• ການສໍາຫຼວດວິສາຫະກິດ ແລະ ຫ້າງຮ້ານປະຈໍາໄຕມາດ ປີ 2022

ສິ່ງພີມ

GDP ປີ 2022

GDP/ ຫົວຄົນ US$ 1219,53
ອັດຕາເພີ້ມ GDP 4,87%

ໂຄງປະກອບ GDP ຕາມຂະແໜງ 2022

ກະສິກຳ 49,55%
ອຸດສາຫະກຳ 20,34%
ການບໍລິການ 29,16%
ພາສີອາກອນຜະລິດຕະພັນສຸດທິ 0,95%

ອັດຕາເງິນເຟ​ີ້ປີ 2023
ອັດຕາການປ່ຽນແປງ ເດືອນຖັດເດືອນ

ມິຖຸນາ 3,07%
ກໍລະກົດ 0,81%

ອັດຕາການປ່ຽນແປງ ປີຕໍ່ປີ

ມິຖຸນາ 21,88%
ກໍລະກົດ 18,26%

ດັດຊະນີລາຄາການຊົມໃຊ້ (CPI) ປີ 2023

ມິຖຸນາ 208,71
ກໍລະກົດ 210,41

ພົນລະເມືອງ ປີ 2023

ເມືອງ ຍີງ ລວມ
ເມືອງ ຫຼວງນ້ຳທາ 32.304 63.698
ເມືອງ ສິງ 23.672 46.866
ເມືອງ ລອງ 21.128 42.458
ເມືອງ ວຽງພູຄາ 14.650 28.854
ເມືອງ ນາແລ 13.684 26.979
ລວມ 105.538 208.855