ສິ່ງພີມ

GDP ປີ 2020

GDP/ ຫົວຄົນ US$ 1.656,73
ອັດຕາເພີ້ມ GDP 3,73 %

 

ໂຄງປະກອບ GDP ຕາມຂະແໜງ 2020

ກະສິກຳ 52,37%
ອຸດສາຫະກຳ 19,97 %
ການບໍລິການ 26,47%
ພາສີອາກອນຜະລິດຕະພັນສຸດທິ 1,19%

 

ດັດສະນີລາຄາການຊົມໃຊ້ປະຈຳເດືອນ ປີ 2020

ກໍລະກົດ 122,26 ດັດສະນີ
ສິງຫາ 123,08 ດັດສະນີ

ພົນລະເມືອງ ປີ 2020

ເມືອງ ຍີງ ລວມ
ເມືອງ ຫຼວງນ້ຳທາ   29.903   59.427
ເມືອງ ສິງ   21.641   43.164
ເມືອງ ລອງ   18.901   38.047
ເມືອງ ວຽງພູຄາ   13.314   26.289
ເມືອງ ນາແລ   13.380   26.169
ລວມ   97.139  193.096