ການສຳຫຼວດສະຖິຕິກະສິກຳທົ່ວປະເທດ ຄັ້ງທີ III ປີ 2019

                          ຈິງໃຈໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມື
              ຕໍ່ການສຳຫຼວດສະຖິຕິກະສິກຳທົ່ວປະເທດ
                    ຄືການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງທຸກຄົນ

                   (ເດືອນ ພະຈິກ – ທັນວາ ປີ 2020)

ສິ່ງພີມ

GDP ປີ 2019

GDP/ ຫົວຄົນ US$ 1.731,06
ອັດຕາເພີ້ມ GDP 8,83 %

ໂຄງປະກອບ GDP ຕາມຂະແໜງ 2019

ກະສິກຳ 49,16%
ອຸດສາຫະກຳ 12,36 %
ການບໍລິການ 27,88%
ພາສີອາກອນຜະລິດຕະພັນສຸດທິ 1,61%

ດັດສະນີລາຄາການຊົມໃຊ້ປະຈຳເດືອນ ປີ 2020

ກໍລະກົດ 122,26 ດັດສະນີ
ສິງຫາ 123,08 ດັດສະນີ

ພົນລະເມືອງ ປີ 2019

ເມືອງ ຍີງ ລວມ
ເມືອງ ຫຼວງນ້ຳທາ     30.472    58.319
ເມືອງ ສິງ     22.052    43.984
ເມືອງ ລອງ     19.260    38.770
ເມືອງ ວຽງພູຄາ     13.567    26.789
ເມືອງ ນາແລ     13.634    26.667
ລວມ     98.985    194.529