ສິ່ງພີມ

GDP ປີ 2021

GDP/ ຫົວຄົນ US$ 1899.09
ອັດຕາເພີ້ມ GDP 3.14 %

 

ໂຄງປະກອບ GDP ຕາມຂະແໜງ 2021

ກະສິກຳ 52.65%
ອຸດສາຫະກຳ 20.09 %
ການບໍລິການ 26.22%
ພາສີອາກອນຜະລິດຕະພັນສຸດທິ 1.04%

 

ດັດສະນີລາຄາການຊົມໃຊ້ປະຈຳເດືອນ ປີ 2020

ກໍລະກົດ 122.26 ດັດສະນີ
ສິງຫາ 123.08 ດັດສະນີ

ພົນລະເມືອງ ປີ 2021

ເມືອງ ຍີງ ລວມ
ເມືອງ ຫຼວງນ້ຳທາ 31320 61824
ເມືອງ ສິງ 22898 45390
ເມືອງ ລອງ 20373 40920
ເມືອງ ວຽງພູຄາ 14152 27866
ເມືອງ ນາແລ 13410 26380
ລວມ 102153 202380