• ມອບ ຄອມຟິວເຕີ ໃຫ້ສູນສະຖິຕິປະຈຳເມືອງ 5 ເມືອງ ໃນແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ ໃຫ້ກຽດມອບໂດຍ ທ່ານ ແອ່ໃຫຍ່ ຈັນສະຫວັດ ຫົວໜ້າສູນຖິຕິປະຈຳແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ

GDP ລາຄາໃນ ປີ 2018

ລານການປະຕິບັດໃນປີ 2018ຫົວໜ່ວຍ
ກະສິກຳ1.307.218,94ລ້ານກີບ
ອຸດສາຫະກຳ607.303,23ລ້ານກີບ
ບໍລິການ750.729,58ລ້ານກີບ
ພາສີ-ອາກອນຜະລິດຕະພັນ40.055,04ລ້ານກີບ

             ໂຄງປະກອບເສດຖະກິດຕາມລາຄາໃນ ປີ 2018

 • ກະສິກຳ, ປ່າໄມ້ ແລະ ການປະມົງ                48,32         %
 • ອຸດສາຫະກຳ                                        22,45         %
 • ບໍລິການ                                              27,75         %
 • ພາສີ-ອາກອນຜະລິດຄະພັນ                    1,48           %

                    ຕົວເລກ GDP ໃນປີ 2018

 • GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ                         1.796                 USD
 • ອັດຕາເພີ້ມ GDP                       8,99                    %

ອຸດຕຸນິຍົມ ແລະ ອຸທົກກະສາດ ປີ 2018

ລາຍການຈຳນວນຫົວໜ່ວຍ
ອຸ່ນຫະພູມສະເລ່ຍ24,2ອົງສາເຊ
ອຸ່ນຫະພູມສູງສຸດສະເລ່ຍ35,0ອົງສາເຊ
ອຸ່ນຫະພູມຕ່ຳສຸດສະເລ່ຍ9,0ອົງສາເຊ
ປະລິມານນ້ຳຝົນ1367,4ມມ.
ປະລິມານຂອງແສງແດດ1357,0ຊົ່ວໂມງ
ຄວາມຊຸ່ມຂອງອາກາດສະເລ່ຍ82,0ສ່ວນຮ້ອຍ

ພົນລະເມືອງ ແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ ປີ 2018

 • ເມືອງຫຼວງນ້ຳທາ          57.230                  ຍິງ   28.800
 • ເມືອງສິງ                    41.569                  ຍິງ   20.841
 • ເມືອງລອງ                  36.642                  ຍິງ   18.202
 • ເມືອງວຽງພູຄາ            25.318                  ຍິງ   12.822
 • ເມືອງນາແລ                 25.203                  ຍິງ   12.885

                                     ການປົກຄອງ

 • ຈຳນວນບ້ານ                              362               ບ້ານ
 • ຈຳນວນຄົວເຮືອນ                       35.991          ຄົວເຮືອນ
 • ເນື້ອທີ່ ກມ2                              9.391            ກມ2
 • ຄວາມໜາແໜ້ນ                         20                 ຄົນ/ກມ2