ເມືອງວຽງພູຄາ

ຈຳນວນບ້ານທັງໝົດ ຂອງເມືອງວຽງພູຄາ ປີ 2020

ລໍາດັບ/No:ຊື່ບ້ານ/Village's nameລະຫັດບ້ານ/Village_IDລະຫັດກຸ່ມບ້ານຊື່ກຸ່ມບ້ານ
1ທ້ຽວ03040011ກຸ່ມບ້ານທ້ຽວ
2ໃໝ່03040021ກຸ່ມບ້ານທ້ຽວ
3ຜາແດງ03040041ກຸ່ມບ້ານທ້ຽວ
4ນ້ຳມ້າງ03040051ກຸ່ມບ້ານທ້ຽວ
5ກຳປອນ03040061ກຸ່ມບ້ານທ້ຽວ
6ວຽງໃໝ່03040081ກຸ່ມບ້ານທ້ຽວ
7ໜອງຄຳ03040201ກຸ່ມບ້ານທ້ຽວ
8ນ້ຳໂອ03040211ກຸ່ມບ້ານທ້ຽວ
9ນ້ຳໂລະ03040381ກຸ່ມບ້ານທ້ຽວ
10ດົງວຽງ03040651ກຸ່ມບ້ານທ້ຽວ
11ວຽງສະຫວ່າງ03040751ກຸ່ມບ້ານທ້ຽວ
12ນ້ຳແອງ03040222ກຸ່ມນ້ຳສິງ
13ພູລັນເໜືອ03040232ກຸ່ມນ້ຳສິງ
14ນ້ຳສິງ03040242ກຸ່ມນ້ຳສິງ
15ນ້ຳລຸງ03040252ກຸ່ມນ້ຳສິງ
16ຕະລອງ03040262ກຸ່ມນ້ຳສິງ
17ປຣາງ03040272ກຸ່ມນ້ຳສິງ
18ນ້ຳວາງ03040282ກຸ່ມນ້ຳສິງ
19ນ້ຳຟ້າ03040393ກຸ່ມນ້ຳຟ້າ
20ລະມອນ03040403ກຸ່ມນ້ຳຟ້າ
21ນ້ຳກ້ຽງ03040413ກຸ່ມນ້ຳຟ້າ
22ນ້ຳເສືອ03040423ກຸ່ມນ້ຳຟ້າ
23ພູເລັດ03040433ກຸ່ມນ້ຳຟ້າ
24ກອນທຸ03040593ກຸ່ມນ້ຳຟ້າ
25ພູໄຊທາ03040763ກຸ່ມນ້ຳຟ້າ
26ໂພນທອງ03040444ກຸ່ມນ້ຳເງິນ
27ໄລລອດ03040454ກຸ່ມນ້ຳເງິນ
28ສາໂກນ03040464ກຸ່ມນ້ຳເງິນ
29ນ້ຳເງີນ03040474ກຸ່ມນ້ຳເງິນ
30ປາງຊາຍ03040484ກຸ່ມນ້ຳເງິນ
31ທົ່ງໄຫ່03040544ກຸ່ມນ້ຳເງິນ
32ທົ່ງນາແປນ03040704ກຸ່ມນ້ຳເງິນ
33ນ້ຳແພ03040505ກຸ່ມນ້ຳແພ
34ພູລັນໃຕ້03040515ກຸ່ມນ້ຳແພ
35ດອນໃໝ່03040695ກຸ່ມນ້ຳແພ
36ນ້ຳຈະຣິ03040715ກຸ່ມນ້ຳແພ
37ນ້ຳຂອງນ້ອຍ03040745ກຸ່ມນ້ຳແພ
38ນ້ຳປາມັນ03040126ກຸ່ມປາກຄານ
39ຕາສຸມ03040366ກຸ່ມປາກຄານ
40ປາກຄານ03040736ກຸ່ມປາກຄານ
41ຫ້ວຍຫົກ03040147ກຸ່ມທົ່ງລາດ
42ທົ່ງລາດ03040307ກຸ່ມທົ່ງລາດ
43ນ້ຳຕະແລງ03040327ກຸ່ມທົ່ງລາດ
44ທ່າຫຼວງ03040357ກຸ່ມທົ່ງລາດ
45ນ້ຳກາບເໝືອ03040377ກຸ່ມທົ່ງລາດ
46ນ້ຳກາບໃຕ້03040727ກຸ່ມທົ່ງລາດ