ້ານທິດສະດີ ແລະ ວິຊາສະເພາະ.
 • ໂຄງການສ້າງ ແລະ ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ ລະບຽບ, ກົດໝາຍ ແລະ ປູກຈິດສຳນຶກໃຫ້ແກ່ທຸກພາກສ່ວນ ແລະ  ທຸກຊັ້ນຄົນໃຫ້ການປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານສະຖິຕິ
 • ໂຄງການຝຶກອົບຮົມການເກັບກຳສັງລວມຂໍ້ມູນສະຖິຕິ ໃນແຕ່ລະພະແນກການ, ເມືອງ ແລະ ບ້ານ ພ້ອມທັງປຸງແຕ່ງຂໍ້ມູນສະຖິຕິ.

2.3. ການພັດທະນາໂຄງລ່າງພື້ນຖານດ້ານສະຖິຕິ

       ເອົາໃຈໃສ່ພັດທະນາລະບົບຖານຂໍ້ມູນສະຖິຕິ ແລະ ລະບົບເຄື່ອຂ່າຍດ້ານຂໍ້ມູນສະຖິຕິ ໃຫ້ເຊື່ອມໂຍງກັນລະຫວ່າງ ເມືອງ, ຂະແໜງ ການຂັ້ນແຂວງ, ສູນສະຖິຕິປະຈຳແຂວງ ແລະ ສູນກາງ ເພື່ອສະດວກໃນການສ່ອງແສງລາຍງານຂໍ້ມູນ ,​ ວ່ອງໄວ ແລະ ມີຄວາມຊັດເຈນ.   ພ້ອມທັງການສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງຂໍ້ມູນຂ່າວສານດ້ານເຕັກໂນໂລຊີ (IT). ເພື່ອຕອບສະໜອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງານ ການສ້າງລະບົບເຄື່ອຄ່າຍ ຂອງລະບົບສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ. ເຊິ່ງມີແຜນງານ ແລະ ໂຄງການສະໜັບສະໜູນດັ່ງນີ້:

ແຜນງານ 3: ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາໂຄງລ່າງພື້ນຖານ  ເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກແກ່ລະບົບສະຖິຕິ.

    ໂຄງການທີ່ສະໜັບສະໜູນ:

 • ໂຄງການຕິດຕັ້ງລະບົບເຄືອຂ່າຍເພື່ອເຊື່ອມໂຍງຂໍ້ມູນຂ່າວສານດ້ານສະຖິຕິ ແລະ ສະໜອງອຸປະກອນເຕັກໂນໂລຊີ (IT) ໃຫ້ແກ່ ເມືອງ, ພະແນກການຂັ້ນແຂວງ ແລະ ສູນສະຖິຕິປະຈຳແຂວງ.
 • ໂຄງການຝຶກອົບຮົມ ດ້ານການນຳໃຊ້ລະບົບເຄືອຂ່າຍ, ການນຳໃຊ້ຖານຂໍ້ມູນ ແລະ ການຈັດຮຽງລະຫັດສາລະບານຕາມຫຼັກສາກົນ.

2.4. ຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ ແລະ ພັດທະນາຂໍ້ມູນຂ່າວສານ

ຜະລິດ ແລະ ສ້າງຂໍ້ມູນສະຖິຕິທາງການໃຫ້ເປັນລະບົບ, ມີຄວາມຊັດເຈນ ແລະ ທ່ວງທັນຕາມເວລາ ເພື່ອສະໜອງຂໍ້ມູນໃຫ້ແຕ່ລະຂົງເຂດໄດ້ນຳໃຊ້ຢ່າງທົ່ວເຖິງ ແລະ ເອກະພາບກັນ, ຮັບປະກັນໃຫ້ຂໍ້ມູນສະຖິຕິ ມີຫຼັກສະນະວິທະຍາສາດ ແລະ ແທດເໝາະກັບຕົວຈິງ. ແບ່ງຕາມຂະແໜງການສະຖິຕິໃນແຕ່ລະໄລຍະ ດ້ວຍຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື, ເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ຂອດບໍລິການດ້ານຂໍ້ມູນສະຖິຕິໃຫ້ທັນເວລາດ້ວຍຮູບການ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສະໜອງຂໍ້ມູນສະຖິຕິ. ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ດ້ານການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ສະຖິຕິຄວາມທຸກຍາກ. ເຊິ່ງມີແຜນງານ ແລະ ໂຄງການສະໜັບສະໜູນດັ່ງນີ້:

 • ແຜນງານ 4:   ເພີ່ມທະວີການຜະລິດ, ພັດທະນາຕົວຊີ້ບອກຂໍ້ມູນສະຖິຕິ.
 • ແຜນງານ 5:   ປັບປຸງການເຜີຍແຜ່, ການແລກປ່ຽນ ແລະ ເພີ່ມການເຂົ້າເຖິງການສ້າງຖານ ແລະ ການຮັກສາຂໍ້ມູນຂ່າວສານສະຖິຕິທາງການພ້ອມທັງການນຳສະເໝີຕົວເລກດ້ວຍຄວາມຫຼາກຫຼາຍວິທີການເຮັດໃຫ້ຜູ້ຊົມໃຊ້ເຂົ້າໃຈງ່າຍ ແລະ ນຳໃຊ້ຖືກຕ້ອງຕາມຫຼັກວິທະຍາສາດສະຖິຕິ.

ໂຄງການທີ່ສະໜັບສະໜູນ:

 •  ຝຶກອົບຮົມການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານດ້ານຂໍ້ມູນຂ່າວສານດ້ານສະຖິຕິທາງການໃຫ້ແກ່ພະນັກງານສູນສະຖິຕິປະຈຳແຂວງແລະ ບັນດາເມືອງ.
 •  ທັດສະນະສຶກສາ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນນຳບັນດາແຂວງ ແລະ ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ໃນການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານຂໍ້ມູນສະຖິຕິທາງການຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.

2.5.​ ການພັດທະນາວຽກງານສະຖິຕິຕາມຂະແໜງການ

        2.5.1. ວຽກງານສະຖິຕິ ເສດຖະກິດ

 • ສະຖິຕິກະສິກໍາ
  • ສະຖິຕິອຸດສາຫະກຳ (ຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່, ອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງ, ຫັດຖະກຳ ແລະ ພະລັງງານ)
  • ສະຖິຕິ ຄົມມະນາຄົມ, ຂົນສົ່ງ, ໄປສະນີ, ໂທລະຄົມ ແລະ ກໍ່ສ້າງ
  • ສະຖິຕິທ່ອງທ່ຽວ
  • ສະຖິຕິການລົງທຶນ
  • ສະຖິຕິການເງິນ ແລະ ເງິນຕາ
  • ສະຖິຕິລາຄາ

2.5.2. ວຽກງານ ສະຖິຕິສັງຄົມ

 • ສະຖິຕິພົນລະເມືອງ
 • ສະຖິຕິ ຄວາມທຸກຍາກ, ບົດບາດຍິງຊາຍ
 • ສະຖິຕິ ການສຶກສາ ແລະ ກິລາ
 • ສະຖິຕິ ສາທາລະນະສຸກ
 • ສະຖິຕິ ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ
 • ສະຖິຕິວັດທະນະທຳ

2.5.3. ວຽກງານ ສະຖິຕິສິງແວດລ້ອມ

 • ສະຖິຕິ ສິ່ງແວດລ້ອມ
 • ສະຖິຕິ ການນຳໃຊ້ທີ່ດິນ    
 •   ເພື່ອຍາກເຮັດສຳເລັດຄາດໝາຍສູ້ຊົນໃນການພັດທະນາລະບົບສະຖິຕິ ໃນ ແຕ່ລະຂະ ແໜງການຂັ້ນແຂວງພວກເຮົາຕ້ອງໄດ້ສຸມໃສ່ປະຕິບັດບັນດາແຜນງານ ແລະ ໂຄງການລຸ່ມນີ້:
 • ແຜນງານ 6: ສະໜັບສະໜູນການໃຊ້ ແລະ ໜູນໃຊ້ຫຼັກມູນ,​ ມາດຕະຖານ, ລະບອບວິທີ ແລະ ການຈັດຮຽງລະຫັດສາລະບານ.
 • ແຜນງານ 7: ເພີ່ມທະວີການຜະລິດ, ການພັດທະນາຕົວຊີ້ບອກສະຖິຕິທາງການ ແບ່ງຕາມຂະແໜງ ການສະຖິຕິໃນແຕ່ລະໄລຍະ ດ້ວຍຄຸນະພາບ ແລະ ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື,​ ເອົາໃຈໃສ່ໃນຂອດການບໍລິການຂໍ້ມູນສະຖິຕິໃຫ້ທັນເວລາດ້ວຍຫຼາຍຮູບການ ແລະ ມີນ້ຳໃຈຮັບຜິດຊອບໃນການສະໜອງຂໍ້ມູນສະຖິຕິ.
 • ແຜນງານ 8: ສ້າງເງື່ອນໄຂ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງເຄື່ອຂ່າຍສະຖິຕິ.

ໂຄງການທີ່ສະໜັບສະໜູນ:

 • ໂຄງການ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແລະ ຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ວິຊາການສະຖິຕິໃນແຕ່ລະຂັ້ນ.
 • ໂຄງການ ສ້າງເຄື່ອຂ່າຍທາງດ້ານການສື່ສານ ແລະ ສ້າງຖານຂໍ້ມູນໃນແຕ່ລະຂະແໜງການຂັ້ນແຂວງ.
 • ໂຄງການ ສ້າງ ແລະ ສະໜອງຄູ່ມືແນະນຳການສ້າງເອກະສານສຳນວນຂ່າວສານຂໍ້ມູນ.
 • ໂຄງການ ສ້າງຕັ້ງ ສູນບໍລິການຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ໜ່ວຍງານ (IT) ປະຈຳສູນສະຖິຕິປະຈຳແຂວງ.
 • ໂຄງການຝຶກອົບຮົມການຜະລິດ, ວິເຄາະ, ວິໄຈຂໍ້ມູນ ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານຂະແໜງການຂັ້ນແຂວງ, ເມືອງ ແລະ ຈຸງານສະຖິຕິບ້ານ.
 • ໂຄງການ ເກັບກຳຂໍ້ມູນ, ວິເຄາະ, ວິໄຈ ສະຖິຕິຂັ້ນບ້ານປະຈຳປີ.
 • ໂຄງການກຳນົດ ແລະ ປັບປຸງນະໂຍບາຍການເຜີຍແຜ່ສະຖິຕິທາງການ.
 • ໂຄງການ ຜະລິດ,​ ວິເຄາະ, ວິໄຈຂໍ້ມູນສະຖິຕິທາງການ ແຕ່ລະຂະແໜງການຂັ້ນແຂວງ, ເມືອງ ແລະ ຂັ້ນບ້ານ ເພື່ອຕອບສະໜອງໃຫ້ໄດ້ນຳໃຊ້ຢ່າງເປັນເອກະພາບກັນ.
 • ໂຄງການ ດຳເນີນການສຳຫຼວດຂໍ້ມູນສະຖິຕິຕ່າງໆ ຕາມແຜນການສຳຫຼວດຂອງສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດກຳນົດອອກໃນແຕ່ລະໄລຍະ.
 • ໂຄງການສຳຫຼວດ ຄວາມເພິ່ງພໍໃຈ ຫຼື ຄຸນະພາບຂໍ້ມູນສຳລັບຜູ້ຊົມໃຊ້ຂໍ້ມູນສະຖິຕິທາງການ.

3. ຄວາມຕ້ອງການງົບປະມານ

     ແຜນພັດທະນາລະບົບສະຖິຕິສູນສະຖິຕິປະຈຳແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ 5 ປີ ສະບັບນີ້; ໄດ້ສ້າງຂຶ້ນບົນຈິດໃຈຍຸດທະສາດ 2010-2020 ຂອງສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ແລະ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 5 ປີ (2016-2020) ຂອງແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ ແລະ ບົນພື້ນຖານທ່າແຮງ ແລະ ຄວາມອາດສາມາດຕົວຈິງຂອງແຂວງ  ເພື່ອບັນລຸຕາມເປົ້າໝາຍທີ່ວາງໄວ້ໃນແຜນການ 5 ປີ (2016-2020) ຄັ້ງທີ I ນີ້ ຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດ 8 ແຜນງານ ແລະ 18 ໂຄງການ. ມີຄວາມຕ້ອງການງົບປະມານ ທີ່ສະໜັບສະໜູນສະເພາະຂັ້ນແຂວງ ທັງໝົດ 420 ລ້ານກີບ.

4. ມາດຕະການໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

 • ຈັດຕັ້ງເຜີຍແຜ່, ເຊື່ອມຊຶມແຜນການດັ່ງກ່າວໃຫ້ບັນດາພະແນກການຂັ້ນແຂວງ, ເມືອງ ແລະ ບ້ານ ຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈຢ່າງເປັນເອກະພາບກັນ.
 • ແຕ່ລະຂະແໜງການ ແລະ ເມືອງຕ້ອງຫັນເອົາແຜນການສະບັບນີ້ໄປເປັນແຜນການອັນລະອຽດໃນຂະແໜງ ການຕົນ ແລະ ພ້ອມກັນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ.
 • ຫັນແຜນການດັ່ງກ່າວມາເປັນແຜນການອັນລະອຽດເປັນປະຈຳປີ ຂອງສູນສະຖິຕິປະຈຳແຂວງ  ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ພ້ອມທັງລາຍງານຜົນໃຫ້ຂັ້ນເທິງສາຍຕັ້ງສາຍຂວາງຢ່າງເປັນປົກກະຕິ.
 • ເພີ່ມທະວີການປະສານງານ ກັບພະແນກການຂັ້ນແຂວງ, ເມືອງຢ່າງກົມກຽວເພື່ອພ້ອມກັນປະຕິບັດແຜນການດັ່ງກ່າວໃຫ້ເກີດຜົນສູງສຸດ.
 • ສູນສະຖິຕິປະຈຳແຂວງເປັນເຈົ້າການໃນການຄົ້ນຄວ້າ, ເຜີຍແຜ່ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການດັ່ງກ່າວດ້ວຍຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງ ພ້ອມທັງລາຍງານຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ແກ່ຂັ້ນເທິງຮັບຊາບຢ່າງເປັນປົກກະຕິ.