ເມືອງນາແລ

ຈຳນວນບ້ານທັງໝົດ ຂອງເມືອງນາແລ ປີ 2020

ລໍາດັບ/No:ຊື່ບ້ານ/Village's nameລະຫັດບ້ານ/Village_IDລະຫັດກຸ່ມບ້ານຊື່ກຸ່ມບ້ານ
1ລ້ອງມູນແກ້ວ03050841ກຸ່ມລ້ອງມູນ
2ພູຕີນ03050901ກຸ່ມລ້ອງມູນ
3ລ້ອງມູນສິງໄຊ03050961ກຸ່ມລ້ອງມູນ
4ກີງຫີນຊ້າງ(ປຸງຫຼວງ)03051041ກຸ່ມລ້ອງມູນ
5ດອນຊາຍ03050102ກຸ່ມເທດສະບານ
6ວັງມີໄຊ03050112ກຸ່ມເທດສະບານ
7ນາແລ້ງ03050122ກຸ່ມເທດສະບານ
8ຄອນຈັນ03050132ກຸ່ມເທດສະບານ
9ອ້ອມ03050912ກຸ່ມເທດສະບານ
10ຫາດຈອນ03051082ກຸ່ມເທດສະບານ
11ຄອນຄຳ03050413ກຸ່ມນາແລ
12ນາແລ03050743ກຸ່ມນາແລ
13ພູຄາງ03050823ກຸ່ມນາແລ
14ເປືອນ03051173ກຸ່ມນາແລ
15ໜອງຄຳ03050284ກຸ່ມໜອງຄຳ
16ໂຮມຈະເລີນ03050364ກຸ່ມໜອງຄຳ
17ມົກຈອດ03050384ກຸ່ມໜອງຄຳ
18ມົກພຼາດ03050394ກຸ່ມໜອງຄຳ
19ພູໂທນ03050444ກຸ່ມໜອງຄຳ
20ລ້ອງແຄນ03050375ກຸ່ມຕາວັນ
21ສາງແຫນ03050455ກຸ່ມຕາວັນ
22ຕາວັນ03050485ກຸ່ມຕາວັນ
23ຈອມສີ03050576ກຸ່ມສາຍນໍ້າທິບ
24ກະເຢະ03050586ກຸ່ມສາຍນໍ້າທິບ
25ສາຍນໍ້າທິບ03051166ກຸ່ມສາຍນໍ້າທິບ
26ກອນລາງ03050217ກຸ່ມສະແກນ
27ສະແກນ03050307ກຸ່ມສະແກນ
28ກັນຫະ03050317ກຸ່ມສະແກນ
29ຫາດນາແລ້ງ03050018ກຸ່ມພູລວງ
30ຫາດຈະລະ03050028ກຸ່ມພູລວງ
31ຫາດເຕາະ03050988ກຸ່ມພູລວງ
32ພູລວງມົກຈົງ03050998ກຸ່ມພູລວງ
33ສາງອາກ03051038ກຸ່ມພູລວງ
34ໜອງປ່າແສດ03051118ກຸ່ມພູລວງ
35ພູປາດ03051128ກຸ່ມພູລວງ
36ພູລາ03051138ກຸ່ມພູລວງ
37ຕະເຄິງ03050569ກຸ່ມຕະເຄິງ
38ສະພິມ03050599ກຸ່ມຕະເຄິງ
39ຕະກຸ03050609ກຸ່ມຕະເຄິງ
40ຕະລຸຍໃຫຍ່03050639ກຸ່ມຕະເຄິງ
41ພູຈະແລ030500710ກຸ່ມພູຈະແລ
42ແວນ030500810ກຸ່ມພູຈະແລ
43ຜາຮູ030501810ກຸ່ມພູຈະແລ
44ເຜີ້ງ030501910ກຸ່ມພູຈະແລ
45ຜາງບົກ030502010ກຸ່ມພູຈະແລ
46ພູຕາງ030510710ກຸ່ມພູຈະແລ
47ຫາດລອຍ030500311ກຸ່ມບ້ານເລົາ
48ຫາດລົມ030500411ກຸ່ມບ້ານເລົາ
49ເລົາ030500511ກຸ່ມບ້ານເລົາ
50ນ້ຳແຫງ030500911ກຸ່ມບ້ານເລົາ
51ທົ່ງຖອນ030509311ກຸ່ມບ້ານເລົາ
52ສະໂຫຼຍ030509711ກຸ່ມບ້ານເລົາ
53ພູວຽງ030510611ກຸ່ມບ້ານເລົາ
54ຜາວີ030502512ກຸ່ມວຽງໃໝ່
55ວາດ030502612ກຸ່ມວຽງໃໝ່
56ມົກກູດ030503212ກຸ່ມວຽງໃໝ່
57ວຽງ​ໃໝ່030511412ກຸ່ມວຽງໃໝ່
58ພູຄາ030511512ກຸ່ມວຽງໃໝ່